Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků

Vydáno: 28 minut čtení

Zavádění digitálních technologií na pracovišti, včetně těch, které využívají umělou inteligenci, přináší inovativní vývoj, ale také nové výzvy a rizika pro bezpečnost, zdraví a pohodu pracovníků. Umělá inteligence a digitální technologie umožnily vznik nových forem řízení pracovníků, které jsou založeny na jejich monitorování.

Při řízení pracovníků pomocí umělé inteligence jsou využívány systémy a nástroje, které shromažďují data o jejich chování v reálném čase. Účel sběru těchto dat je informovat management a podporovat automatizovaná nebo poloautomatizovaná rozhodnutí založená na algoritmech nebo pokročilejších formách umělé inteligence.

I když integrace umělé inteligence na pracoviště může přinést významné možnosti rozvoje pracoviště a růstu produktivity, vyvstávají zde také důležité otázky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Jedním z potencionálních rizik digitalizace pracovišť pro zdraví a bezpečnost je zvýšené monitorování a sledování, vedoucí k mikromanagementu, který je prvořadou příčinou stresu a úzkosti. [1], [2], [3]

1. Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku

Kampaně „Zdravé pracoviště“, pořádané Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) v Evropské unii, jsou její stěžejní činností v oblasti zvyšování povědomí v oblasti BOZP.

Kampaň „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ na období 2020–2022, která v letošním roce končí, se zaměřuje na předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací, jelikož muskuloskeletální poruchy jsou stále jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů souvisejících s prací v Evropě.

EU-OSHA je si však vědoma, že i technologie, jako jsou umělá inteligence, data velkého objemu, kolaborativní robotika, internet věcí, algoritmy, digitální pracovní platformy, a zároveň dynamický nárůst počtu osob pracujících na dálku přináší příležitosti pro pracovníky a zaměstnavatele, ale také nové výzvy a rizika pro BOZP.

Většina diskusí o digitalizaci v EU však často zmiňuje pouze kvantitu pracovních míst, a nikoli jejich kvalitu, která musí být do těchto diskusí rovněž zahrnuta. EU-OSHA na základě komunikace a konzultace s ostatními zúčastněnými stranami se tak rozhodla další kampaň zaměřit na oblast digitalizace pracovišť.

Z výše uvedených důvodů bude pod záštitou EU-OSHA v letech 2023–2025 probíhat nová kampaň s názvem „Zdravé pracoviště – Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“, která bude mít za cíl zvýšit povědomí o dopadu nových digitálních technologií na práci a pracoviště a souvisejících výzvách a příležitostech v oblasti BOZP. [4], [5]

V souladu s přístupem „vize nula“ v otázce úmrtí souvisejících s prací stanoveným ve Strategickém rámci EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027 a cíli Evropské digitální strategie kampaň usiluje o zahrnutí problematiky BOZP do širší politické rozpravy na úrovni EU. [6]

Strukturu kampaně tvoří pět prioritních oblastí:

  • Práce prostřednictvím digitálních platforem.
  • Pokročilá robotika a umělá inteligence.
  • Práce na dálku.
  • Chytré digitální systémy.
  • Řízení pracovníků pomocí umělé inteligence. [6]

V rámci současné digitalizace se povaha mnoha úkolů, pracovních modelů a pracovišť mění [7]. Podívejme se tak na jednu z oblastí, která bude předmětem kampaně „Zdravé pracoviště – Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“, a to na případná rizika spojená s monitorováním a řízením pracovníků pomocí algoritmů nebo pokročilejších forem umělé inteligence.

Umělá inteligence pro monitorování a řízení pracovníků

Rychle se vyvíjející technologie ovlivňují téměř každý aspekt ve světě práce. Digitalizace způsobila revoluci na pracovišti, ale zároveň vyvolala vážné obavy v oblasti BOZP. Digitalizace například poskytla možnost monitorování pracovníků v reálném čase za účelem snížení rizikových expozic, zároveň však snížila jejich soukromí prostřednictvím shromažďování a zaznamenávání citlivých osobních informací. [8]

S digitálními technologiemi, jako je například chytrý telefon, jsme se ocitli v éře sledování. A to v míře větší, než jakou si vůbec uvědomujeme. Co jsou však monitorovací technologie?

Monitorovací technologie soustavně pozorují, sledují nebo kontrolují vývoj či kvalitu něčeho nebo někoho po určité časové období prostřednictvím senzoru (čidla, snímače) nebo sady senzorů (snímajících, např. zvukové či vizuální informace, polohu nebo biosignály). [9]

Monitorovací technologie mohou mít několik podob, které lze zhruba ch

Související dokumenty

Související články

Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství

Související otázky a odpovědi

Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pes na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Pracovní postup
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek

Související komentovaná judikatura

Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 2. část