Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění

V důsledku současné epidemiologické situace způsobené koronavirem, resp. SARS-CoV-2, příspěvek reflektuje a navrhuje opatření ke snížení rizika šíření COVID-19. V dané rovině se zaměřujeme na přizpůsobení pracoviště pro návrat jeho zaměstnanců a jeho přizpůsobení ke snížení možnosti cesty přenosu onemocnění v prostorách pracoviště.

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům ucelenou materii informací, která by mohla vést ke snížení rizika šíření onemocnění na pracovišti a k obecnému přizpůsobení pracoviště k možnému zamezení šíření biologických činitelů, kteří nejsou běžnou součástí pracoviště, tedy není s nimi vědomě nakládáno. Příspěvek lze aplikovat na běžné provozy, a to zejména k eliminaci rizika respiračních onemocnění.

Článek předkládá, vyjma obecných doporučení, která jsou formulována pro nejširší rozsah provozů, též konkrétní příklady opatření. Primárním cílem je poskytnout zaměstnavatelům doporučení v závislosti na konkrétní pracovní situaci, a to tak, aby bylo dosaženo vhodného bezpečného a zdravého pracovního prostředí.

Jak bylo naznačeno, příspěvek je formulován v několika rovinách, a to zejména, aby byla poskytnuta obecná, ale i specifická doporučení. Aktuálně společnost dožívá ve stigmatu onemocnění COVID-19, avšak paralelní rovinou k obecným i specifickým doporučením je možná aplikace níže uvedeného i na obecné cesty přenosu i jiných specifických onemocnění. Z daného důvodu byla zvolena četnější členitost textu tohoto článku.

1. Problematika onemocnění COVID-19

COVID-19 je označení pro virové onemocnění způsobené nově objeveným koronavirem SARS-CoV-2, jenž byl poprvé zaznamenám v prosinci 2019 v čínském městě Wu-chan. SARS-CoV-2 je geneticky příbuzný SARS-CoV-1 viru způsobujícího SARS. SARS-CoV-2 patří mezi tzv. betakoronaviry, což jsou obalené jednovláknové RNA viry s pozitivní polaritou. Příznaky onemocnění i jeho průběh je velmi podobný závažnější chřipce. Inkubační doba onemocnění se pohybuje v rozmezí 1 až 14 (průměr 5 až 7) dnů. Průběh onemocnění je u většiny případů mírný, velmi často se setkáváme i s asymptomatickým průběhem onemocnění a zhruba u 20 až 30 % případů je nutná hospitalizace. Závažnější průběh onemocnění se může objevit u starších lidí a také u polymorbidních osob, např. s kardiovaskulárním onemocněním, cukrovkou, chronickým respiračním onemocněním a nádorovým onemocněním. K přenosu dochází primárně blízkým kontaktem s infikovanou osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční kapénky do svého okolí. Přenos je možný také předměty čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka. Původce onemocnění, tedy virus SARS-CoV-2, byl detekován také v moči a stolici. Toto je nutné zohlednit v rámci zvýšené potřeby sanitace nejen sociálního zařízení zaměstnavatele. V souvislostí s onemocněním COVID-19 je také podstatné to, že infekční může být i jedinec, který nevykazuje žádné příznaky.

V důsledku pandemie nového onemocnění COVID-19 zavedla většina členských států Evropské unie (EU) řadu opatření v boji proti šíření této choroby, včetně opatření, která se týkají pracovišť. Česká vláda vyhlásila dne 12. března 2020 nouzový stav, který byl dne 17. května 2020 ukončen. S ukončením nouzového stavu pozbyly platnosti usnesení vlády České republiky a související opatření vydaná podle krizového zákona. Mimořádná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých související zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou dohledatelná na specifických webových stránkách Ministerstva

Související dokumenty

Související články

Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Koncept bezpečnostních pracovních karet
Několik poznámek k ochranným prostředkům
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Homeworking, trend dnešní doby?
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zajištění BOZP a PO při svařování
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Přestávka v práci, přiměřená doba na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávka
Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou

Související předpisy

240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
MZDR 15757/2020-22/MIN/KAN mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související otázky a odpovědi

BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Hasicí přístroj v budově
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy