Kam kráčíš BOZP?

Vydáno: 18 minut čtení

Článek se věnuje problematice nového Evropského strategického rámce BOZP a jeho možné aplikační praxi.

Tento letní článek je pojat jako zamyšlení nad tím, co nás v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) čeká v dalších letech. Odborníci z praxe, zejména odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, si za poslední rok a kousek prošli velmi nečekaným obdobím, kdy museli vymýšlet zcela nová řešení a koncepty, přehodnocovat původní organizační a technická opatření, přemýšlet jinak, inovativněji a kreativněji nad procesy na pracovištích tak, aby jejich práce byla jejich dobrou vizitkou ve světle celospolečenské změny, kterou pandemie COVID-19 přinesla.

Pandemie ukázala, jak zásadní je BOZP pro ochranu zdraví pracovníků, pro fungování naší společnosti a pro kontinuitu kritických ekonomických a sociálních aktivit. Cesta k oživení a reaktivaci produktivity musí zahrnovat i obnovený celospolečenský závazek udržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci v popředí a zlepšovat synergie mezi politikami v oblasti BOZP a veřejného zdraví.

Tento článek je věnován těm odborníkům BOZP, kteří kladou důraz na prevenci a připravenost na každou potenciální situaci, těm, kteří přemýšlí nad inovacemi a nad zaváděním nových lepších a účelnějších přístupů do praxe, a ačkoliv je zaměřen v mnohém na celoevropské plány v dané oblasti, ve svém důsledku míří zcela, stejně jako Evropský strategický rámec BOZP na období 2021–2027, do aplikační praxe. Jakkoliv může mít praktik skeptický postoj ke strategickým a nadnárodním dokumentům, nelze jim nyní upřít jejich význam, když pomáhají směrovat snahy států i co do finanční podpory pro určité oblasti.

Skutečnost, že zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), od letošního roku obsahuje mechanismus na podporu praktických prevenčních opatření pro oblast pracovních úrazů, kdy v ustanovení § 320a písm. b) zákoníku práce stanoví, že stát na základě dohody v Radě hospodářské a sociální dohod

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
BOZP v digitalizovaném světě
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
BOZP v digitalizovaném světě
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Zaměstnávání cizinců v České republice
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP

Související otázky a odpovědi

Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Krácení dovolené, pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)