Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vydáno: 15 minut čtení

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vstoupilo v účinnost k 1. 1. 2008 jako prováděcí právní předpis zákona č. 309/2006 Sb., v souladu s ustanovením § 21 písm. a) citovaného zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Nyní je předkládána již sedmá novela. Nařízení vlády doznalo v důsledku nezbytných transpozic směrnic Evropského parlamentu, Komise a Rady úpravy zejména v klasifikovaném seznamu biologických činitelů. Novelou nastal významný posunu podmínek ochrany zdraví pracovníků při práci s biologickým činitelem, a to při práci s novým typem koronaviru SARS-CoV-2 způsobující COVID-19.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 467/2020 Sb., ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 361/007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“) bylo zmiňovaným právním předpisem (nařízení vlády č. 467/2020 Sb.) ze dne 16. listopadu 2020 právě po sedmé novelizováno. Jedná se o právní předpis, který nabyl účinnosti 24. listopadu 2020.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je prováděcím právním předpisem zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Bylo zmíněno, že tento prováděcí právní předpis za svou existenci byl již četně novelizován. Pro kompletní informace lze uvést, že odbor ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem již připravuje osmou novelu nařízení vlády, do které bude transponovat tři další směrnice Evropské unie, kdy účinnost se předpokládá v květnu 2021. Obecně lze říci, že následující novela s sebou přinese změny v hygienických limitech některých chemických látek, tedy přípustných expozičních limitech a

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Novela zákona o inspekci práce
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Nová právní úprava dovolené
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Kam kráčíš BOZP?
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
BOZP v digitalizovaném světě
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Praní pracovních oděvů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Délka pracovní doby
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní úraz

Související předpisy

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
262/2006 Sb., zákoník práce
467/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů