Inteligentní systémy pro monitorování BOZP

Vydáno: 30 minut čtení

V současnosti dochází k postupné digitalizaci pracovišť, která sebou přináší inteligentní digitální monitorovací systémy, jako jsou aplikace, kamery a nositelná zařízení, které umožňují nejenom monitorování pracovního prostředí, ale rovněž i monitorování osobních dat, například pomocí biosenzorů. Ať už je cílem jejich zavedení proaktivní (prevence) nebo reaktivní (zmírnění), jejich úspěch často závisí na přesnosti, způsobu a důvodu pro shromažďování a analyzování získaných dat.

Inteligentní digitální systémy pro monitorování BOZP mohou sledovat širokou škálu rizik na pracovišti, a mohou pomáhat zaměstnancům a odborníkům v oblasti BOZP zvládat tato rizika, čímž zvyšují bezpečnost pracoviště. Tyto nové technologie však mohou sebou přinášet i nová rizika. Je tak důležité začít diskusi o tom, jak tyto nové technologie, jako jsou nositelná zařízení, chytré aplikace nebo drony, ovlivňují bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na pracovištích, tedy jaká jsou jejich rizika, výzvy a příležitosti v různých odvětvích.

Monitorovací systémy BOZP jsou součástí řešení BOZP, nikoli však řešením samotným. Stejně tak je důležité poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům vyvážené informace, které potřebují ke zvážení výhod a nevýhod a k usnadnění jejich správné implementace, aby se z nich nestal „Velký bratr“. [1, 2]

1. Inteligentní digitální systémy pro monitorování BOZP

Evropa je stále častěji konfrontována s novými a stále se vyvíjejícími soubory problémů vyplývajících z technologických změn v oblasti monitorování a dohledu nad zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že nové digitální technologie s vysokou rychlostí posouvají cíle, regulační rámce často neodpovídají technologickému vývoji. [3]

Technologické změny otevřely dveře k sofistikovanějšímu monitorování a dohledu zaměstnanců, přesahující použití konvenčních forem monitorování, jako jsou kamery uzavřeného televizního okruhu (CCTV) a monitorování e-mailů, používání internetu a telefonních hovorů. Příkladem jsou technologie zjišťování polohy založené na globálním polohovacím systému (GPS) nebo radiofrekvenčních identifikačních zařízeních (RFID), které lze použít k neustálému sledování polohy zaměstnanců v reálném čase. [3]

I když tyto technologie mohou pomoci zajistit dodržování zásad týkajících se přestávek na odpočinek a sledovatelnosti majetku a zdrojů společnosti, mohou také přispět ke zvýšení intenzity práce, snížení prostojů a sankcí za nedostatečnou výkonnost. [3]

Tyto problémy budou pravděpodobně nabývat na významu, protože technologie, jako jsou nositelné a biometrické technologie, se rychle vyvíjejí a stávají se sofistikovanějšími a cenově dostupnějšími, což umožňuje stále výkonnější a intenzivnější monitorování zaměstnanců. Tyto technologie lze pozitivním způsobem využít například k monitorování individuální expozice nebezpečným látkám, aby se například omezila rizika lidí pracujících osamoceně. [3] Na druhé straně mohou však vzniknout i nová rizika spojená se zneužitím těchto technologií k jiným účelům, než je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích.

S rostoucím používáním zařízení vybavených senzory, které zachycují každou dostupnou informaci o okolním prostředí, lze shromažďovat nové typy dat o zaměstnancích (a data lze shromažďovat na větší úrovni precisnosti a rozsahu než kdykoli předtím), ať už zaměstnanci pracují na dálku nebo na pracovišti. Pokroky v analýze dat také umožňují generovat závěry ze shromážděných dat a dokonce předpovídat budoucí chování zaměstnanců. Digitálně podporované monitorování zaměstnanců může také přispět ke gamifikaci práce, takže pracovníci mají pocit, že spolu neustále soutěží [3], což sebou může přinášet i rizika.

Technologie používané pro monitorování zaměstnanců, na druhé straně, by však mohly být nasazeny odpovědnými zaměstnavateli s příznivým účinkem, tj. ve prospěch zaměstnanců. Například nositelná zařízení mohou být použita k rozšíření lidských schopností, překonání fyzických omezení a zvýšení bezpečnosti, zejména v nebezpečných nebo nouzových situacích. [3]

Sledování zaměstnanců není v legislativě EU výslovně řešeno, ale práva na ochranu soukromí a dat, která mohou být monitorováním zaměstnanců ovlivněna, ano. Nejdůležitějším právním předpisem EU je v tomto ohledu obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679), které nahrazuje směrnici 95/46/ES (známou jako GDPR). [3]

Nařízení GDPR, které vstoupilo v platnost v květnu 2018 a je použitelné ve všech

Související dokumenty

Související články

Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Přenášení břemen
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží