Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek

Vydáno: 30 minut čtení

Nakládání s chemickými látkami a směsmi patří mezi běžnou pracovní činnost téměř na všech pracovištích, včetně mikro, malých a středních podniků. Nebezpečné látky používané na pracovišti mají potenciál způsobit poškození zdraví zaměstnanců. Kontroly zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi jsou proto důležitou oblastí kontrol Státního úřadu inspekce práce.

Jedním z důvodů jsou opakující se pracovní úrazy související s nebezpečnými látkami, a to nejen při každodenní práci, ale zejména při provádění údržby strojů a zařízení. Nejčastějšími úrazy je potřísnění nebezpečnou látkou při manipulaci nebo poleptání po požití nebezpečné látky z neoznačených láhví. [1]

1. Expozice nebezpečným chemickým látkám a směsím na pracovišti

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. V případě, že jsou chemické látky a směsi vyskytující se na pracovišti nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, je tak zaměstnavatel povinen posoudit jejich riziko, a to s ohledem na bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

Je důležité si uvědomit, že nejsou-li rizika spojená s nakládáním s nebezpečnými látkami řádně řízena, může dojít k poškození zdraví zaměstnanců, a to prostřednictvím krátkodobé expozice, kombinované expozice nebo dlouhodobého hromadění látek v těle.

Nebezpečné látky a hodnocení zdravotního rizika

Aby bylo možné posoudit úroveň příslušného rizika spojeného s nakládáním s chemickou látkou je zapotřebí provést hodnocení rizik. Hodnocení rizik je proces posouzení pracovních rizik, jež vznikají v důsledku nebezpečí na pracovišti.

Hodnocení rizik zahrnuje systematické zkoumání všech aspektů práce a zvažují se v rámci něj tyto otázky:

 • co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo újmy,
 • zda je možné nebezpečí zamezit, a pokud nikoli,
 • jaká preventivní nebo ochranná opatření by měla být přijata, aby bylo možné mít „rizika pod kontrolou“ (účinně řízena).

Důležité: Bez ohledu na to, kdo hodnocení rizik provádí, je zásadní, aby se tento postup konzultoval se zaměstnanci a aby do něj byli zapojeni.

Pro většinu organizací je dostačující jednoduché hodnocení rizik v pěti krocích:

 1. Určení rizik a ohrožených osob.
 2. Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit.
 3. Rozhodnutí o preventivním opatření.
 4. Přijetí opatření.
 5. Sledování a přezkum.

Důležité: Hodnocení rizik by mělo být přezkoumáno pokaždé, když v organizaci dojde ke změnám, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat BOZP.

Aby nebyli zaměstnanci nebezpečnými látkami ohroženi, měli by být informováni o:

 • zjištěních z hodnocení rizik,
 • rizicích, jimž jsou vystaveni,
 • tom, jak mohou být postiženi,
 • tom, co mají dělat, aby zajistili bezpečnost sobě i ostatním,
 • tom, co mají dělat v případě úrazu nebo když není všechno v pořádku,
 • tom, jak poznat, že není všechno v pořádku,
 • tom, komu by měli všechny problémy hlásit,
 • tom, jak postupovat v případě údržby,
 • výsledcích monitorování expozice nebo sledování zdravotního stavu.

Prvním a zásadním krokem v hodnocení zdravotního rizika v oblasti nebezpečných chemických látek je zjištění přítomnosti chemické látky, směsi nebo prachu na pracovišti, tak jak je stanoveno v § 10 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci exponován chemické látce, směsi nebo prachu, podle tohoto ustanovení, zahrnuje:

 • zjištění přítomnosti chemické látky, směsi nebo prachu na pracovišti,
 • zjištění nebezpečných vlastností chemické látky, směsi nebo prachu, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnance,
 • využití údajů z bezpečnostního listu a z dalších zdrojů týkajících se chemické bezpečnosti,
 • zjištění úrovně, typu a trvání expozice,
 • popis technologických a pracovních operací s chemickou látkou, směsí nebo spojených s vývinem prachu,
 • využití dat o přípustných expozičních limitech, nejvyšších přípustných koncentracích nebo o mon

Související dokumenty

Související články

Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pes na pracovišti
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Pracovní postup
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Zaměstnanec u lékaře
Délka pracovní doby
Aktualizace směrnic BOZP

Související komentovaná judikatura

Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 2. část