Výpověď z organizačních důvodů

Vydáno: 22 minut čtení
V současné době jsou nuceni někteří zaměstnavatelé situaci, kdy nemají dostatek zakázek, řešit propouštěním zaměstnanců. Nejčastějšími výpovědními důvody jsou v takové situaci organizační důvody.

Organizační důvody

Mezi tzv. organizační důvody pro rozvázání pracovního poměru se řadí výpovědní důvody dle ust. § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, tj.

  1. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  2. přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  3. stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Pro organizační důvody je možné vypovědět pracovní poměr ze strany zaměstnavatele, ale také je možné z těchto důvodů uzavřít mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodu o rozvázání pracovního poměru. V obou případech vzniká zaměstnanci právo na odstupné. Odstupné je vázané na délku trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele.

Pro platnost výpovědi z organizačních důvodů není nezbytné, aby v době jejího podání, resp. doručení výpovědi z pracovního poměru, byly organizační změny již realizovány. Postačí, aby v této době již bylo o nich rozhodnuto. Pokud tak například zaměstnavatel ke dni 31. července 2020 ruší určité místo, může dát zaměstnanci, jehož se týká organizační změna, výpověď z pracovního poměru tak, aby dvouměsíční výpovědní doba uplynula právě dnem 31. července, tedy před faktickým uskutečněním organizační změny, a výpověď tak doručit zaměstnanci v měsíci květnu, aby dnem 1. června začala běžet výpovědní doba. Tento postup lze doporučit, protože pokud by zaměstnavatel výpověď doručil zaměstnanci až v měsíci červenci a výpovědní doba začala běžet dnem 1. srpna a skončila dnem 30. září, ve výpovědní době by již fakticky zaměstnavatel neměl pro zaměstnance práci, a pokud by jej nepřevedl na jinou práci, musel by zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy, ačkoliv by zaměstnanci nemohl práci přidělovat.

Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části

Ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce v sobě obsahuje dva možné důvody k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, a to úplné zrušení zaměstnavatele nebo zrušení jen části zaměstnavatele.

Pod pojmem zrušení zaměstnavatele se rozumí zánik zaměstnavatele jako právního subjektu, na jehož místě nevznikají nové právní subjekty. Zrušením zaměstnavatele zaniká jeho hospodářská (podnikatelská) činnost a ztrácí se právní i faktická možnost někoho zaměstnávat. Tento výpovědní důvod zaměstnavatel nemůže použít, pokud dochází k tzv. právnímu nástupnictví, tedy k převodu činností a úkolů zaměstnavatele či jejich části k jinému zaměstn

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Odvolání
Přeložení
Výpověď
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Odvolání
Přeložení
Převedení na jinou práci
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru a podpis mechanickými prostředky
Nadbytečnost zaměstnance a delší pracovní doba
Nadbytečnost zaměstnance pro neuspokojivé pracovní výsledky

Související judikáty

ZP:Výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení části zaměstnavatele (§46/1/a)
Výpověď z pracovního poměru
ZP:Výpověď z pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatele (§46/1/b)
ZP:Pracovní poměr-výpověď (§46/1/c)
Povinnost tvrzení a důkazní ohledně důvodu výpovědi podle § 52 písm.c) zák. práce
Oprávnění zaměstnavatele stanovit a změnit požadavky pro řádný výkon práce
K otázce diskriminace při ukončení pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů ze strany zaměstnavatele
ZP:Možnost rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost (§46/1/c) při zvýšení počtu zaměstnanců
Nadbytečnost zaměstnance
ZP:Výběr nadbytečného zaměstnance při odpadnutí části pracovní náplně v důsledku organizační změny týkající se jiné organizační jednotky (§46/1/c)

Související otázky a odpovědi

Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Způsob ukončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Odstupné
Nařízení neplaceného volna
Průměrný výdělek - výpočet
Nadbytečnost zaměstnance
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Ukončení pracovní smlouvy
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Doručení výpovědi
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď dle § 52 písm. a) versus ženy na MD, RD či PN