Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti

Vydáno: 28 minut čtení

Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti představuje závažný problém jak pro organizace, tak společnost. Šikana může negativně ovlivnit psychický, ale i fyzický stav zaměstnance. Duševní zdraví a pohoda při práci (wellbeing) zaměstnanců je stále více vnímána jako důležitý aspekt, který by se měl stát trvalou součástí bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Duševní zdraví a pohoda při práci v období pandemie je rovněž životně důležitá i pro přežití organizací v tržním prostředí, jelikož výrazně ovlivňuje produktivitu. Úspěšné organizace si tak uvědomily sílu, které májí k tomu, aby ochránily zdraví svých zaměstnanců, snížily náklady spojené s absencí a zdravotní péčí a vytvořily zdravou firemní kulturu.

1. Duševní zdraví a šikana na pracovišti

V souvislosti s duševním zdravím uvádí Světová zdravotnická organizace tuto definici:

„Duševní zdraví lze chápat jako stav pohody, v němž jedinec realizuje své vlastní schopnosti, je schopen zvládat běžné životní stresy (například stresy související s prací, domovem, rodinou atd.), dokáže produktivně a plodně pracovat a dokáže být přínosem pro své společenství.“ [1]

Na pracovištích jsou zaměstnanci vystaveni různým druhům nebezpečí, a jedním z nich může být i šikana. Šikana má vysoký potenciál negativně ovlivnit duševní zdraví zaměstnance. Za šikanu na pracovišti lze považovat systematické agresivní jednání, uskutečňované s cílem získat pocit převahy nebo výhod, namířené proti jednotlivci nebo skupině, kteří se nemohou situaci vyhnout nebo se bránit.

Jde o trvalé, negativní společenské chování s projevy diskriminace a nerovného zacházení, jež přechází v poškozování a způsobování újmy daných osob. Toto chování má dopady na zaměstnance včetně jeho osobního a rodinného života, zaměstnavatele, celkové pracovní prostředí, bezpečnost práce i osobní výkon a představuje riziko pro duševní a fyzické zdraví zaměstnance.

Jednoznačná a všemi uznávaná definice o destruktivních projevech na pracovišti zatím nebyla ustanovena. Vymezení se soustřeďuje především na jednotlivé formy násilí, jako je mobbing, bossing, staffing, sexuální obtěžování a podobně.

Termín mobbing poprvé použil etnolog Konrád Lorenz ve svých popisech chování zvířat, když pojednával o útocích zvířecí smečky na vetřelce. Oznaceni „mobbing“ používal v případech, kdy popisoval tzv. teritorialitu zvirat.

V 60. letech výraz mobbing používal školní lékař Peter-Paul Heinemann, který se zabýval chováním dětí o školních přestávkách namířeném proti jednotlivci. U dětí byl mobbing nahrazen výrazem šikana.

Jedním z nejvýznamnějších průkopníků výzkumu a šiřitelů pojmu mobbing je německý psycholog a lékař Heinz Leymann, který použil mobbing pro popis obdobných případů nepřátelského chování na pracovišti. Jeho výzkumy se opíraly o několik případových studií zdravotních sester, které mobbing na pracovišti dohnal k pokusu o sebevraždu. Leymann zjistil, že mobbingu bylo vystaveno přibližně 15 % obětí sebevražd a upozornil také na to, že mobbing vede k posttraumatické stresové poruše. [2]

Mobbing (šikana ze strany kolegů)

Jedná se o cílené a opakované útoky na určitou osobu ve skupině, která je druhými pomlouvána, kritizována nebo vyčleňována z kolektivu. V České republice je mobbing rovněž používán jako ekvivalent šikany na pracovišti. V anglicky mluvících zemích se používá označení bullying.

Je charakteristický svou skrytostí, rafinovaností a zákeřností. Za mobbing lze považovat pouze chování, které se objevuje alespoň 1 x týdně po dobu minimálně 6 měsíců. V některých případech bývá pod mobbing zařazováno i sexuální obtěžování na pracovišti. Cílem mobbingu je poškození druhého za účelem jeho následného propuštění ze zaměstnání. [3]

Důležité:

Jediný incident nepřiměřeného chování nelze považovat za šikanu na pracovišti, může se však opakovat nebo stupňovat, a proto by neměl být ignorován.

Bossing (šikana ze strany nadřízeného)

Jedná se o praktiky vedoucího zaměstnance, který vyvíjí tlak na svého podřízeného, s cílem vynucení poslušnosti nebo jeho odchodu ze zaměstnání.

Za bossing může být považováno přehnané kontrolování plnění povinností nebo docházky; neschválení dovolené; arogan

Související dokumenty

Související články

Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Diskriminace na pracovišti
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Psychosociální rizika
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Diskriminace na pracovišti
Psychosociální rizika
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka
Měnící se svět práce a wellbeing
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Skladování technických plynů
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Expozice karcinogenům na pracovištích

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Krácení dovolené, pracovní úraz
Délka pracovní doby
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Aktualizace směrnic BOZP
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě