Skladování a nakládání s NCHL

Plné znění otázky

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví musí být látky zařazené do kategorie nebezpečnosti akutní toxicita 1 a akutní toxicita 2 skladovány v uzamykatelných prostorách, nepřístupných nepovolaným osobám, pro zabránění jejich odcizení, záměny, společné reakce atd. 

1) Jako uzamykatelný prostor stačí trezor, klec, nebo je potřeba mít tento např. trezor ještě v uzamykatelné místnosti? 

2) Jak se k tomuto požadavku postavit v souvislosti s látkami přímo v provozu? Pokud mám např. výrobní linku, ve které je lázeň obsahující zmíněné chemické látky, má být tato lázeň také zabezpečena, zamknuta?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Bezpečnost práce při realizaci výkopových prací - zahraniční inspirace Austrálie
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP

Související otázky a odpovědi

Ukončení pracovního poměru
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Zdanění mzdy
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pes na pracovišti
Pracovní postup
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě