Klady a zápory sdíleného pracovního místa

Vydáno: 18 minut čtení

Poslední novela zákoníku práce zavedla s účinností k 1. lednu 2021 do zákoníku práce nový institut – tzv. sdílené pracovní místo neboli job sharing. Klasicky se jedná o flexibilní formu práce, která má vést ke zvýšení počtu kratších pracovních úvazků, které zaměstnavatelé nabízejí, a tedy také k vyššímu počtu příležitostí např. k přivýdělku na rodičovské dovolené nebo skloubení péče o rodinu s pracovní kariérou.

Sdílení pracovního místa jako další alternativní flexibilní formu práce doporučila již před lety přímo Evropská komise a ve svých sděleních vyzývala členské státy urychleně implementovat flexibilní formy práce do „Národních programů reforem členských zemí EU“. Tehdy doporučení EK potvrdila i Národní ekonomická rada vlády (NERV), která působí jako odborný poradní a konzultační orgán vlády České republiky pro oblast ekonomiky a hospodářství., nicméně Česká republika tento institut do zákoníku práce nezavedla především z toho důvodu, že práce na kratší úvazek znamená i nižší mzdu a že za situace, kdy v České republice je minimální mzda stále na jednom z posledních míst v žebříčku zemí EU, by tato forma práce neměla perspektivu.

Sdílení práce je legální struktura z USA, která se poprvé stala známou v německy mluvících zemích na začátku 80. Let.

Tato forma práce je rozšířena a podporována především v Rakousku, Irsku, ale i v Německu. Zde je to však především v souvislosti s možností uplatnit režim plynulého a postupného přecházení zaměstnanců firem do důchodu. Časem se v těchto zemích vyvinuly různé formy job sharingu – job-splitting, job-pairing nebo top-sharing. Job-splitting neboli rozdělení zaměstnání je nejčastější formou sdílení zaměstnání. Jedná se o časové rozdělení pracovního úvazku se stejnými profily úkolů zaměstnanců. v tomto případě není ani třeba spolupráce zaměstnanců, jejich pracovní smlouvy na sobě nezávislé. Naproti tomu job-pairing neboli párování pracovních míst je podobné jako rozdělení pracovních míst, až na to, že zde se zaměstnanci musí navzájem koordinovat, pokud jde o plnění úkolů, sdílejí odpovědnost a společně přijímají důležitá rozhodnutí. Top-sharing neboli špičkové sdílení je partnerský model řízení, rozdělení pracovních míst na manažerské pozice. Tento termín vytvořili v roce 1998 v Německu. V modelu špičkového sdílení sdílejí manažeři do určité míry odpovědnost a přijímají důležitá rozhodnutí společně, jako

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Souběžná činnost
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Trest vyhoštění cizince
Vstupní lékařská prohlídka
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené

Související články

Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nová právní úprava dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Sdílené pracovní místo
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Zaměstnávání cizinců v České republice
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Stávka a její vliv na dovolenou
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
DPP - vstupní prohlídka
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Krácení dovolené, pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odvod pojistného na sociální pojištění
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Délka pracovní doby
Úhrada vstupní lékařské prohlídky

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Související vzory

Vzor: Pracovní smlouva
Vzor: Mzdový výměr
Vzor: Platový výměr