Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním

Vydáno: 12 minut čtení

V dnešním světě se v praxi setkáváme se zaměstnanci, kteří mají více než jeden pracovní úvazek. Toto sice není nic neobvyklého, avšak jedná se o problematiku, která v českém prostředí doposud nebyla řešena. Více zaměstnání je časté i v zahraničí, kde se neustále počet zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním zvyšuje. Důvodů je několik a nemusí se jednat pouze o potřebu vyšších příjmů.

Jak už bylo uvedeno v některém z minulých čísel, tak podle oficiálních dat se za poslední roky počet osob, které u nás mají více než jedno zaměstnání, resp. osob, které mají druhé (další) zaměstnání měnil. Nejvyšší podíl dosahovali "pracanti" v 1. kvartále roku 1993, kdy další zaměstnání mělo více jak 5,7 % zaměstnanců (cca 270 tis. osob). Nejnižší podíl v počtu těchto osob byl v těsném období před vypuknutím hospodářské krize v roce 2008. Ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2007 se podíl osob s dalším zaměstnáním pohyboval kolem hodnoty 1,6 % (cca 80 tis. osob). Od roku 2008 pak podíl těchto osob pozvolna stoupá a to až k hodnotě 2,8 % (cca 145 tis. osob) ve čtvrtém kvartále roku 2017. Reálné počty takto pracujících osob však budou mnohem vyšší. Expertní odhady pracovníků Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. však uvažují mnohem vyšší čísla. Lze předpokládat, že počet zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním může činit až čtyřnásobek oficiálních čísel.

Náš právní řád to příliš nereflektuje. Zákoník práce řeší pouze vztah zaměstnavatel a jeho zaměstnanec. Zákaz více pracovních úvazků tak obecně neplatí a tedy platí zásady práva soukromého, jako např.: "co není zakázáno, je dovoleno".

V českém právním prostředí se setkáváme s určitým omezením pouze v případě, kdy má zaměstnanec více pracovních úvazků u stejného zaměstnavatele. V takovém případě

Související dokumenty

Související pracovní situace

Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Zaměstnávání cizinců v České republice
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
BOZP v digitalizovaném světě
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Kontrola dodržování léčebného režimu
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Bezpečnost práce začíná u každého jednotlivce
Znáte Komoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky?
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Zaměstnávání cizinců v České republice
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Bezpečnost práce je věc kolektivní
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Pokuta za nedodržení povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce

Související judikáty

Rozsah dalšího pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní úraz
Okamžité zrušení pracovního poměru
Krácení dovolené, pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR