Znalostní systém prevence rizik v BOZP

Vydáno: 11 minut čtení

Článek představuje Znalostní systém prevence rizik v BOZP (ZS BOZP), který vznikl v rámci projektu „Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik“, který od roku 2014 do roku 2016 řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Článek seznamuje s obsahovou strukturou znalostního systému, představuje cílové skupiny a popisuje možnosti využití pro odborníky v oblasti BOZP. ZS BOZP je dostupný online na adrese http://zsbozp.vubp.cz/.

Úvod

Problematika sdílení znalostí, znalostního managementu i jeho podpora informačními technologiemi je stále zajímavé téma, o kterém byla sepsána již celá řada publikací, odborných článků a studií. Znalost je v současném světě strategickým zdrojem pro všechny podnikatelské aktivity a ekonomický rozvoj organizací. Úspěšnost celého procesu zavedení znalostního managementu v organizaci do značné míry závisí na úrovni použité informační technologie, resp. softwarových nástrojích, které jsou pro podporu znalostního managementu k dispozici. Podle četných publikovaných zkušeností i našich šetření, které jsme realizovali v rámci jiných projektů, může znalostní management velice zefektivnit jak práci s dokumenty, a to zejména s jejich obsahem, tak práci s lidmi, a přispět k přirozenému propojení obou těchto součástí.

Znalostní systém prevence rizik v BOZP (dále „ZS BOZP“) je výstupem projektu TB03MPSV007 „Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik“, který od září roku 2014 do srpna 2016 řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., za finanční podpory technologické agentury ČR (program BETA).

Cílem projektu bylo vytvoření znalostního systému, který by efektivně shromažďoval, zpracovával, spravoval a prezentoval znalosti z oblasti prevence rizik a BOZP s využitím moderních informačních a komunikačních nástrojů (dále jen ICT). V rámci projektu jsme se zaměřili na informační technologie typu open-source a po důkladné analýze současných možností jsme jako prostředí pro tvorbu ZS BOZP zvolili redakční systém Joomla! Ten jsme následně upravili dle potřeb projektu.

Cílové skupiny a obsahová struktura ZS BOZP

Obsah ZS BOZP je rozdělen do dvou úrovní – a to podle primárních cílových skupin uživatelů. První skupinu tvoří státní správa, resp. centrální orgány a instituce na makro úrovni, které se problematikou prevence pracovních rizik a BOZP na makro úrovni zabývají. Patří sem především Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro BOZP a její stálé výbory, sociální partneři, odborové organizace apod.

Druhou uživatelskou úroveň tvoří odborná veřejnost. Zde jsou hlavními uživateli zástupci malých a středních podniků, osoby samostatně výdělečně činné a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, které řeší problematiku BOZP a pracovních rizik v každodenní praxi. Jejich požadavky od ZS BOZP se samozřejmě liší od těch, které očekávají představitelé státní správy.

Aby bylo vyhověno informačním potřebám obou uživatelských skupin, byla v rámci projektu realizována dvě dotazníková šetření, zaměřená na obě cílové skupiny. Jejich cílem bylo zmapovat uživatelské potřeby z hlediska informovanosti o problematice prevence rizik a BOZP a zjistit, v kterých oblastech cítí nedostatek či úplnou absenci relevantních informací a znalostí.

Z výsledků prvního šetření u odborné veřejnosti vyplývá, že její zástupci používají k vyhledávání informací o BOZP a pracovních rizicích Internet a daří se jim nacházet potřebné a relevantní informace a znalosti. Otázkou zůstává věrohodnost získaných informací. Internet je rozhodně jedním z nejčastěji používaných zdrojů, ale vždy by si měli uživatelé ověřit získanou informaci a využívat ověřené zdroje. Z volných odpovědí, kde měli respondenti možnost doplnit své odpovědi i verbálně, jednoznačně vyplynulo, že lidé mají zájem o přehledné a aktuální informace o legislativě a z ní vyplývajících povinnosti pro všechny typy podniků i OSVČ. Dále pak stojí o konkrétní příklady z praxe, ukázky správné praxe a o možnost sdílet a komunikovat své znalosti, diskutovat nad konkrétními případy a problémy, ověřit si realizovaná řešení s dalšími odborníky.

Z druhého, expertního šetření u potenciálních uživatelů z řad státní správy jasně vyplynulo, že naprostá většina považuje vznik znalostního systému za přínosný. Pozitivní bylo zjištění, že většina by se také podílela na tvorbě obsahu a dokázala by poskytnout pro obsah konkrétní příklady řešení z praxe. Z pohledu této skupiny uživatelů může vznik znalostního systému podpořit tvorbu koncepčních materiálu, sjednotit přístup k řešení jednotlivých problémů, poskytnout informační podporu pro experty na makroúrovni.

Obr. č. 1: Obsahová struktura ZS BOZP

Obsahová struktura ZS BOZP

Obsah ZS BOZP je tedy rozdělen do dvou úrovní (hlavní kategorie a podkategorie):

 • Úroveň pro státní správu (tvořena 6 tematickými bloky + 2 vstupy do odborných informačních zdrojů)
  • Ocenění v oblasti BOZP - ocenění v soutěžích a programech,
  • Pracovní úrazovost - statistiky pracovní úrazovosti v ČR,
  • Nemoci z povolání - statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených do Národního zdravotního registru nemocí z povolání,
  • Studie a analýzy v BOZP - inspirativní tuzemské a zahraniční materiály analyzující různé aspekty BOZP,
  • Národní politika BOZP - strategické cíle, koncepce a materiály v oblasti BOZP v politice České republiky, národní politiky, národní akční programy apod.,
  • Evropské strategie BOZP - rámcové strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další evropské materiály,
  • Encyklopedie BOZP - vícejazyčný nástroj sloužící k lepší orientaci v terminologii oboru BOZP,
  • Digitální archiv SAFE - úložiště různých druhů dokumentů z oblasti BOZP;
 • Úroveň pro odbornou veřejnost (tvořena 8 tematickými bloky)
  • BOZP obecně – povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, osoby zajišťující BOZP na pracovišti, školení BOZP,
  • Řízení BOZP – řízení BOZP na podnikové úrovni, systémy řízení BOZP
  • Prevence rizik – rizika a nebezpečí, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní značení, mimořádné události,
  • Ochrana zdraví – nemoci z povolání, pracovní úrazy, hygiena práce, kategorizace prací, pracovnělékařská péče,
  • Pracovní podmínky – pracovní doba, specifické skupiny zaměstnanců (mladí pracovníci, starší pracovníci, ženy, zdravotně postižení pracovníci, cizinci), agenturní zaměstnávání,
  • Pracovní prostředí – rizikové faktory, průmyslová odvětví, ergonomie,
  • Bezpečnost technických zařízení – bezpečnost strojů a zařízení, vyhrazená technická zařízení, nářadí,
  • Inspekce práce – kompetence orgánů, poznatky z kontrol.

Obě úrovně odráží informační potřeby zjištěné u zástupců obou cílových skupin a reflektují aktuální témata v oblasti BOZP a prevence rizik.

Obr. č. 2: Obsahová struktura ZS BOZP – úroveň státní správa

Obsahová struktura ZS BOZP - úroveň státní správa

Obr. č. 2: Obsahová struktura ZS BOZP – úroveň odborná veřejnost

Obsahová struktura ZS BOZP – úroveň odborná veřejnost

Znalostní systém prevence rizik v BOZP

Základním stavebním kamenem systému jsou články, které jsou přiřazeny jednotlivým tématům a náležitě otagovány, tzn., že jejich obsah je popsán relevantními klíčovými slovy (štítky), který popisují obsah daného článku a zpětně umožňují vyhledání informace. Na konci každého článku je uveden aktivní název kategorie a výpis štítků, které se vztahují k danému článku. Po kliknutí na vybraný štítek se zobrazí související články.

Každá webová stránka je tvořena výpisem článků a je doplněna nabídkou v levém a pravém menu. Tato nabídka se liší podle toho, v jaké kategorii či podkategorii se uživatel právě nachází. Nejčastěji je dané téma, kterému jsou věnovány jednotlivé články, doplněno o:

 • právní předpisy ČR – zákony, vyhlášky, nařízení vlády,
 • evropské předpisy – směrnice, nařízení atd.,
 • přehled českých technických norem,
 • formuláře - interaktivní PDF či klasická PDF,
 • často kladené dotazy,
 • nabídku publikací ke stažení,
 • přehled institucí, které se danou problematikou zabývají, a je možné obrátit se na ně s odborným dotazem; zde má uživatel k dispozici stručný popis instituce, kontaktní informace a link na její webové stránky,
 • tagy – klíčovými slovy, které by uživatele mohly zajímat,
 • související dokumenty - odkaz na dokumenty k dané tematice, které se nachází na portále BOZPinfo.cz a v digitálním archivu SAFE,
 • konkrétní informační dokumenty (letáky, obrazová dokumentace atp.).

Na úvodní stránce ZS BOZP lze v levém menu nalézt blok „Užitečné“, kde jsou připraveny relevantní informační zdroje:

 • právní předpisy ČR – zde jsou k dispozici právní předpisy, které se vztahují k problematice BOZP; uživatel se po rozkliknutí dostane do digitálního archivu SAFE, kde si může dle různých parametrů vyhledávat,
 • kalendář akcí – přehled konaných akcí typu konference, semináře, výstavy, veletrhy apod.,
 • publikace ke stažení – publikace a materiály vydané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.,
 • diskuzní fórum – diskuzní prostor pro sdílení názorů, postojů, myšlenek k jednotlivým oblastem a problém z oblasti BOZP a prevence pracovních rizik,
 • terminologie – abecední přehled odborných termínů se stručnou definicí,
 • formuláře – aktivní elektronické formuláře použitelné v oblasti BOZP (hlášení úrazů, nemocí z povolání apod.),
 • testy – umožňují uživateli otestovat úroveň znalostí v konkrétní oblasti,
 • adresář – přehled institucí se stručnou charakteristikou, kontaktními údaji a odkazem na webové stránky,
 • dokumentace – uživatelská příručka pro návštěvníky stránek ZS BOZP.

Úvodní stránka dále uživateli nabízí v hlavním těle stránky aktuality, tedy novinky, které se v oblasti BOZP aktuálně řeší, dále nabízí přehled témat, ke kterým jsou dostupné často kladené otázky a přehled nových článků, které byly v ZS BOZP publikovány.

Obr. č. 4: Aplikace Pracovní úrazovost

Aplikace Pracovní úrazovost

Vyhledávání

Vyhledávání je v systému založeno na fulltextovém principu - na základě zadaného dotazu systém prohledá veškeré uložené články, štítky, často kladené dotazy, databázi kontaktů, názvy právních předpisů, obrázky, události v kalendáři, terminologický slovník a aplikaci pro evidenci oceněných subjektů.

Vyhledávání je k dispozici na dvou místech, a to v pravé horním rohu či spodní části stránky. Hledané výrazy lze zadávat jak s diakritikou, tak bez diakritiky. Po vyhodnocení dotazu se zobrazí tabulka s výsledky, které může uživatel dále modifikovat:

 • volba, zda z hledaného termínu použít všechna slova, jakékoli slovo či přesnou frázi,
 • volba, v jakých zdrojích budete hledat (články, štítky, kalendář atd.),
 • volba, jak chcete výsledky řadit (nejnovější, nejstarší, abecedně atd.),
 • volba, kolik výsledků chcete zobrazit.

Aplikace Pracovní úrazovost

Vedle samotného SW Joomla! byla pro ZS BOZP vyvinuta ještě samostatná aplikace pro práci se statistickými daty a integrovaná přímo do ZS BOZP. Uživatelé z řad obou úrovní systému tedy mohou využít těchto statistických dat k vytváření jednoduchých dotazů podle stanovených kritérií, typu jaká je pracovní úrazovost v daném kraji a v konkrétním odvětví.

Uživatel má možnost pomocí ovládacích prvků (záložek, rozbalovacích a zaškrtávacích menu) interaktivně provádět výběr sledované množiny statistik dle následujících kritérií:

 • dle kraje,
 • dle odvětví,
 • dle pohlaví.

Dostupné časové řady dle zadaných kritérií:

 • počet pracovních úrazů celkem,
 • počet nemocensky pojištěných osob,
 • počet pracovních úrazů na 100 pojištěných osob,
 • průměrná procentuální pracovní neschopnost vlivem pracovního úrazu,
 • průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na 1 případ.

Mapová aplikace ocenění v BOZP

Aplikace je zrealizována v komponentě Hotspots, kde jsou evidovány společnosti v České republice, které získaly ocenění Bezpečný podnik, Podnik podporující zdraví, BOZP profesionál, Profesionál koordinátor BOZP na staveništi a Správná praxe. Každý záznam obsahuje základní informace o subjektu s odkazem na webové stránky, datem certifikace a případně dalšími podrobnostmi. Vzhledem k tomu, že některé subjekty vlastní více ocenění, jsou v mapce znázorněny štítky s barevnými kombinacemi.

Obr. č. 5: Aplikace Ocenění BOZP

Aplikace Ocenění BOZP

Fulltextově mohou uživatelé vyhledávat v názvech a popisech subjektů či si dané subjekty vyfiltrovat dle zvoleného ocenění.

Závěr

Cílem tohoto systému je poskytnout prostor pro sdílení a prezentaci znalostí daným cílovým skupinám. U tvorby a implementace všech informačních i znalostních systémů je obsah nesmírně důležitý a stojí na něm jejich úspěšnost. Je nezbytné udržovat systém aktualizovaný, musí reagovat na potřeby uživatelů a měl by být schopen reagovat také na nové trendy v oblasti sdílení znalostí. Ideálním stavem je komunitní a kooperativní forma spolupráce na tvorbě obsahu a chuť odborníků sdílet své znalosti, zkušenosti a know-how, ovlivňovat tak informovanost všech zainteresovaných stran v problematice BOZP a zvyšovat tak úroveň BOZP v českých podnicích.

Související dokumenty

Související články

Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Ochrana zaměstnanců před účinky obloukového výboje
Důsledky zanedbávání prevence rizik
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník