Několik poznámek k ochranným prostředkům

Vydáno: 17 minut čtení

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaným jako COVID-19, se stále častěji hovoří o používání osobních ochranných pracovních prostředků a o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Přinášíme zde proto základní fakta k této problematice.

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaným jako SARS CoV-2, vyhlásila vláda podle § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) dne 12. března 2020 na území České republiky nouzový stav a přijala řadu omezujících opatření na úseku ochrany veřejného zdraví. S tím samozřejmě souvisela i všechna opatření týkající se výuky ve školách, maloobchodního prodeje a dalších aktivit.

V souvislosti s uvolňováním těchto zákazů a návratem do normálního života je však třeba přijmou řadu dalších hygienických opatření, neboť nebezpečí nákazy koronavirem nebylo a v nejbližší době nebude definitivně odstraněno. Všeobecně je známo, že všechny obchody budou muset přijmout přísná hygienická opatření týkající se prodeje, opatření týkající se nejen jejich zaměstnanců (prodavačů), ale především zákazníků. Hygienická opatření budou muset ale přijmout i ostatní zaměstnavatelé, a to proto, že nebezpečí nákazy je zatím všudypřítomné a nelze jej nějakým preventivním opatřením odstranit.

Známe z prevence rizik, že cílem přijatých opatření k prevenci rizik je zajistit podmínky, které odstraní rizika u zdroje jejich původu nebo minimalizují ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, např. prostřednictvím změny technologie nebo pracovních postupů. Pokud riziko zcela odstranit nejde, následují technická opatření kolektivní ochrany. V případě, že stále zůstává zbytkové riziko (reziduální riziko), lze použít např. osobní ochranné pracovní prostředky a zavést opatření omezující expozici danému riziku. Výše uvedená nákaza způsobená koronavirem je klasické zbytkové riziko, které zůstává i po uskutečnění všech možných bezpečnostních opatření.

Právní úprava OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“) jsou velice důležitými pracovními pomůckami, které slouží k ochraně zdraví zaměstnance. Věcně jsou upraveny přímo v

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Pravidelné prohlídky osobních ochranných prostředků pro ochranu proti pádu z výšky z pohledu soudních znalců
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Kam kráčíš BOZP?
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
BOZP v digitalizovaném světě
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pes na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Krácení dovolené, pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR

Související předpisy

240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
262/2006 Sb., zákoník práce
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
65/1965 Sb. Zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
21/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
251/2005 Sb. o inspekci práce