Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část

Vydáno: 6 minut čtení

Jako již pravidelně začátkem každého kalendářního roku, též pro rok 2018 došlo k řadu legislativních změn. Abychom vám usnadnili orientaci v tom, co se změnilo a co zůstává stejné, přinášíme vám (obdobně jako v minulých letech ve dvou částech) přehled důležitých údajů (nejen) v pracovněprávní oblasti.

Minimální mzda

(§ 111 ZP a § 2 NV č. 567/2006 Sb.)

Základní sazba minimální mzdy za musíc ............... 12 200 Kč

Základní sazba minimální mzdy za hodinu ............... 73,20 Kč

Přepočet minimální mzdy za hodinu podle délky stanovené týdenní pracovní doby (§ 5 odst. 1 NV)

40 hodin .............................................. 73,20 Kč

38,75 hodiny .......................................... 75,60 Kč

37,5 hodiny ........................................... 78,10 Kč

* Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2018 ke zvýšení měsíční i hodinové sazby minimální mzdy.

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění a ZP

(sdělení č. 349/2017 Sb., § 192 odst. 2 ZP)

redukční hranice pro účely nemocenského pojištění v Kč pro účely náhrady dle zákoníku práce v Kč
1. 1 000 175,00
2. 1 499 262,33
3 2 998 524,65

* S účinností od 1. 1. 2018 změny dle sdělení MPSV č. 349/2017 Sb.

 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

(§ 112 ZP a § 3 NV č. 567/2006 Sb.)

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc pro platovou sféru (platová třída)
1. 73,20 12 200 1. a 2.
2. 80,80 13 500 3. a 4.
3. 89,20 14 900 5. a 6.
4. 98,50 16 400 7. a 8.
5. 108,80 18 100 9. a 10.
6. 120,10 20 000 11. a 12.
7. 132,60 22 100 13. a 14.
8. 146,40 24 400 15. a 16.

* Stejně jako u minimální mzdy došlo prostřednictvím nařízení vlády č. 286/2017 Sb. také u nejnižších úrovní zaručené mzdy s účinností od 1. 1. 2018 ke zvýšení sazeb.

 

Výše náhrady v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

(§ 192 odst. 2 ZP)

období dočasná pracovní neschopnost karanténa
1. období dočasná pracovní neschopnost karanténa
1. a 3. pracovní den zaměstnance, maximálně však 24 hodin z rozvržených směn 0 Kč 60 % PV (redukovaného)
25. a další hodina z rozvržených směn během pracovních dnů zaměstnance

60 % PV (redukovaného)
60 % PV (redukovaného)

* S účinností od 1. 1. 2018 k žádným změnám nedošlo.

 

Přehled zákonných příplatků ke mzdě (platu) a odměny za pracovní pohotovost

(§ 114 až § 140 ZP, NV č. 564/2006 Sb., NV č. 567/2006 Sb.)

druh příplatku (odměny) mzdová sféra platová sféra
za práci přesčas nejméně 25 % PV 25 % PV
50 % PV den nepřetržitého odpočinku v týdnu
za práci ve svátek nejméně 100 % PV 100 % PV
za noční práci nejméně 10 % PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
20 % PV
za práci ve ztíženém pracovním prostředí nejméně 10 % základní sazby hodinové minimální mzdy za každý vliv; v případě rozdělení směny nebo výkonu práce nejméně 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce 400 až 1 800 Kč za měsíc
za práci v sobotu a v neděli nejméně 10 % PV (možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení) 25 % PV
za vedení - podle stupně řízení dle § 124 ZP
zvláštní příplatek - od 400 do 10 000 Kč dle příslušné skupiny prací
za rozdělenou směnu - 30 % PV za každou rozdělenou směnu
osobní příplatek - do 50 % (případně 100 %) platového tarifu nejvyššího platového stupně v dané platové třídě
za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - dvojnásobek PV
specializační příplatek - 1 000 až 2 000 za měsíc
za pracovní pohotovost nejméně 10 % PV nejméně 10 % PV

 * S účinností od 1. 11. 2017 byly změnovým nařízením vlády č. 340/2017 Sb. zvýšeny maximální částky příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku pro platovou sféru.

 

Dávky nemocenského pojištění

(zákon č. 187/2006 Sb.)

druh dávky výše
nemocenské 60 % DVZ do 30. kalendářního dne trvání
66 % DVZ od 31. do 60. kalendářního dne trvání
72 % DVZ od 61. kalendářního dne trvání
100 % DVZ za kalendářní den pro vybrané (níže uvedené) pojištěnce
peněžitá pomoc v mateřství 70 % DVZ
dávka otcovské poporodní péče (otcovská) 70 % DVZ
ošetřovné 60 % DVZ
dlouhodobé ošetřovné 60 % DVZ
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství rozdíl mezi DVZ zjištěným ke dni převedení na jinou práci a průměrem započitatelných příjmů připadajícím na jeden den v kalendářních měsících po tomto převedení

 * Novelou vyhlášenou pod č. 259/2017 Sb. se s účinností od 1. 1. 2018 výše nemocenského za kalendářní den odvíjí od doby trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Nemocenské ve výši 100 % DVZ za kalendářní den přísluší s účinností od 1. 2. 2018 na základě zákona č. 148/2017 Sb. členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému (nebo členu ostatní složky integrovaného záchranného systému, který k ní není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru), pokud byl uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Došlo k rozšíření okruhu dávek nemocenského pojištění, a to zákonem č. 148/2017 Sb. s účinností od 1. 2. 2018 o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) a zákonem č. 310/2017 Sb. s účinností od 1. 6. 2018 o dlouhodobé ošetřovné.

 

Stravné při zahraniční pracovní cestě

(§ 170 a § 179 ZP a vyhláška č. 401/2017 Sb.)

Stravné na zahraniční pracovní cestu se odvíjí od výše základní sazby stanovené pro příslušný stát. V tabulce jsou uvedeny vybrané základní sazby pro některé evropské státy.

Belgie 50 EUR
Bulharsko 35 EUR
Dánsko 50 EUR
Finsko 50 EUR
Francie 45 EUR
Irsko 45 EUR
Německo 45 EUR
Nizozemsko 45 EUR
Norsko 55 EUR
Polsko 35 EUR
Rakousko 45 EUR
Rumunsko 35 EUR
Rusko 45 EUR
Řecko 40 EUR
Slovensko 35 EUR
Slovinsko 35 EUR
Španělsko 40 EUR
Švédsko 50 EUR
Švýcarsko 75 CHF
Velká Británie 45 GBP

* S účinností od 1. 1. 2018 došlo na základu vyhlášky č. 401/2017 Sb. ve výše uvedeném výběru ke zvýšení ze 45 EUR na 50 EUR u Belgie a ze 40 GBP na 45 GBP u Velké Británie.

 

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Dovolená po mateřské dovolené
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

Daňové aktuality
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Zahraniční pracovní cesty
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad

Související otázky a odpovědi

Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Náhrada mzdy během DPN
Pracovní neschopnost zaměstnance
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Náhrada mzdy při DPN
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Pracovní cesta ve svátek
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Přesčas při pracovní cestě
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Práce přesčas ve státní svátek
Příjmy na mateřské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
286/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
349/2017 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
340/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
148/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
310/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
401/2017 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 17a. část