Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru

Vydáno: 12 minut čtení

Zlomový okamžik ve věci nároku zaměstnavatele na zaplacení smluvní pokuty za porušení závazku plynoucího z konkurenční doložky přinesl zcela čerstvý nález Ústavního soudu II. ÚS 3101/18 ze dne 2. května 2019. Ústavní soud v něm závazně stanovil, že „pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty sjednané v konkurenční doložce je určující toliko a pouze porušení povinnosti bývalého zaměstnance zdržet se výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná či obdobná s předmětem činnosti bývalého zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, nikoliv však doba trvání nového zaměstnání či okolnost, zda zaměstnanec chráněné informace skutečně použije (zneužije) ve prospěch nového zaměstnavatele, případně ve prospěch vlastního podnikání.“

Co je vlastně konkurenční doložka

Pojďme si na úvod připomenout, co je vlastně konkurenční doložka a v čem tkví její smysl. Konkurenční doložka v pracovní smlouvě představuje institut, ve kterém se zaměstnanec zavazuje zaměstnavateli nevykonávat po skončení pracovního poměru po sjednanou dobu, maximálně však po dobu jednoho roku, výdělečnou činnost1) shodnou či obdobnou s předmětem činnosti zaměstnavatele anebo činnost, jež má k předmětu činnosti zaměstnavatele soutěžní povahu. Jako protiplnění za takové „omezení“ musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, a to ve výši alespoň poloviny průměrného měsíčního výdělku po celou dobu trvání závazku (z konkurenční doložky). Důvod pro sjednání konkurenční doložky je ochrana know-how zaměstnavatele, ochrana získaných znalostí, informací a postupů - pracovních i technologických, které se zaměstnanec při výkonu práce dozví, a které by mohly v hospodářské soutěži konkurenta zaměstnavatele jakýmkoliv způsobem zvýhodnit. Zákon ovšem omezuje možnost sjednání konkurenční doložky na situace, kdy lze takové omezení s ohledem na povahu onoho zmíněného know-how a získaných informací po zaměstnanci spravedlivě požadovat.2)

Nutno zmínit, že konkurenční činností nemusí být nutně jen opětovné uzavření pracovní smlouvy; může jít též o dohodu o provedení práce, provozování živnosti zaměstnancem či jeho členství ve statutárních či kontrolních orgánech obchodních korporací, zkrátka jakoukoliv (poj

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Konkurenční doložka v praxi
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Odstoupení od konkurenční doložky
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související otázky a odpovědi

Konkurenční doložka
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Exekuce/odstupné
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Průměrný výdělek - výpočet
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb., zákoník práce
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
1/1993 Sb. Ústava České republiky
234/2014 Sb. o státní službě

Související komentovaná judikatura

Porušení konkurenční doložky a smluvní pokuta
Průměrný výdělek a peněžité vyrovnání z konkurenční doložky

Související judikáty

Ústavně konformní výklad konkurenční doložky