Základní informace

Druh práce a místo výkonu práce jsou vedle dne nástupu do práce podstatnými náležitostmi pracovní smlouvy. Pracovní smlouva může platně vzniknout jen tehdy, dohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem alespoň na nezbytných náležitostech pracovní smlouvy, tedy na druhu práce, místě výkonu práce a dnu nástupu do práce.

Druh práce

Druh práce vymezuje, jaké práce má zaměstnanec povinnost pro zaměstnavatele vykonávat. Práce, které nespadají do sjednaného druhu práce, není zaměstnanec povinen vykonávat a zaměstnavatel mu jejich výkon, s výjimkou převedení zaměstnance na jinou práci, nemůže nařídit. Odmítne-li zaměstnanec konat práce náležející do rámce druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, dopustí se zaměstnanec porušení svých pracovních povinností se všemi následky s tím spojenými, včetně možnosti zaměstnavatele rozvázat se zaměstnancem z tohoto důvodu pracovní poměr výpovědí nebo okamžitým zrušením.

Místo výkonu práce

Místo výkonu práce vymezuje, kde může zaměstnavatele zaměstnanci přidělovat práci, a zároveň by mělo odpovídat potřebě zaměstnavatele a být přiměřené povaze vykonávané práce. Zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v jiném místě, než v místě, které bylo jako místo výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednáno. Mimo sjednané místo výkonu práce je zaměstnanec povinen (po předchozí dohodě) konat práci jen v případě vyslání na pracovní cestu. Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného než v pracovní smlouvě sjednaného místa je pak možné pouze s jeho souhlasem a vyžaduje-li to nezbytně provozní potřeba zaměstnavatele, zatímco v rámci sjednaného místa či míst výkonu práce je zaměstnavatel oprávněn práci zaměstnanci přidělovat a zaměstnanec je povinen ji v takovém místě či místech vykonávat.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Zkušební doba
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Sdílené pracovní místo
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Druh práce v pracovní smlouvě
Příslib zaměstnání
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odvod pojistného na sociální pojištění
Zkušební doba
První den nástupu do práce a nemoc
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Zaměstnávání cizince
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Nový zaměstnanec
Pracovní smlouva - vznik pracovního poměru
Nedodání zápočtového listu
Potřebné doklady při vstupu do zaměstnání
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě