Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky

Vydáno: 11 minut čtení

Postup, který byl usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020 umožněn a následně doplněn mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020 vyvolal několik otázek v odborné veřejnosti, jak postupovat při provádění pracovnělékařských prohlídek v souvislosti s epidemiologickou situací v první polovině roku 2020. Některé z nich budou diskutovány v tomto příspěvku.

Ke dni 17. května 2020 došlo ke zrušení usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky nouzový stav.

Usnesení vlády č. 214 ze dne 15. března 2020, resp. usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020 umožnilo, aby u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl v období od 15. března 2020 do 14. května 2020, bylo nahrazeno posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, čestným prohlášením.

Usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020

Vláda usnesením ze dne 15. března 2020 č. 214, které následně zrušila a nahradila usnesením ze dne 23. března 2020 č. 280, umožnila pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci několik odchylek od běžného postupu stanoveného zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího právního předpis

Související dokumenty

Související pracovní situace

Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související články

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Posudkový závěr
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Homeworking, trend dnešní doby?
Letní brigády z pohledu BOZP

Související otázky a odpovědi

Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Zaměstnávání žáka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Smluvní pokuta za porušení BOZP

Související předpisy

MZDR 20020/2020-1/OVZ mimořádné opatření - pracovnělékařské služby
110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2011 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část - Pracovnělékařské prohlídky