Respirátor, nejlepší přítel člověka?

Vydáno: 20 minut čtení

Článek se věnuje problematice ochrany dýchacích cest, hodnocení rizik a pandemickým opatřením a jejich právních dopadů do pracovněprávních vztahů.

Po nesmělých začátcích loňského roku, kdy si epidemiologové snažili zachovat chladnou hlavu s tím, že rouška (chceme-li zdravotnická obličejová maska) nás spasí před covid-19 epidemií, než se nemoc přežene světem, společnost došla k závěru, že prozatímní ochrana dýchacích cest v této formě již není pro ochranu veřejného zdraví dost1).

Zdravotnické obličejové masky a látkové roušky představovaly pragmatické řešení pro použití při prvotní ochraně obyvatelstva před dopady pandemie. Tyto však není možné vnímat z hlediska své účinnosti jako dlouhodobé řešení. Nynějším celospolečenským středobodem ochrany dýchacích cest je respirátor, který patří mezi osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“).

Z tříd rozlišovaných evropskou normou EN 149+A1, FFP1 až 3, je nyní s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejrozšířenější ochranou obyvatelstva třída FFP2 (nutno však uznat že mezi FFP2 a 3 již není tak zásadní rozdíl v účinnosti v porovnání s FFP1). Jinak tomu není ani v rámci pracovněprávních vztahů obecně. Samozřejmě, že jiná pravidla a doporučení platí pro takové pracovní prostředí, kde je infekčnost mnohem vyšší. Například Ministerstvo zdravotnictví navádí zdravotnická zařízení, aby dodržovala doporučení Světové zdravotnické organizace s pravidly, kdy se stanoví podle typu pracoviště a míře rizika, který typ ochrany využívat a v mnoha případech doporučuje používání FFP3 s ohledem na míru účinnosti respirátoru.

Používání OOPP ve vztahu v pandemických opatřením

Obecně platí, že poskytování OOPP je nedílnou součástí povinností zaměstnavatele. V souladu s § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“) zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu sjednané práce. Dále je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Do této sféry patří i opatření k předcházení nákaze koronavirem. Na základě vyhodnocených rizik volí zaměstnavatel opatření k ochraně svých zaměstnanců.

Zde však nastává určité schisma dnešní doby. Zatímco dosud se OOPP přidělovaly pouze na základě procesu hodnocení rizik a přijímání opatření na úseku BOZP dle individuálních rizik a podmínek na d

Související dokumenty

Související články

Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Alkohol na pracovišti
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
Údržba a rizika spojená s externími poskytovateli služeb
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
65/1965 Sb. Zákoník práce
155/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
88/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
251/2005 Sb. o inspekci práce