BOZP v digitalizovaném světě

Vydáno: 30 minut čtení

V současné době dochází k dynamickému rozvoji v oblasti digitálních technologií, a na pracovištích se tak často setkáváme s roboty, koboty, monitorovacími technologiemi, inteligentními osobními ochrannými pracovními prostředky, průmyslovými exoskeletony a virtuální a rozšířenou realitou, která je využívána pro školení zaměstnanců.

Charles Darwin (britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie, 1809-1882) řekl, že „Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.“ Rovněž i lidstvo, v duchu tohoto výroku, se musí připravit a „přizpůsobit“ novým technologiím.

Na jedné straně tyto nové technologie můžou být člověku velice prospěšné, ovšem na druhé straně, můžou sebou přinášet i nová rizika pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při zavádění těchto technologií tak bude záležet na způsobu jejich zavádění do praxe a vnímání rizik, která tyto technologie přináší.

1. Robotika a umělé inteligence

Robotika je věda o robotech, jejich designu, výrobě a aplikacích. Roboti jsou programovatelné stroje, které jsou obvykle schopny provádět řadu činností autonomně nebo semi-autonomně. Zavádění robotů, umělé inteligence (AI - Artificial Intelligence) a systémů založených na strojovém učení by pro organizace mohlo přinést mnoho výhod. Mezi tyto výhody patří zvýšená kvalita výrobků a služeb, vyšší objem výroby a zvýšená bezpečnost zaměstnanců.

Umělá inteligence je odvětví informatiky. Zahrnuje vývoj počítačových programů pro dokončení úkolů, které by jinak vyžadovaly lidskou inteligenci. Algoritmy umělé inteligence mohou řešit učení, vnímání, řešení problémů, jazykové porozumění a/nebo logické uvažování. Umělá inteligence se používá i k řízení robotů. Algoritmy umělé inteligence jsou pouze částí většího robotického systému.

S rozvojem používání robotů bude v budoucnosti zapotřebí méně zaměstnanců pro práce, které jsou rutinní povahy nebo mají jasně definovatelné úkoly. Tato technologická změna pravděpodobně povede k nárůstu poptávky po zaměstnancích s vysokoškolským vzděláním a snížení poptávky po zaměstnancích s nižším vzděláním, kteří převážně vykonávají práce sestávající z rutinních kognitivních a manuálních úkolů.

Největším přínosem využívání robotiky v oblasti BOZP je nahrazení lidí pracujících v nezdravých nebo nebezpečných podmínkách nebo prostředích. Autonomní roboty tak nahrazují zaměstnance při vykonávání špinavých, monotónních nebo nebezpečných úkolů, čímž zamezují vystavování těchto zaměstnanců působení nebezpečných látek a podmínek a snižují fyzická, ergonomická a psychosociální rizika.

V současnosti se roboty používají například na provádění opakovaných a monotónních úkolů, na manipulaci s radioaktivním materiálem nebo na práci ve výbušných prostředích. V budoucnosti budou roboty plnit řadu dalších často se opakujících a nebezpečných činností v různých odvětvích, jako je zemědělství, stavebnictví, doprava, zdravotnictví, protipožární ochrana nebo úklidové služby.

Robotika umožňuje rovněž i vývoj technologií pro „vylepšování člověka“, které neřeší jen zdravotní postižení, ale také zlepšují schopnosti zdravých lidí. Například tzv. exoskelety neboli „nositelné roboty“, zvyšují schopnost zaměstnanců nosit břemena, ale využívají se také jako rehabilitační nebo asistenční pomůcky, které lidem s postižením umožňují přístup nebo návrat do práce.

Důležité:

Zavádění těchto technologií přináší nové nároky na řízení ochrany zdraví a bezpečnosti z hlediska monitorování nových rizik, ale také nové právní a etické otázky.

Robot versus kobot (cobot)

Klasický průmyslový robot provádí práci na základě pevného programu, bez ohledu na zaměstnance, kteří kolem nich pracují. Pro zabránění nehod při kontaktu robota s člověkem jsou používány mechanická oplocení nebo optické závory, které při jakémkoli narušení zastaví pohyb robotu. Roboty mají velikou sílu, a proto podléhají velmi přísným bezpečnostním předpisům.

Zatímco konvenční průmyslové roboty jsou striktně izolovány od lidské obsluhy, koboty pracují na výrobních linkách přímo vedle člověka, přičemž pomáhají člověku s namáhavými rutinními pracemi, a obtížnými operacemi (šroubování na nepřístupných místech) nebo manipulací s těžkými nebo také s miniaturními součástkami.

Inteligentní (kognitivní) roboti

Inteligentn

Související dokumenty

Související články

Budoucnost BOZP v době čtvrté průmyslové revoluce
Budoucnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě, konference ETUI
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Rizika a příležitosti kognitivní automatizace
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Kontrola dodržování léčebného režimu
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Bezpečnost práce začíná u každého jednotlivce
Znáte Komoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky?
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní úraz
Okamžité zrušení pracovního poměru
Krácení dovolené, pracovní úraz