Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti

Vydáno: 22 minut čtení

Řada potřebných věcí v oblasti hygieny práce není upravena s ohledem na probíhající pandemii ani zákonem, ani nařízením vlády, a musí se řešit v návaznosti na časovou a místní situaci a na provedenou prevenci rizik na konkrétním pracovišti. Proto není možné obecně nařizovat zaměstnavatelům, že musí zajistit jednou, dvakrát či třikrát denně dezinfekci klik na pracovišti nebo mytí podlah nebo jaký konkrétní druh dezinfekčních prostředků mají používat. Zde se musíme spoléhat výhradně na odpovědnost zaměstnavatele za BOZP zaměstnanců a všech osob vstupujících na jeho pracoviště obecně.

Je všeobecně známo, že téměř celý rok (od března 2020) žije naše republika až na krátké výjimky v nouzovém stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaným jako SARS CoV-2. Dne 12. dubna 2021 byl nouzový stav ukončen a byl vyhlášen tzv. stav pandemické pohotovosti podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Znamená to, že pandemie ještě neodezněla, že se musíme s nebezpečím výskytu onemocnění COVID-19 naučit žít a že tedy musíme tomu přizpůsobit zejména zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích našich zaměstnavatelů.

V návaznosti na to řešíme stále řadu dotazů týkajících se hygienických podmínek na pracovištích a toho, co vše má v této situaci zaměstnavatel zajistit. Ministerstvo zdravotnictví sice již některá doporučení ohledně hygienických podmínek na pracovištích vydalo a zavázalo se, že ještě další vydá. Ta se však budou týkat většinou ochrany veřejného zdraví, tedy ochrany třetích osob na pracovišti (jako např. zákazníků v obchodech a provozovnách služeb).

My si v následujících řádcích připomeneme pouze v obecné rovině, na co by se při zajišťování hygieny zaměstnanců na pracovišti měl zaměstnavatel zaměřit.

První krok – prevence rizik

Prevence rizik je rozpracována podrobně v ustanovení § 102 ZP. Definice tohoto pojmu je obsažena v odstavci druhém tohoto ustanovení a vyplývá z ní, že prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Tato definice byla do zákoníku práce převzata přímo z rámcové směrnice ES o BOZP. Podle článku 3 písm. d) směrnice se totiž pod pojmem prevence rizik rozumí „veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují na všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo snížení pracovních rizik“.

V ustanovení § 102 odst. 1 ZP se zaměstnavateli ukládá přímo povinnost vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.

Pokud si uvědomíme, že rizikem je

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Resilience, osobní a organizační odolnost na pracovišti
Měnící se svět práce a wellbeing
Řízení expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví
Stanoviska AKV k problematice BOZP
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi
Kam kráčíš BOZP?

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Pes na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Krácení dovolené, pracovní úraz

Související předpisy

94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků