Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření

Vydáno: 28 minut čtení

Důsledky jarní koronavirové vlny mají mnoho podob a tváří. Je realitou, že rozvazování pracovních poměrů výpovědí v důsledku organizačních opatření ze strany zaměstnavatele mezi ně patří (a nejspíš i nadále patřit bude). Tato situace je vhodnou příležitostí pro uvedení několika praktických poznámek - k řádnému vymezení výpovědních důvodů, k jednomu upozornění na možné neblahé důsledky nesprávné právní kvalifikace výpovědního důvodu a k vyhodnocení významu pohnutky zaměstnavatele při rozvazování pracovního poměru v důsledku organizačních opatření.

K výpovědi obecně

Ze všech tří způsobů rozvázání pracovního poměru je právě výpověď tím, který je v praxi využíván nejčastěji. Důvodem není ani tak rozmanitost zákonných výpovědních důvodů jako spíše její podstata; na rozdíl od okamžitého zrušení (už z podstaty výjimečného) a zrušení ve zkušební době (jehož možná aplikace je omezena na krátkou zkušební dobu) přichází při rozvázání pracovního poměru výpověď v úvahu nejčastěji, neboť taková omezení postrádá.

Výpověď je upravena v ust. § 50 - § 54 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen "zákoník práce"), přičemž některé další podrobnosti (subjektivní a objektivní lhůta pro aplikaci výpovědních důvodů, projednání výpovědi s odborovou organizací a souhlas odborové organizace) jsou obsaženy i ve společných ustanoveních o rozvázání pracovního poměru (§ 57 - § 61 zákoníku práce).

Na rozdíl od zaměstnancovy výpovědi, která může být dána z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí jen z důvodu výslovně uvedeného v zákoníku práce. Tyto důvody jsou obsaženy v ustanovení § 52 [a v ustanovení § 301a, na něž odkazuje § 52 písm. h)]. Zahrnují následující okruhy:

  • důvody, jejichž podstata spočívá v organizačních opatřeních prováděných zaměstnavatelem,
  • důvody související se zdravotním stavem zaměstnance,
  • důvody vyplývající ze zaměstnancovy nezpůsobilosti k plnění jeho pracovních úkolů a
  • důvody představující následek zaměstnancova závadného chování.

Důvody, jejichž podstata spočívá v organizačních opatřeních prováděných zaměstnavatelem, se pak dělí na tři okruhy v ust. § 52 písm. a) až c) - na zrušení zaměstnavatele (nebo jeho části), přemístění zaměstnavatele (nebo jeho části) a nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí o organizační změně.

Řádné vymezení výpovědního důvodu

Zaměstnavatel je povinen důvod výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem; vymezený důvod je navíc zakázáno dodatečně měnit. Tolik zákoník práce, viz ust. § 50 odst. 4.

Pro názornou ilustraci problémů, se kterými se při snaze o řádné vymezení výpovědního důvodu může zaměstnavatel v praxi potkat, dobře poslouží následující případ z autorovy advokátní praxe:

  • zaměstnavatel předal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, ve které bylo uvedeno, že vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele bylo zrušeno pracovní místo zaměstnance a zaměstnanec se tak stal nadbytečným, a proto s ním zaměstnavatel rozvazuje pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce;
  • předmětné zaměstnavatelovo rozhodnutí bylo identifikováno jednoznačně, včetně uvedení data jeho vydání a přesného interního označení (příkaz příslušného ředitele) včetně identifikačního kódu, nedovolujícího záměnu s jiným zaměstnavatelovým rozhodnutím;
  • zaměstnanec se dovolal neplatnosti uvedené výpovědi a oznámil, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván; následně

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výpověď
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z organizačních důvodů
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výpověď z organizačních důvodů
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Skončení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby

Související otázky a odpovědi

Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Nadbytečnost zaměstnance
Neomluvená absence zaměstnance
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Výpověď pro nadbytečnost
Neomluvená absence a krácení dovolené
Zkušební doba
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související judikáty

Důvody výpovědi z pracovního poměru
Rozhodnutí o organizační změně zaměstnavate
ZP:Pracovní poměr -výpověď (§44 a §46)
ZP:Oprávněnost výpovědi dle §46 odst.1 písm.c) ZP. Rozhodnutí zaměstnavatele.
Pohnutka zaměstnavatele pro výpověď z pracovního poměru