Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Vydáno: 4 minuty čtení

Vztah k právním předpisům

 • § 52 odst. 1 písm. g) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Související ustanovení:

 • § 41 odst. 2 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Pojmové znaky

Výpověď, soustavné méně závažné porušování povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se zaměstnancem vykonávané práci

Základní pojmy

Výpověď – jednostranné právní jednání, kterým je rozvazován pracovní poměr

Povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci – plnění povinností vyplývajících ze zákoníku práce , pracovního řádu a dalších zvláštních předpisů

Méně závažné porušení povinností – každé porušení povinností, které nedosahuje intenzity závažného porušení pracovních povinností, případně jejich porušení zvlášť hrubým způsobem

Soustavné méně závažné porušování povinností – jde o nejméně tři případy méně závažného porušení povinností, mezi nimiž je přiměřená časová souvislost

Náležitosti

 1. označení zaměstnance
 2. konkrétní uvedení případu, kdy se zaměstnanec dopustil méně závažného porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
 3. výslovné upozornění na možnost výpovědi
 4. datum a místo, razítko a podpis zaměstnavatele/oprávněného vedoucího zaměstnance

Specifika

Pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci lze dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s jejich porušením písemně upozorněn na možnost výpovědi. Zákon nestanoví, při kterém méně závažném porušení povinností je třeba zaměstnance písemně upozornit na možnost výpovědi. Je tedy třeba výkladem dovodit, že zaměstnavatel musí předat zaměstnanci písemné upozornění nejpozději při méně závažném porušení povinností, které předcházelo méně závažnému porušení, po kterém již následovala výpověď.

Forma

Písemná forma upozornění na možnost výpovědi je hmotněprávní podmínkou platnosti výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Poznámky

Písemné upozornění musí obsahovat výslovné upozornění na možnost výpovědi. Nestačí pouze obecná formulace, např. ... "bude-li se vaše chování ještě opakovat, bude proti Vám postupováno ve smyslu zákoníku práce ".

Literatura a judikatura

Doporučená literatura 

 • David, L., Poznámka k mezím dokazování o porušení pracovní kázně v pracovních sporech, Právní rozhledy č.1/1999
 • Chládková, A., Bukovjan, P., Personalistika, Praha, Wolters Kluwer, 2012
 • Vysokajová,M., Kahle, S., Randlová, N., Hůrka, P., Doležílek, J., Zákoník práce, Komentář, Praha, Wolters Kluwer, 2015

Doporučená judikatura:

 • R NS 21 Cdo 3019/2000,
 • R NS 6 Cdo 28/92,
 • PR č. 9/96, str.420-421,
 • 21 Cdo 13/2000,
 • NS 21 Cdo 3019/2000,
 • NS 21 Cdo 2431/2004,
 • NS 21 Cdo 3140/2005,
 • NS 21 Cdo 3693/2012.

Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Jméno zaměstnance .....................

bytem .................................

Upozornění na možnost výpovědi pro porušení povinností

Na základě písemné pracovní smlouvy uzavřené dne ................ vykonáváte pro ........ (společnost ARTECO. s.r.o,) práci ..... (recepčního). Se svými povinnostmi vyplývajícími ze sjednaného druhu práce jste byl předem řádně seznámen.

Ačkoliv Vaše pracovní doba začíná v ..... hod., přišel jste dne ...... do práce v .... a dne ...... až v ...... . Dne ........ jste v průběhu pracovní doby recepci bezdůvodně opustil a 20 minut se zdržoval mimo své pracoviště.

Uvedeným nedodržováním pracovní doby soustavně porušujete povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vaší práci. V této souvislosti Vás upozorňujeme, že v případě dalšího provinění bude s Vámi rozvázán pracovní poměr výpovědí.

 

V ............ dne .......

 

...........................................................
(razítko a podpis zaměstnavatele, příp. oprávněného vedoucího zaměstnance)