Bezpečnost práce je věc kolektivní

Vydáno: 13 minut čtení

Inspektoři oblastních inspektorátů práce, oddělení BOZP a VTZ, se při šetření pracovních úrazů setkávají nejen se suchými fakty v písemných dokladech, ale také s příběhy lidí.

Svůj článek v BHP č. 11/2020 jsem věnoval třem pracovním úrazům z pohledu porušení povinností zaměstnance. To je disciplína při vlastní činnosti inspektorů oblastních inspektorátů práce zakázaná, protože orgány inspekce práce šetří výhradně plnění povinností zaměstnavatele, nikoli zavinění samotných zaměstnanců. Co porušil samotný zaměstnanec lze popsat pouze v rámci publikační osvětové činnosti. Cílem těchto úvah je na školení BOZP vztyčit prst a říct: „Podívejte, tohle se stalo, protože tito lidé porušili svoje povinnosti.“

Přitom jde vždy o konkrétní lidi a konkrétní povinnosti, nikoli o všeobecné „zaměstnavatel porušil“, jak vyplývá z protokolu o kontrole. Tyto příběhy slouží k poučení, vždyť člověk se učí chybami. Bezpečnější je učení z chyb někoho jiného než z vlastních, méně to bolí a je to levnější. Dá se ale vždy s naprostou jistotou říct, kdo konkrétně udělal chybu a jakou? Každý příběh lze vyprávět z mnoha úhlů pohledu. A úhel pohledu pak jde měnit tak dlouho, až se před námi objeví úplně jiný příběh, přitom jeho základ byl stejný. Vrátím se ještě jednou k trojici pracovních úrazů z minulého článku.

Popsal jsem případ, kdy zaměstnanci porušovali interní předpis pro skladování a následkem toho se zřítilo několik stohů železných beden. Popsal jsem nedovolený zásah do konst

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Bezpečnost práce začíná u každého jednotlivce
Znáte Komoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky?
BOZP v digitalizovaném světě
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
BOZP mladistvých zaměstnanců
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Několik poznámek ke kontrole prováděné orgány inspekce práce
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce