Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie

Vydáno: 15 minut čtení

Základní povinností zaměstnavatele je soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek a zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

Zaměstnavatel má na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví (dále jen BOZP) velké množství povinností, jejichž splnění není vždy snadné. Přitom je v zájmu zaměstnavatele tyto povinnosti plnit, neboť si tím chrání to nejcennější co má, kvalifikovanou pracovní sílu, která mu přináší očekávané hodnoty.

Vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele, stanovených zákoníkem práce, je vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů. Naplnění této povinnosti je základem jak pro provádění prevence rizik, provádění identifikace a hodnocení rizik, tak i pro volbu a přijímání vhodných opatření k zajištění BOZP. K tomu zákonodárce stanovuje, že bude tato činnost pravidelná a zaměstnavatel o ní povede dokumentaci.

Zákoník práce sice používá pojmy jako prevence rizik či BOZP, ale v ustanovení § 102 odst. 5 písm. c) ukládá zaměstnavateli, že při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení negativních vlivů práce na jejich zdraví. Přizpůsobování pracovních podmínek, pracoviště i práce pracovníkovi je nejen problematika BOZP, ale také obsahem ergonomie, která se zabývá vzájemným vztahem mezi lidmi a dalšími prvky systému. Ačkoli má ergonomie své vlastní vymezení, zásady pro hodnocení pracovišť, měřitelné parametry, určitá ergonomická kritéria jsou obsahem požadavků na ochranu zdraví. I proto poskytovatel pracovnělékařských poskytuje zaměstnavatelům poradenství v problematice ergonomie, včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem [§ 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb.]. Z hlediska BOZP je tak ergonomie jen jiným úhlem pohledu na bezpečnost práce a je stejnou neodmyslitelnou součástí vykonávané práce či konstrukce technických zařízení.

Zaměstnavatel si své povinnosti na úseku BOZP může plnit sám, nebo může využít znalostí odborně způsobilé fyzické osoby v prevenci rizik. Zaměstnavatelé, kteří si uvedené povinnosti plní vlastními silami, mohou využít níže uvedenou přehledovou tabulku s uvedením častých zdrojů nebezpečných situací na pracovištích, které mohou za určitých podmínek přerůst v přímé ohrožení jejich zaměstnanců a vyústit do úrazového děje. Její užití jim napomůže problematiku lépe uchopit a uvědomit si některé skutečnosti, které by mohli z nedostatku vhodných informací přehlédnout.

Přehledová tabulka nebezpečí a rizik je proto členěna do dvou hlavních sloupců uvádějících nebezpečí z hlediska nositele nebezpečí (např. oheň, požár) a rizikového děje (např. popálení), s třetím sloupcem přibližující některá možná rizika (např. popáleniny). K zajištění kompatibility s ostatními požadavky právních předpisů je tabulka věcně členěna v souladu s nařízeními vlády k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (nařízení vlády č. 495/2001 Sb.) a zohledňuje členění vyhlášky k zařazování práce do kategorií (vyhláška č. 432/2003 Sb.). Zároveň využívá či zdůrazňuje problematiku jedů (nařízení vlády č. 40/2002 Sb.), návykových látek (nařízení vlády č. 463/2013 Sb.), prostředí s nebezpečím výbuchu (nařízení vlády č. 406/2004 Sb.) a podmínek ochrany zdraví (nařízení vlády č. 361/2007 Sb.), společně s ergonomickými podmínkami uvedenými v technických normách ČSN EN 280, ČSN EN 614-1+A1 nebo ČSN EN 1005 částí 1 – 5 v jejich zevšeobecněné podobě. První sloupec tabulky naznačuje, zda se nebezpečí týká bezpečnosti práce (BP) či ergonomie (E). Zpravidla jde o souběh obou hledisek.

Tabulka členění nebezpečí a rizik

Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
  nebezpečí-nositel nebezpečí-rizikový děj riziko
mechanické nebezpečí
(jednotlivě i jako kombinace nebezpečí či v kombinaci s nebezpečími z jiných skupin)
BP/E kluzký, nerovný, šikmý povrch uklouznutí, zakopnutí, pád pohmoždění, odřeniny, vymknutí, zlomeniny
BP nevhodné - nezajištěné uložení ztráta stability - sesunutí, sjetí, pád naražení, zasypání, zavalení, najetí, přejetí
BP odletující části či částice odlétnutí, vymrštění, vystříknutí pohmoždění, bodné rány - bodnutí a propíchnutí
BP pohybující se části či předměty strojů úder, zachycení, stlačení, vtažení, navinutí, střih, uříznutí pohmožděniny, odřeniny, rozdrcení, odnětí
BP/E ostré předměty a hrany pořezání, roztržení řezné rány, tržné rány
BP/E špičaté předměty bodnutí škrábance, bodné rány - bodnutí a propíchnutí
BP látky pod tlakem výron, výstřik dle charakteru látky (popálení, poleptání)
nebezpečí vibraci
(jednotlivě i jako kombinace nebezpečí z jiných skupin)
BP/E vibrace chvěni, kmitání, třes (končetin, těla, hlavy) cévní a nervové poruchy, poruchy rovnováhy
tepelné nebezpečí
(jednotlivě i jako kombinace nebezpečí či v kombinaci s nebezpečími z jiných skupin)
BP/E tepelný přenos kondukce, radiace, konvence - sálání popálení, opaření
BP/E teplota okolního vzduchu zvýšení / snížení teploty okolí, horko, zima, mráz úpal, úžeh / omrzliny
BP chladný / horký povrch kontakt: věc, látka, kapalina, pára, plyn, plamen - oheň popálení, opaření, spálení, omrznutí
BP výbušná směs: hořlavé kapaliny, plyny, prach exploze, požár popálení, uhoření, udušení
elektrické nebezpečí
(jednotlivě i jako kombinace nebezpečí z jiných skupin)
BP živé části (nekryté kabely, poškozené kryty) dotyk, elektrický výboj, zkrat elektrickým proudem popálení, spálení - úraz
BP/E přírodní elektrostatický výboj blesk, atmosférická elektřina zásah - smrtelný úraz
nebezpečné záření
(jednotlivě i jako kombinace nebezpečí z jiných skupin)
BP/E elektromagnetické pole záření ze strojů, tepelné a netepelné účinky ohřev těla, postižení očí, pohlavních orgánů mužů
BP/E neionizující (NF, VF, IČ-laser, VS, UV) osvícení, ozáření postižení kůže, oka, orgánů, úžeh, úpal
BP/E ionizující záření (gama, RTG) osvícení, ozáření nemoc z ozáření - porušení vazeb, DNA
nebezpečí hluku
(jednotlivě jako kombinace nebezpečí z jiných skupin)
BP/E hluk (impulsní, ustálený, proměnný) silný zvuk, přehlušení komunikace, akustických signálů poškození - ztráta sluchu, rovnováhy, vědomí
nebezpečné látky a jejich odpady
(jednotlivě či v kombinaci nebezpečí z jiných skupin)
BP jedy, návykové látky (psychotropní, omamné) kontakt: kůží, vdechnutím, požitím otrava, snížení pozornosti
BP kapaliny - chemické látky kontakt: postříkání, polití, ponoření, vdechnutí, požití podráždění, poleptání, otrava (dle NL)
BP/E aerosoly mlžný opar (vnitřní i vnější expozice) dle charakteristik NL
BP/E plyny, dýmy, páry kontakt: povrchový, vdechnutí; nedostatek kyslíku podráždění, poleptání, popálení, otrava (dle NL)
BP/E pevné látky - prach, částice, nanočástice kontakt: vdechnutí podráždění, silikóza, azbestóza (dle NL)
biologické nebezpečí 
(jednotlivě i jako kombinace či kombinaci s nebezpečími jiných skupin)
BP/E patogenní látky (viry, bakterie, plísně) kontakt: povrchem těla, vdechnutím, požitím onemocnění dle charakteristik patogenní látky
BP/E mykotické (vláknité) houby kontakt: povrchem těla, vdechnutím, požitím onemocnění - zpravidla kůže, sliznic
BP/E nemikrobiální antigeny (exoantigen) kontakt: povrchem těla, vdechnutím, požitím onemocnění - např. alergie
BP/E jiné látky vyvolávající imunitní reakci kontakt: povrchem těla, vdechnutím, požitím onemocnění dle charakteristik patogenní látky
BP/E uzavřené teplovodní okruhy bakterie, plísně kvasinky onemocnění - např. legionářská nemoc
nebezpečí nevhodného ergonomického návrhu
(jednotlivě i jako kombinace či v kombinaci s nebezpečími jiných skupin)
BP/E expozice venkovního prostředí teplo, chlad, vliv slunce, hmyzu, zvěře, rostlin pohmoždění, nabodnutí, pokousání, popálení ...
E uzavřený prostor místa práce vnucené pracovní polohy, vliv prostředí, podmínek práce, nedostatek vzduchu, koncentrace jiných plynů smyslová, fyzická, duševní, psychická zátěž
E nevhodné řešení pracovišť (environmentálně) Sick-Building Syndrome různé zdravotní problémy, snížení produktivity
BP/E zúžený, snížený přístup k místu práce naražení, nabodnutí pohmoždění, odření, bodné, tržné, řezné rány
BP/E omezený prostor naražení, nabodnutí, stlačení, vliv NL a podmínek pohmoždění, odření a dle charakteru látek
E dispoziční uspořádání přeplněný / nezaplněný prostor, nevhodné rozmístění psychická a duševní zátěž, stres
E umístění ovládacích prvků natahování se, předklánění se únava, snížení výkonu, efektivity
E provedení ovládacích prvků zaměnitelnost, nesrozumitelnost nežádoucí činnost zařízení
E umístění a řešení pracovních ploch nevhodná výše, sklon - vnucené pracovní polohy únava, snížení soustředění, výkonu, efektivity
E umístění odkládacích ploch vzdálenost, nedostatečnost - fyzická a psychická zátěž únava, duševní zátěž, stres
E nevhodný výhled, pozorovací úhel zraková zátěž zraková únava, nepozornost, chybovost
E volba osvětlení zvýšená / snížená úroveň, oslnění, blikání, míhání, stíny, věrnost barev únava, snížení soustředění, výkonu, efektivity
E volba barevné kompozice prostoru vliv barev (teplo, prostor), zraková, duševní zátěž zraková únava, nepozornost, chybovost
BP/E expozice zvýšenému hluku, vibracím viz nebezpečí hluku a vibrací poškození sluchu, rovnováhy, citlivosti, ...
BP/E expozice NL, patogenům např. absence odtahu NL, laminárních boxů dle charakteristik NL, patogenů
BP/E kvalita vzduchu - charakteristiky, složení úroveň a změna teploty vlhkosti, proudění, složení únava, snížení výkonu, soustředění, efektivity
BP/E tlak vzduchu zvýšení / snížení tlak vzduchu, rychlá změna tlaku migréna, slabost, onemocnění
nebezpečí nevhodné organizace práce
(jednotlivě i jako kombinace či v kombinaci s nebezpečími jiných skupin)
E nevhodné množství práce nedostatek / přebytek úkolů, nerovnoměrnost psychická a duševní zátěž, stres
E nevhodná rychlost práce vnucené tempo, nedostatek času psychická a duševní zátěž, stres
E nevhodné opakování práce monotónní práce, jednoduché úkony psychická a duševní zátěž, stres, přetížení
E nepřirozený rytmus práce směnnost, práce v noci psychická a duševní zátěž, stres, vyčerpání
BP/E absence přestávek na oddych a protažení zdravotní potíže namáhaných partií, vyčerpání zdravotní problémy (dle druhu práce), snížení produktivity
E pracovní kolektiv - nevhodné chování šikana, mobbing, bossing, staffing psychická a duševní zátěž, stres, snížení produktivity
nebezpečí pracoviště a pracovního místa
(jednotlivě i jako kombinace či v kombinaci s nebezpečími jiných skupin)
E uspořádání pracovního místa nevhodné rozmístění prvků, dosahové vzdálenosti vyšší námaha, snížení výkonu, efektivnosti
E pracovní poloha přijatelná,l podmíněně přijatelná, nepřijatelná, vnucená fyzická zátěž, zdrav. potíže, onemocnění
E fyzická náročnost práce zátěž: celková, jednostranná, vynucené polohy, břemena (např. klouby, páteř)
BP/E smyslová náročnost práce rozpoznání kritických detailů, zobrazovací jednotky zdravotní potíže, onemocnění (např. zrak)
BP/E kvalita místního osvětlení dostatečnost, oslnění, blikání, stroboskopický efekt únava, snížení soustředění, výkonu, efektivity
E psychosociální náročnost práce vztahy, firemní kultura, vnější vlivy, rozvržení práce zdravotní potíže, stres, snížení výkonu
E selhání lidského činitele přetížení, nevytížení, nepoužívání OOPP, ON únava, zátěž, zdravotní potíže
nebezpečí z používání zařízení
(jednotlivě i jako kombinace či v kombinaci s nebezpečími jiných skupin)
E nevhodné uspořádání, konstrukce nedostatečný přístup, viditelnost, nevhodný úchop fyzické a smyslové přetížení, přetížení končetin, prstů
E nevhodné osvětlení nedostatek světla, oslnění, blikání, stroboskopický efekt zraková zátěž, zkreslení zrakových vjemů
E omezený prostor obsluhy nedostatek místa, nevhodný výhled, dosah ohrožení pracovníka, nezamýšlený úkon
E selhání chodu stroje, prvku, zabezpečení porucha dodávek energií, chybná funkce ohrožení
BP/E selhání bezpečnostních prvků absence - nefunkčnost krytů, signálů, nouzových prvků ohrožení
E nevhodný pohyb zařízení nekontrolovaný pohyb vůči pěšímu pracovníkovi přimáčknutí, naražení, rozdrcení, přejetí, odnětí
E nečekaný - samovolný pohyb zařízení šikmá plocha, převržení, shození, sražení zavalení, rozdrcení

Jak bylo uvedeno, nejedná se o vyčerpávající přehled všech nebezpečí a z nich odvozených rizik. Nositelem nebezpečí jsou samotná technická zařízení, samotné prostory, prostředí. Těžko lze definovat všechna nebezpečí bez konkretizace těchto nositelů. Přehledná tabulka tak spíše než souhrnný přehled poskytuje jistý návod, jak na nositele nebezpečí (na zařízení, pracoviště, prostory) nazírat, jaké aspekty práce vnímat, jaké faktory vyhledávat.

Závěr

Vyhledávání nebezpečí a rizik neprovádí zaměstnavatel jen proto, že to po něm požaduje právní předpis. Provádí to pro své zaměstnance, aby jim zajistil vhodné podmínky pro práci, provádí to pro sebe, pro své zisky. Pracovník je pro zaměstnavatele jeden z nejdůležitějších a nejdražších prvků jeho systému. Technické zařízení může pracovat s vysokou dávkou přesnosti a kvality takřka po neomezenou dobu. Ale – potřebuje lidský zásah. Potřebuje obsluhu, údržbu a přiznejme, že i nezbytnou byrokratickou činnost, komunikaci při sjednávání této činnosti atd. Každý hrací automat se musí občas vybrat, každý nápojový automat se musí doplnit a čistit. Podnikatel se práce lidí nezbaví. Chce-li, aby jeho zaměstnanci pracovali efektivně, kvalitně, a každý den, a přinášeli mu zisk z jeho investic, musí jim k tomu vytvořit optimální podmínky. To znamená nejen bezpečná pracoviště, ale i zdravotně vhodná, ergonomicky řešená, s kolegiálním pracovním prostředím. To se zaměstnavateli vrátí nejen v produktivitě a efektivitě, ale i ve snížených přímých nákladech na úrazovost a nemocnost. A to nejen v přímých nákladech, ale hlavně v nepřímých nákladech, které tvoří až čtyřnásobek těch přímých nákladů. Vrátí se mu to v dobrém jméně firmy, nabídce kvalitních pracovních sil.

Péče o pracovní prostředí zaměstnanců se prostě zaměstnavatelům vyplácí.

LITERATURA, PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY

 • MALÝ, S., KRÁL, M., HANÁKOVÁ, E. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha, VÚBP, Professional Publishing Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-027-0.
 • MALÝ, S., SVOBODOVÁ, L., TILHON, J., MLEZIVOVÁ, I. Ergonomické stresory pod kontrolou aneb ergonomie – jak na to. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 256 s. ISBN 978-80-87676-27-1.
 • MICHALÍK, D. ...[et al.]. Ergonomické stresory a rizika s důrazem na muskuloskeletální onemocnění: 2. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2016, roč. 9, č. 3, [cit. 10. 2. 2017]. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/ergonomicke-stresory-rizika-sduraze m-na-problematiku-muskuloskeletalnich-onemocneni2-cast. ISSN 1803-3687.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2006.
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
 • Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2001.
 • Nařízení vlády č. 40/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2002.
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2004.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2007.
 • Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2013.
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2003.
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Ministerstvo vnitra, Sbírka zákonů, 2013.
 • ČSN EN 280+A1 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky. ÚNMZ, 2016.
 • ČSN EN 614-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 1: Terminologie a všeobecné zásady. ÚNMZ, 2009.
 • ČSN EN 1005-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 1: Termíny a definice. ÚNMZ, 2009. ČSN EN 1005-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí. ÚNMZ, 2009.
 • ČSN EN 1005-3+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení. ÚNMZ, 2009.
 • ČSN EN 1005-4+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení. ÚNMZ, 2009.
 • ČSN EN 1005-5 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace. ÚNMZ, 2007.

Související dokumenty

Související články

Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 8. část - Péče o technická zařízení a vybavení pracovišť - úvod

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
40/2002 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
463/2013 Sb. o seznamech návykových látek
406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
114/1999 Sb. , kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
140/1961 Sb. Trestní zákon
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Související otázky a odpovědi

Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Skladování a nakládání s NCHL
Pracovní postup
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace