Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče

Vydáno: 30 minut čtení

Odvětví zdravotní a sociální péče je klíčové pro zajištění zdraví a pohody občanů v Evropské unii. Jedná se o jedno z největších odvětví, které zaměstnává přibližně 11 % pracovníků v EU. Lidé pracující v odvětví zdravotní a sociální péče jsou denně vystaveni mnoha zdravotním a bezpečnostním rizikům.

Vzhledem k významu tohoto odvětví a specifickým rizikům pro bezpečnost a ochranu zdraví, kterým jeho pracovníci čelí, provedla Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) v roce 2021 navazující odvětvovou studii evropského průzkumu podniků o nových a vznikajících rizicích (ESENER). Tato studie se zabývá hodnocením hlavních rizikových faktorů BOZP, posouzením jejich řízení a aspekty, které toto řízení ovlivňují, včetně participace pracovníků. [1]

BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče

Stárnutí populace je jev, se kterým se budou muset vyrovnat všechny vyspělé ekonomiky světa. Demografický vývoj v České republice v následujících desetiletí bude ve znamení stárnutí populace. Počet obyvatel ve věku 65 a více let by se měl v ČR nadále každoročně zvyšovat. Začne se tak výrazně zvyšovat podíl osob v důchodovém věku na celkovém počtu obyvatel, což bude klást nároky na další výrazný růst zaměstnanosti ve zdravotnictví a sociální péči. [2]

V celé Evropě je odvětví zdravotní a sociální péče jedním z největších odvětví, které poskytuje zhruba 11 % všech pracovních míst, přičemž ženy tvoří asi 80 % pracovní síly tohoto odvětví [3, 4]. Odvětví zdravotní a sociální péče se obvykle vyznačuje vysokou intenzitou práce a vysokými sociálními a emocionálními nároky, což má negativní dopad na zdraví a pohodu pracovníků [5].

Důležité: Ve skandinávských zemích a Nizozemsku se toto odvětví dokonce podílí na celkové zaměstnanosti více než 17 %. [6]

Od roku 2000 vzrostla zaměstnanost v odvětví zdravotní a sociální péče o 42 %, čímž překonala růst ve většině ostatních odvětvích. V důsledku svého významu není zaměstnanost v tomto odvětví přímo v souladu s obecnými trendy pracovní síly, ani není náchylná k cyklickým výkyvům zaměstnanosti [7, 8]. Toto odvětví během posledního desetiletí stabilně rostlo a pravděpodobně bude v blízké budoucnosti dále růst vzhledem ke stárnutí populace v EU [3, 4].

Významná část pracovníků v odvětví zdravotní a sociální péče je zaměstnána v nemocnicích, práce je však prováděna i na jiných pracovištích, jako jsou například domy s pečovatelskou službou a vlastní domovy pacientů. Pracovníci v tomto odvětví jsou tak vystaveni celé řadě rizik ohrožujících jejich zdraví a pohodu.

Digitální transformace zdravotnictví byla vždy důležitým tématem, v době pandemie však došlo ke zrychlení vývoje a zavádění nejrůznějších moderních technologií v tomto odvětví. Digitalizace může pomoci v mnoha oblastech týkajících se zdravotnictví, může však přinášet i nová rizika a výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER)

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) je rozsáhlý průzkum, který zjišťuje, jak jsou řízena rizika BOZP na evropských pracovištích. Zpráva EU-OSHA z roku 2022, v rámci tohoto evropského průzkumu, zkoumá hlavní rizika v oblasti BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče v Evropě, včetně rizik souvisejících s onemocněním COVID-19. Podívejme se dále na údaje a data, která nám tato zpráva poskytuje.

Rizika BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče

Pracovníci v tomto odvětví jsou vystaveni následujícím rizikům:

  • biologickým rizikům, včetně rizik souvisejících s COVID-19,
  • chemickým rizikům, jako jsou rizika z léků používaných při léčbě rakoviny, a z dezinfekčních prostředků,
  • fyzickým rizikům, jako je hluk, uklouznutí, zakopnutí a pády a ionizující záření,
  • ergonomickým rizikům, například zvedání při manipulaci s pacientem,
  • psychosociálním rizikům (násilí a obtěžování, mobbing/šikana; vystavení traumatickým událostem – jednání s lidmi na konci jejich života; vysoká pracovní zátěž, multitasking, syndrom vyhoření; práce na směny, osamocená práce a nedostatek kontroly nad prací).

Biologická rizika zahrnují jakoukoli formu expozice biologickými činiteli, jako jsou patogeny přenášené krví a infekční mikroorganismy. Přestože se zlepšilo povědomí o biologických rizicích, konkrétněji o infekcích přenášených krví, a byla zavedena preventivní opatření, tisíce zdravotnických pracovníků denně utrpí zranění jehlou nebo ostrými předměty [9].

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu

Související dokumenty

Související články

Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Přenášení břemen
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Nemoci z povolání
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Šetření nemocí z povolání
Povinné školení řidičů