Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky

Vydáno: 9 minut čtení

V technických požadavcích na osobní ochranné prostředky došlo v minulém roce k úpravám, které se týkají především jejich uvádění na trh. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 nahradilo původní evropskou směrnici 89/686/EHS z roku 1989. Pro uplatnění nových požadavků bylo stanoveno několik přechodných období tak, aby změna nebyla příliš náhlá a výrobci a další zainteresované instituce měli dostatek času na přizpůsobení. Změny nejsou radikální a uživatelů se týkají jen okrajově.

Změny vyplývající z nového předpisu

Volný pohyb zboží si vynutil vytvoření jednotných evropských právních předpisů, které toto sjednocení umožňují. V principu se jedná o závazný evropský právní předpis a na něj navazující nezávazné evropské normy. Právní předpis obsahuje technické požadavky, které jsou formulovány obecně a měly by garantovat základní potřebnou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví. Příslušné evropské technické normy, harmonizované s tímto předpisem, pak požadavky upřesňují a podrobně popisují, jak je ověřovat. Tento systém je uplatňován v celé Evropské unii a umožňuje pak prodej výrobků na celém jejím území.

Za výrobek je odpovědný výrobce, ale ve většině případů jej musí nechat posoudit u vybraného oznámeného subjektu (Notified Body – zjednodušeně lze tuto instituci chápat jako evropskou zkušebnu). Hovoříme o posouzení shody se základními požadavky příslušného evropského předpisu. V případě, že oznámený subjekt tuto shodu potvrdí, vydá pro výrobce certifikát a na jeho základě pak výrobce vydá své prohlášení o shodě a umístí na výrobek označení CE.

Pro osobní ochranné prostř

Související dokumenty

Související články

Koncept bezpečnostních pracovních karet
Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek
Koncept bezpečnostních pracovních karet
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Stanoviska AKV k problematice BOZP
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici ADR 2017
Právo požární ochrany, 3. část - Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (část 2.)
Zajištění BOZP
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Hasicí přístroj v budově
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru

Související předpisy

21/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
262/2006 Sb., zákoník práce
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků