286/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
286/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. srpna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl.I
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015 Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a nařízení vlády č. 337/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se číslo "66" nahrazuje číslem "73,20" a číslo "11 000" se nahrazuje číslem "12 200".
2. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
---------------------------------------------------------------
Skupina prací      Nejnižší úroveň      zaručené mzdy
            ---------------------------------------
             v Kč za hodinu      v Kč za měsíc              
--------------------------------------------------------------- 
1.              73,20          12 200
---------------------------------------------------------------
2.              80,80          13 500
---------------------------------------------------------------
3.              89,20          14 900
---------------------------------------------------------------
4.              98,50          16 400
---------------------------------------------------------------
5.             108,80          18 100
---------------------------------------------------------------
6.             120,10          20 000
---------------------------------------------------------------
7.             132,60          22 100
---------------------------------------------------------------
8.             146,40          24 400
---------------------------------------------------------------.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.