Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP

Vydáno: 28 minut čtení

Měnící se svět práce a s tím související výzvy a rizika, které mohou tyto změny sebou přinášet, ovlivňují psychickou pohodu každého člověka. V období pandemie jsou tyto změny ještě více razantní a zaměstnavatelé a zaměstnanci musí být na řízení negativních následků těchto změn připraveni, a to například rozvojem resilientní pracovní síly.

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO – International Organization for Standardization) vydala v roce 2020 a 2021 nové normy, které mají přispět k vytvoření resilientních organizací. Jedná se o normu ISO 45003:2021 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Psychické zdraví a bezpečnost při práci – Pokyny pro řízení psychosociálních rizik a normu ISO/PAS 45005:2020 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Obecné pokyny pro bezpečnou práci během pandemie COVID-19, které jsou na stránkách ISO organizace k dispozici ke čtení zdarma.

1. Mimořádné události a resilientní systém BOZP

COVID-19 ukázal, že bezpečnost a ochrana zdraví je zásadní pro vytváření bezpečného pracovního prostředí. Investice do výzkumu, systémů a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví jsou tak velmi důležité pro reakci na případné budoucí krize.

Pružné (resilientní) systémy BOZP mohou zmírnit rizika, které sebou přinášejí dynamické změny v rámci rozvoje společností. Tyto systémy jsou charakteristické především silným vedením, zapojením zaměstnanců, dobře stanovenými kompetencemi a efektivní komunikační strategií.

Mezinárodní organizace práce v současné době vyzývá všechny státy světa k vytvoření účinnějších národních politik BOZP a institucionálních a regulačních rámců, které rovněž zahrnují reakce na mimořádné události. Jednotlivé země by tak měly zavést spolehlivé a odolné systémy BOZP, které by v případě budoucích „zdravotních krizí“, jako jsou například pandemie, minimalizovaly rizika pro zaměstnance.

To bude zajisté vyžadovat investice do infrastruktury BOZP a její integrace do celkových národních plánů připravenosti a reakce na mimořádné krizové situace, čímž bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a podpořena kontinuita podnikání.

Tlak a rizika, kterým například čelí zdravotníci během pandemie COVID-19, si vyžádal daň na jejich duševním zdraví. Každý pátý zdravotnický pracovník na celém světě hlásí příznaky deprese a úzkosti.

Stejně jako v odvětví zdravotnictví a péče je mnoho dalších pracovišť zdrojem ohnisek COVID-19, a to například když jsou zaměstnanci v uzavřeném prostředí nebo tráví čas v těsné blízkosti, včetně společného ubytování nebo dopravy.

Při analýze zdravotních problémů vyplývajících z dramatického nárůstu práce na dálku během pandemie bylo například zjištěno, že zatímco práce na dálku byla zásadní pro omezení šíření viru, udržení pracovních míst a kontinuitu podnikání a pro zvýšení flexibility zaměstnanců, také však stírala hranice mezi pracovním a soukromým životem.

Důležité:

Budování spolehlivého systému řízení BOZP na pracovišti je nezbytné pro včasnou a efektivní reakci během zdravotních krizí, jako je pandemie COVID-19.

Zavedení odolných systémů umožňuje organizaci převzít věci, které proběhly dobře, a poučit se z nich. „Pokud nevíš, co se daří a jak se daří, nemůžete najít způsoby, jak to zlepšit“, zdůraznil profesor Hollnagel na kongresu EHS v Berlíně v roce 2020.

„Pokud neznáš svou pozici, kde jsi a neznáš svůj cíl, kde chceš být nebo čím se chceš stát, nemáš žádný základ pro kontrolu toho, co děláš – kromě případů, kdy chceš jen zachovat současný stav.“ dále řekl profesor Hollnagel.

K zavedení spolehlivého systému BOZP by měli zaměstnavatelé zajistit mimo jiné i následující klíčové prvky:

  • identifikaci nebezpečí a posouzení rizik,
  • zavedení preventivních a kontrolních (řídících) opatření,
  • školení a včasné informace pro zaměstnance,
  • zdravotní dohled,
  • prevenci mimořádných událostí, připravenost a reakci,
  • zaznamenávání, dokumentování a oznamování informací o stavu BOZP,
  • vyšetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
  • konzultaci a spolupráci se zástupci zaměstnanců.

Všechny tyto prvky jsou důležité pro ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců v běžných dobách, ale v případě mimořádných událostí se stávají ještě kritičtějšími.

Síť expertů G20 pro BOZP ve spolupráci s ILO provedl průzkum ve 12 zemích, včetně Argentiny, Austrálie, Číny, Francie, Německa, Indonésie, Itálie, Japonska, Ruska, Španělska, Turecka a Velké Británie (G20 OSH Experts Network, 2021).

Poznámka:

Síť expertů G20 pro BOZP byla založena v roce 2015 s posláním usnadňovat výměnu o

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Kam kráčíš BOZP?
BOZP v digitalizovaném světě
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Pracovní postup
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Krácení dovolené, pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky