Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání

Vydáno: 32 minut čtení

Vzdělávání může být velmi stresující, což může způsobit zhoršení duševní a tělesné pohody zaměstnanců na všech úrovních vzdělávání, od středisek předškolního vzdělávání až po vysoké školy. Vzdělávání nemusí být považováno za „nejrizikovější“ odvětví z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prevence psychosociálních rizik a muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací by mohla mít značný význam, jelikož z evropských průzkumů vyplývá, že tato rizika jsou v současnosti na evropských pracovištích závažným problémem. Rovněž však nesmíme zapomínat i na bezpečnostní rizika, jako jsou například uklouznutí, zakopnutí a pády, jejichž následkem může dojít k trvalé invaliditě nebo dokonce i k úmrtí.

1. Zjištění z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) v odvětví vzdělávání

Ze studie Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik a přezkumu literatury v oblasti řízení BOZP v odvětví vzdělávání v Evropě vyplynulo, že rizika v oblasti BOZP v tomto odvětví jsou zpravidla psychosociální a souvisejí s muskuloskeletálními poruchami. [2]

Výzkum se tak konkrétně zaměřil na několik klíčových rizik BOZP, kterým čelí odvětví vzdělávání, jako jsou muskuloskeletální poruchy (MSD), psychosociální rizika, rizika v důsledku digitalizace a nedávná transformace na práci z domova v důsledku pandemie COVID-19. Pro tuto studii byly analyzovány výsledky z odvětví vzdělávání, které zahrnovaly 3 540 odpovědí z 33 evropských zemí. [2]

Nástup pandemie COVID-19 zesílil úroveň rizik, zejména těch, která jsou spojena s digitalizací a MSD. To mimo jiné zahrnuje online výuku, která vyžaduje větší úsilí při zajišťování toho, aby byli žáci pozorní a produktivní, což zvyšuje stres. Na vedení škol byl také vyvíjen tlak ze strany rodičů nespokojených s rozhodnutími o uzavření škol, a následujícími opatřeními. [2]

Co se týká hodnocení rizik, tak v odvětví vzdělávání bylo vynaloženo značné úsilí na provádění pravidelných hodnocení rizik, které provádělo 77 % dotazovaných subjektů, což staví odvětví vzdělávání těsně nad průměrem všech dotazovaných podniků v EU. [2]

Ve srovnání s jinými odvětvími si odvětví vzdělávání vedl dobře i v podpoře zdraví zaměstnanců prostřednictvím opatření, jako je zdravá výživa, sportovní aktivity, cvičení zad a podobně. Přesto je využívání opatření na podporu udržitelného pracovního života snižováním rizik typu MSD na ústupu, což se nezdá být v souladu s hlavními riziky, kterým toto odvětví čelí. [2]

Mezi nejčastěji identifikovaná rizika ve vzdělávacích zařízeních v EU-27 patřilo „dlouhodobé sezení“ (59 % ESENER 2019), „opakované pohyby rukou nebo paží“ (39 % ESENER 2014 až 51 % ESENER 2019) a „hluk“ (43 % ESENER 2014 až 50 % ESENER 2019). [2]

Rozhovory provedené v rámci případových studií jednotlivých zemí také poskytly další pohled na to, jak se mohou různé úrovně vzdělávání lišit z hlediska rizik. Například zaměstnanci v nižších vstupních vzdělávání jsou obvykle méně vystaveni dlouhodobému sezení než zaměstnanci ve vyšších stupních vzdělávání, ale na druhé straně častěji čelí rizikům spojeným se zvedáním dětí. [2]

Ve srovnání s fyzickými riziky školská zařízení častěji uváděla možné zdroje psychosociálních rizik, a to problematické žáky (70 až 76 %). Tento výsledek je zvláště vysoký ve srovnání s odvětvovým průměrem EU, který je 59 % (2019), pro jednání s „obtížnými“ externími osobami (např. zákazníky, pacienty nebo žáky). [2]

Jak je zdůrazněno v případových studiích, úspěšné zvládání žáků a jejich rodin je obecně považováno za hlavní výzvu v oblasti BOZP pro základní a střední úroveň vzdělávání a problémy jsou samozřejmě závažnější u dětí s poruchami chování. Irská případová studie odhalila, že mladí učitelé těží z profesionálního mentoringu prostřednictvím sdílení strategií zvládání zátěže a navození důvěry, čímž se snižují psychosociální rizika. [2]

Nedávný výzkum Francouzského národního centra pro vědecký výzkum (CNRS)21 o psychosociálních důsledcích COVID-19 na výzkumné pracovníky ve Francii ukázal, že psychosociální rizika se mohou lišit nejen napříč odvětvími, ale také mezi různými oblastmi výzkumu a úrovněmi seniority mezi zaměstnanci. Například doktorandi patřili během pandemie mezi nejvíce zasažené kategorie, když čelili hluboké izolaci a psychickému stresu, zatímco někteří starší profesoři uvedli, že měli více času na práci na publikacích. [2]

Zahrnutí problematiky BOZP do vzdělávání

Pokud se děti začnou učit o BOZP, když se učí číst a psát, stane se přirozenou součástí jejich způsobu práce, hry a života. Vypěstují si k BOZP dobrý přístup, který je bude provázet po celou dobu produktivního života. [2]

Duševní zdraví při práci

Zpráva WHO – World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) o duševním zdraví, zveřejněná v červnu 2022, ukázala, že přibližně každý šestý dospělý v produktivním věku na světě žije s duševní poruchou a že práce zesiluje sociální problémy, které negativně ovlivňují duševní zdraví, včetně diskriminace a nerovnosti. [3]

Špatné duševní zdraví má pak neg

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek

Související články

Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Pes na pracovišti
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Pracovní úraz a daňový náklad

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi