Bezpečnost práce je věc kolektivní

Vydáno: 13 minut čtení

Inspektoři oblastních inspektorátů práce, oddělení BOZP a VTZ, se při šetření pracovních úrazů setkávají nejen se suchými fakty v písemných dokladech, ale také s příběhy lidí.

Svůj článek v BHP č. 11/2020 jsem věnoval třem pracovním úrazům z pohledu porušení povinností zaměstnance. To je disciplína při vlastní činnosti inspektorů oblastních inspektorátů práce zakázaná, protože orgány inspekce práce šetří výhradně plnění povinností zaměstnavatele, nikoli zavinění samotných zaměstnanců. Co porušil samotný zaměstnanec lze popsat pouze v rámci publikační osvětové činnosti. Cílem těchto úvah je na školení BOZP vztyčit prst a říct: „Podívejte, tohle se stalo, protože tito lidé porušili svoje povinnosti.“

Přitom jde vždy o konkrétní lidi a konkrétní povinnosti, nikoli o všeobecné „zaměstnavatel porušil“, jak vyplývá z protokolu o kontrole. Tyto příběhy slouží k poučení, vždyť člověk se učí chybami. Bezpečnější je učení z chyb někoho jiného než z vlastních, méně to bolí a je to levnější. Dá se ale vždy s naprostou jistotou říct, kdo konkrétně udělal chybu a jakou? Každý příběh lze vyprávět z mnoha úhlů pohledu. A úhel pohledu pak jde měnit tak dlouho, až se před námi objeví úplně jiný příběh, přitom jeho základ byl stejný. Vrátím se ještě jednou k trojici pracovních úrazů z minulého článku.

Popsal jsem případ, kdy zaměstnanci porušovali interní předpis pro skladování a následkem toho se zřítilo několik stohů železných beden. Popsal jsem nedovolený zásah do konst

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce začíná u každého jednotlivce
Znáte Komoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky?
BOZP v digitalizovaném světě
Bezpečnost práce začíná u každého jednotlivce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
BOZP v digitalizovaném světě
Znáte Komoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky?
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Kontrola dodržování léčebného režimu
Letní brigády z pohledu BOZP
Přestávka v práci, přiměřená doba na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávka
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související pracovní situace

Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související otázky a odpovědi

Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní úraz
Okamžité zrušení pracovního poměru
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží