Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce

Vydáno: 30 minut čtení

Kluzné podložky stále představují málo známou součást systému doplňujícího palety, jejich normální – tj. bezpečné používání je ale stále téměř velká neznámá. Bezpečný provoz a použití kluzných podložek také vyvolává celou řadu dosud nezodpovězených otázek, na které je ale třeba začít urychleně odpovídat!

V předcházejícím příspěvku autor poskytl odborné veřejnosti základní informace o kluzných podložkách, dnes tvořících součást systému palet (1). Jedná se o relativně novou technologii, kterou, žel, stále dosud provází také nesprávná a nejednotná, dokonce lze říci až přímo zmatečná terminologie. Bližší podrobnosti k této otázce nalezne čtenář také v použité literatuře – viz (1). Přitom zajištění normálního – to znamená bezpečného a také ekonomického používání kluzných podložek, s ohledem zejména na jejich předpokládané postupné rozšiřování, je třeba chápat jako závažný celospolečenský úkol. Tento úkol je ale třeba řešit metodou ex-ante!!!

Již v úvodu tohoto příspěvku je třeba konstatovat, že stohové skladování, které je nemyslitelné bez palet, dokonce dlouhodobě představuje nejrizikovější způsob skladování. V rámci snahy o zlepšení bezpečnosti stohového skladování byly v průběhu let 2014 až 2016 publikovány v našem časopise zejména tyto příspěvky:

 • v roce 2014:
  • č. 7/8 – „Bezpečnost stohového skladování jako základní předpoklad bezpečnosti skladového provozu“
  • č. 10 – „Paleta – základní přepravní prostředek pro tvorbu manipulačních jednotek určených také ke stohování I“
  • č. 11 – „Paleta – základní přepravní prostředek pro tvorbu manipulačních jednotek určených také ke stohování II“
 • v roce 2015:
  • č. 4 – „Odpovídající – bezpečný technický stav palet a jeho sledování“
  • č. 6 – „Odpovídající technický stav manipulačních jednotek určených také ke stohování I“
  • č. 7/8 – „Odpovídající technický stav manipulačních jednotek určených také ke stohování II“
  • č. 9 – „Tvorba stabilních stohů jako rozhodující faktor bezpečnosti stohového skladování I“
 • v roce 2016:
  • č. 1 – „Tvorba stabilních stohů jako rozhodující faktor bezpečnosti stohového skladování II“
  • č. 2 – „Skladování a stohové skladování na staveništích“
  • č. 7/8 – „Posouzení stability stohu v rámci stohového skladování a výpočet stability“
  • č. 9 – „Výpočet stability stohu“
Poznámka:

S ohledem na značně omezený rozsah používání kluzných podložek, zejména ve výše uvedeném období, nebyla jim v dosud publikovaných příspěvcích věnována potřebná pozornost. Tato skutečnost tvoří také důvod k jejich širšímu představení v dnešním článku.

Základní pohled na kluzné podložky a s nimi prováděné manipulace

Kluzná podložka, ve své podstatě, tvoří přepravní prostředek (je určený pro tvorbu manipulační jednotky, resp. jednotky přepravního balení), na který je přenášeno zatížení při manipulačních, přepravních a skladových operacích (2). Podle současné mezinárodní normy je kluzná podložka specifikována jako pravoúhlý, plochý arch materiálu s chlopněmi na jednom nebo více okrajích, použitý jako základna pro seskupení, manipulaci, skladování nebo přepravu zboží a produktů ve tvaru jednotkového břemena (3) – viz následující obrázek. Z nejzákladnějších informací o kluzných podložkách, včetně související terminologie, které jsou obsaženy v předcházejícím příspěvku (1), autor vychází, dále je doplňuje a připomínkuje i v tomto článku.

Obr. 1 Příklad kluzné podložky se dvěma chlopněmi

Obr. 1 Příklad kluzné podložky se dvěma chlopněmi

Pro možnost použití kluzných podložek (provádění všech souvisejících a navazujících manipulací) musí být běžný vysokozdvižný vozík vybaven, resp. dovybaven, zvláštním shrnovacím–přitahovacím přídavným zařízením, které umožňuje zachycení, tažení a odtlačení materiálů, jednotkových břemen, ložených na kluzných podložkách – viz následující obrázek.

Obr. 2 Přídavné zařízení, také někdy označované jako Push – Pull nástavec

Obr. 2 Přídavné zařízení, také někdy označované jako Push – Pull nástavec

Znázorněné přídavné zařízení je vybaveno výsuvnou manipulační hlavu (tzv. faceliftem), jejíž spodní část je opatřena průběžným uchopovacím prvkem – zobáčkem (tzv. gripperem) – viz obrázek 6. Ve své spodní části je manipulační hlava pevně spojena s párem plochých vid

Související dokumenty

Související články

Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pes na pracovišti
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pracovní postup
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek