Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení

Vydáno: 12 minut čtení

Činnost Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce se v roce 2017 řídila, mimo další činnosti, schváleným programem Státního úřadu inspekce práce na rok 2017.

Úřad a inspektoráty jsou kontrolními orgány na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na úseku ochrany pracovních vztahů a podmínek a na úseku zaměstnanosti. Zřízení, postavení, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce jsou stanoveny zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad a inspektoráty zejména kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, odborovému orgánu, radě zaměstnanců a dalším osobám práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích tzn. na pracovištích právnických a podnikajících osob a dále dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a z předpisů o zaměstnanosti (především zákaz nelegálního zaměstnávání). Úřad vede a zajišťuje provoz informačního systému o pracovních úrazech a o rizicích při výkonu práce. Orgány inspekce práce provádějí pravidelnou systematickou poradenskou činnost. Úřad spolupracuje s orgány inspekce práce ostatních členských zemní EU a poskytuje informace a součinnost dalším orgánům státní správy v ČR.

V oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení byla kontrolní činnost v roce 2017 zaměřena do níže uvedených oblastí:

 • Bezpečnost práce ve stavebnictví
 • Kontrola provozovatelů osobní a nákladní dopravy
 • Kontrola systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a pracovních podmínek v mikro, malých, středních a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více
 • Kontrola dodržování povinností k zajištění bezpečnosti práce při provozu elektrických zařízení jako součástí technologických celků v provozu
 • Kontrola bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení na staveništích
 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce při provozu plynových spotřebičů
 • Kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových zařízení jako jsou kotle a tlakové nádoby
 • Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi
 • Kontrola bezpečnosti práce v zemědělské prvovýrobě se zaměřením na chov zvířat
 • Kontrola organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • Integrovaná inspekce podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Program Bezpečný podnik

Počet kontrol v daných oblastech (rok 2017)

Hlavní úkol Počet kontrol
Bezpečnost práce ve stavebnictví 785
Kontrola provozovatelů osobní a nákladní dopravy 275
Kontrola systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a pracovních podmínek v mikro, malých, středních a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více 2 447
Kontrola dodržování povinností k zajištění bezpečnosti práce při provozu elektrických zařízení jako součástí technologických celků v provozu 667
Kontrola bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení na staveništích 509
Kontrola dodržování bezpečnosti práce při provozu plynových spotřebičů  591
Kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových zařízení jako jsou kotle a tlakové nádoby 461
Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi 307
Kontrola bezpečnosti práce v zemědělské prvovýrobě se zaměřením na chov zvířat 294
Kontrola organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 226
Integrovaná inspekce podle zákona č. 224/2015 sb., o prevenci závažných havárií 162
Program "Bezpečný podnik" 283
Všechny číselné údaje uvedené v této zprávě za rok 2017 jsou vyhodnoceny ke dni 31. 12. 2017 (zdroj: databáze SÚIP).

Ze spektra kontrolovaných oblastí dále prezentujeme vyhodnocení problematiky u zdvihacích zařízení. Konkrétně pak kontrolní činnost zaměřenou na bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení.

V případě zdvihacích zařízení byl nejčastěji kontrolovanými subjekty porušován zákoník práce a to v oblasti prevence rizik (§ 102), dále v oblasti nezajištění školení a neurčení obsahu a četnosti školení včetně nevedení evidence o školení zaměstnanců (§ 103) a nepřidělení OOPP dle vlastního seznamu na základě vyhodnocených rizik (§ 104). Velmi často zjišťovaným nedostatkem je však i nadále absence záznamu o provedení ověření znalostí školených zaměstnanců. Dále byl rovněž opakovaně porušován zák. č. 309/2006 Sb., a to v oblasti požadavků na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, jak vyžaduje § 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 309/2006 Sb. (pravidelná a řádná údržba, kontroly a revize).

Opakovaně kontrolované osoby také porušovaly i požadavky na organizaci práce a stanovení pracovních postupů tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti (§ 5 odst. 1).

Dalším závažným zjištěním v oblasti bližších požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí bylo nedodržení požadavků stanovených nařízením vlády č. 378/2001 Sb. (§ 3 a 4). V rámci tohoto hlavního úkolu bylo také zjištěno, že kontrolované osoby velmi často porušovaly například ustanovení § 3 nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

V rámci kontrolní činnosti bylo také zjištěno, že v řadě případech zaměstnavatel nestanovil lhůty pro provádění periodických lékařských prohlídek v souladu s vyhláškou č. 79/2013 Sb.

V tabulce 1 a grafu 1 (str. 7) je pro přehlednost provedeno shrnutí porušení právních a ostatních předpisů včetně počtu zjištěných nedostatků

Tabulka 1 - Přehled nejčastěji porušovaných předpisů

Předpis Počet nedostatků Počet kontrol % ze zjištěných porušení předpisů
zákoník práce 595 312 58,62
zákon č. 309/2006 Sb. 221 106 21,77
ostatní předpisy: např. NV č. 378/2001 Sb., NV č. 101/2005 Sb., NV č. 73/2013 Sb. ČSN ISO12480-1, ČSN 27 0142, ČSN ISO 8792, ČSN ISO 9927-1 199 91 19,61
Celkem 1 015 509 100

Mezi nejzávažnější zjištěné nedostatky v rámci kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce u zdvihacích zařízeních patří:

 • nedostatečně zpracované vnitřní předpisy, v případě činnosti jeřábu se jedná, dle čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1, o „Systém bezpečné práce“, tzn. zpracování tohoto dokumentu od různých (ne)profesionálů je vytvořen jako „univerzální materiál“, který neodráží konkrétní podmínky konkrétního provozovatele, tudíž ani nevychází z analýzy rizik,
 • nestanovení lhůt pro kontroly vázacích prostředků, tzn., kontrola musí být prováděna v rozsahu stanovený výrobcem, nejméně však jednou za 12 měsíců, jak ukládá nařízení vlády č. 378/2001 Sb. V případě používání vázacích prostředků je nutno vždy vycházet i z analýzy rizik tzn. je nutno vzít v úvahu místo a prostředí, ve kterém je vázací prostředek používán, např. agresivní prostředí v galvanovnách, slévárnách apod.,
 • nedostatky v oblasti školení obsluh zdvihacích zařízení, opakovaně je zjištěno, že jeřábník není školen (zacvičen) na konkrétní typ jeřábu, tzn., jeřábník může obsluhovat jen ten typ jeřábu, se kterým byl prokazatelně seznámen, z toho vyplývá, že v zápisech o školeních musí být uveden i konkrétní typ zařízení (školitelé toto nerespektují),

Graf 1 - Přehled nejčastěji porušovaných předpisů

Graf - přehled nejčastěji porušovaných předpisů

V případě školení je vhodné upozornit na zvýšení důslednosti u národností, kde jsou zjišťovány, i opakovaně, nedostatky, které se týkají zásadní jazykové odlišnosti například u národnosti vietnamské, ukrajinské apod. Jsme toho názoru, že školitel u těchto zaměstnanců, a to nejen u těchto národností, sice ověří znalosti například testem, nejsme však přesvědčeni, že vždy školený zaměstnanec problematice (ovládání technických zařízení - ovládacím prvkům) správně a dle požadavků návodu výrobce porozuměl a umí tedy příslušné technické zařízení (zdvihací zařízení) řádně a bezpečně obsluhovat. Tato skutečnost je permanentně zjišťována v případě kontroly příčin a okolností pracovního úrazu, kdy ve většině případů od těchto postižených zaměstnanců obdržíte standardní odpověď: „jsem tomu nerozuměl“.

Několik příkladů pracovních úrazů

Uveďme si zdánlivě jednoduchý příklad závažného pracovního úrazu, který se může týkat i revizních techniků zdvihacích zařízení. Prezentací toho pracovního úrazu (pád zaměstnance ze žebříku) chceme říci, že informační systém Státního úřadu inspekce práce eviduje pracovní úrazy spojené s pády ze žebříků, a to jak závažné, tak i pracovní úrazy smrtelné.

Základní informace k úrazovému ději příkladu č. 1.

Úkolem postiženého bylo překontrolovat na venkovním prostoru počet kusů v ohradové paletě ve výšce cca 1,5 m. Za tím účelem si postižený zaměstnanec přistavil jednoduchý hliníkový opěrný žebřík o délce 2 m opatřený gumovými patkami. Při této činnosti postižený vystoupil na 2 příčli s tím, že došlo k neočekávanému podklouznutí žebříku a následnému pádu úrazem postiženého na asfaltovou plochu. Výsledkem tohoto pádu bylo pohmoždění žeber, dále lehký otřes mozku a zlomenina levé horní končetiny. V rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu bylo zjištěno, že se souhlasem zaměstnavatele (vedoucího zaměstnance) prováděl postižený činnost, a to v rozporu s návodem výrobce, ve kterém je stanoveno, že příslušný žebřík se nesmí používat na mokrém povrchu (venku pršelo).

Kontrolou bylo zjištěno, že zaměstnavatel porušil například povinnost vyplývající z ustanovení § 101 odst. 2, dále § 102 odst. 1, 2, 4 zákoníku práce.

Závažný pracovní úraz - příklad č. 2

Úrazem postiženého zaměstnance (délka pracovního zařazení 14 let, odpolední směna) bylo nakládat odlitky určené k dalšímu opracování pomocí zdvihacího zařízení na kolejový manipulační vozík. Po naložení odlitku o hmotnosti cca 160 kg a odvázání vázacích prostředků dal pokyn pro odjetí jeřábu.

V době vzniku pracovního úrazu kolejový vozík s elektrickým pohonem (Obrázek 1) měl uvolněné a pokřivené horní plechy (na více místech zdeformované a uvolněné od nosného rámu) tvořící plošinu, na kterou se ukládají převážené odlitky. Po odjetí jeřábu došlo k samovolnému sesunutí a pádu odlitku z kolejového vozíku na nohu postiženého, čímž došlo ke vzniku závažného pracovního úrazu.

Z kontrolního zjištění vyplývá, že zaměstnavatel například nesplnil povinnost zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány a aby byly pravidelně a řádně udržovány a kontrolovány. Tato povinnost je zaměstnavateli dána ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Obrázek 1

Pracovní úraz

K problematice vývoje pracovní úrazovosti u zdvihacích zařízení (Tabulka 2) za období leden až květen 2018 uvádíme:

V případě smrtelných pracovních úrazů za rok 2017 se jedná o přimáčknutí jeřábníka při činnosti mobilního jeřábu a dále také o přimáčknutí hydraulických nakládacím jeřábem.

Legenda ke statistice vývoje pracovních úrazů (Tabulka 2):

Ostatní - pracovní neschopnost nad tři kalendářní dny

Závažný - s hospitalizací delší jak 5 dnů

Smrtelný - takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel

Další charakteristické příčiny možného vzniku pracovního úrazu u zdvihacích zařízení:

 • při sestupování z jeřábu po žebříku došlo k uklouznutí a pádu z výšky cca 3,5 m na zem,
 • při odepínání odlitku došlo ke zhoupnutí dvojháku a poranění kolene,
 • při demontáži příhrady jeřábu došlo ke skřípnutí 4 prstů mezi lano a kladku jeřábu,
 • při manipulaci pomocí zdvihacího zařízení došlo k uvolnění šroubu s okem a pádu kovového dílu (zavěšovací šroub s okem s jiným typem závitu než měl kovový díl),
 • při uvolnění vázacích prostředků z prefabrikátu došlo k přimáčknutí zaměstnance ke druhému kusu.

Co lze tedy v rámci kontrolní činnosti očekávat v dalším období u zdvihacích zařízení

V zásadě je třeba říci, a to v návaznosti na vývoj pracovní úrazovosti a také i ze zjištěných nedostatků u zdvihacích zařízení, že kontrolní činnost se zaměří zejména na zdvihací zařízení bez rozdílu nosnosti a účelu použití. Lze tedy předpokládat, že předmětem kontrolní činnosti u zdvihacích zařízení bude nejen odborná příprava jeřábníků a vazačů tzn. teoretická a praktická, ale také i zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu tzn. v případě jeřábu tzv. systému bezpečné práce odpovídající konkrétnímu pracovišti a konkrétním prováděných činnostem, dále, jak zaměstnavatelé přijali technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, kteří se podílí na činnosti zdvihacích zařízení apod.

Zdroj úrazu Rok Druh úrazu
Smrtelné Závažné Ostatní
Jeřáby a jiná zdvihadla 2017 2 3 10
05/2017 1 1 6
05/2018 0 2 9

 

Související dokumenty

Související články

Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Program kontrol Státního úřadu inspekce práce
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP
Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Benchmarking, měření a monitorování výkonnosti BOZP
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
73/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Související komentovaná judikatura

Dopady nálezu Ústavního soudu do činnosti orgánů inspekce práce

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz
Praktická výuka u těhotných studentek
Úraz na pracovišti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Náhrada za pracovní úraz
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře