Vyhledání nového zaměstnání

Vyhledání nového zaměstnání je jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Základní informace

V případě ukončování pracovního poměru je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno za účelem vyhledání nového zaměstnání, a to bez ohledu na způsob skončení pracovního poměru (výpověď, dohoda, uplynutí doby u pracovního poměru na dobu určitou).

Pracovní volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, a to po dobu nejvýše dvou měsíců před skončením pracovního poměru. Půldny je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

Na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku má zaměstnanec právo pouze v případě, že jsou důvodem rozvázání pracovního poměru (výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou) organizační změny nebo zdravotní důvody na straně zaměstnance. V ostatních případech rozvázání pracovního poměru je volno neplacené.

Příklad:

Pracovní poměr zaměstnance má skončit uplynutím doby určité. V posledním měsíci před jejím uplynutím se účastní tří pohovorů u potenciálních nových zaměstnavatelů, z toho jeden je na vzdálenějším místě, takže bude potřebovat celý den volna. Zaměstnavatel souhlasí se sloučením volna za dva týdny na den delšího pohovoru a na další dva pohovory poskytne zaměstnanci půldny volna. Veškeré volno bude bez náhrady mzdy.

Na pracovní volno za účelem vyhledání nového zaměstnání nemá právo zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce.

Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách.

Překážka v práci na straně zaměstnance spočívající v pracovním volnu v důsledku vyhledání nového zaměstnaní se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Svatba blízké osoby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Překážky v práci
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Související otázky a odpovědi

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Doprovod k lékaři
Překážka v práci při hospitalizaci
Rodičovská dovolená
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Podíly na zisku a program Antivirus
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Překážka na straně zaměstnance
Doprovod družky k lékaři
Posun času a překážka
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day
Neplacené volno po RD

Související články

Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 26. část (2. díl)