Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví

Vydáno: 29 minut čtení

Zemědělství, lesnictví a rybářství spadají do skupiny nejrizikovějších odvětví v České republice, což vyplývá z údajů Českého statistického úřadu a Státního úřadu inspekce práce. Odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství tak patří mezi nejrizikovější, ale i zároveň mezi nejmenší skupinu povolání v České republice.

Smrtelné pracovní úrazy v zemědělství a lesnictví a pracovní úrazovost v ČR

V denním tisku se objevují titulky, jako „Muže na Bruntálsku zavalil strom, na místě zemřel“, a dále se následně dovídáme, že se jedná o třiadvacetiletého muže, kterého při práci v lesním terénu zavalil strom. [1]

Každý smrtelný pracovní úraz je obrovskou tragédií pro rodinu a společnost, takže je zapotřebí stále poukazovat na důležitost dodržování požadavků právních předpisů, které zde nejsou jen rozmarem kompetentních orgánů, ale vycházejí právě z poznatků těchto tragických událostí.

Následně jsou popsány dva smrtelné pracovní úrazy a uvedeny některé z požadavků právních předpisů, které se vztahují k uvedeným úrazům, a to právě z důvodu provázanosti nutnosti dodržování právních předpisů, a tragických následků, ke kterým dochází při jejich nedodržování.

Zde je zapotřebí si uvědomit a ocenit rozsah potřebných znalostí, zkušeností a dovedností příslušných vedoucích zaměstnanců a odborně způsobilých osob, kteří by měli v oblasti BOZP působit na pracovištích proaktivně, tj. preventivně předcházet vzniku pracovních úrazů.

Příklad smrtelného pracovního úrazu v zemědělství

Při sklizni jablek úrazem postižený zaměstnanec stál v uličce mezi stromy. Traktorista dal znamení, že bude couvat s plným vlekem a rozjel se. Uvedený zaměstnanec se snažil uskočit z uličky, která byla plná bahna. Nohy mu podklouzly na měkkém povrchu a couvající traktor ho zachytil a strhnul pod kola vleku. Táhnul ho několik metrů.

Kontrolní zjištění:

Zaměstnavatel neorganizoval práci a nestanovil pracovní postupy, aby nebyl zaměstnanec ohrožen dopravou na pracovišti; nezajistil bezpečné couvání dopravního prostředku za pomoci dalšího zaměstnance při nedostatečném rozhledu řidiče traktoru; zaměstnavatel také nezorganizoval práci zaměstnanců v souladu se svým vydaným místním provozním bezpečnostním předpisem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečnost provádění dané práce a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při ní. [2]

Požadavky právních předpisů:

V § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nebyli ohroženi dopravou na pracovištích.

V příloze č. 1 bodě 2 písm. c) k nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec zabezpečil bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace.

V § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. se uvádí, že zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy, návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

[3], [4]

Příklad smrtelného pracovního úrazu v lesnictví

Dva úrazem postižení zaměstnanci se nacházeli v prostoru pod tažným lanem lanového dopravního zařízení, kde je zasáhl kmen, který byl uvázaný na úvazku tažného lana tohoto zařízení. Kmen se vlivem tahu lanového dopravního zařízení vztyčil odden

Související dokumenty

Související články

Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Karta BOZP pro profesi: Opravář zemědělských strojů
Karta BOZP pro profesi: Pěstitel zemědělských plodin
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pracovní postup
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Hasicí přístroj v budově
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru