Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021

Vydáno: 16 minut čtení

V době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnancům v pracovním poměru nebo v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod (dále jen náhrada mzdy při DPN), pokud ke dni vzniku DPN splňuje zaměstnanec podmínky nároku na nemocenské podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP“). Zaměstnavatelé musí znát podmínky účasti na nemocenském pojištění, protože oznamují okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) nástup do zaměstnání pouze těch zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.

Podmínky vzniku nároku na náhradu mzdy

Například zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce (nebo z úhrnu těchto dohod u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci) vyšší než 10 000 Kč.

Počátek DPN

Náhrada mzdy přísluší jen za pracovní dny (plánované směny). Podle § 78 odst. 1 písm. c) ZP se směnou rozumí ta část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen odpracovat na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn.

Pokud vznikla DPN v den, kdy již zaměstnanec celou směnu odpracoval, začne běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN následujícím kalendářním dnem. Odpracuje-li zaměstnanec jen část své směny, začíná běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN již tímto dnem.

Nárok na výplatu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nevznikne v době:

  1. kdy mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu poskytnuté na žádost zaměstnance, pokud pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno,
  2. stávky, jestliže pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni, ve kterém se zaměstnanec stal účastníkem stávky,
  3. kdy je zaměstnanec ve vazbě nebo vykonává trest odnětí svobody, přestože právo na náhradu mzdy při DPN vzniklo před touto skutečností,
  4. kdy nadále náleží započitatelný příjem ze zaměstnání, z něhož mu náleží náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (např. u soudců, vojáků z povolání),
  5. kdy vykonává práci v pracovněprávním vztahu, z něhož by mu náležela náhrada mzdy v době DPN. Znamená to, že pokud vykonává práci, má přednostně nárok na mzdu, plat nebo odměnu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a nikoliv na náhradu mzdy (odměny) při DPN.

Výše náhrady a její stanovení

Při výpočtu náhrady mzdy při DPN se vychází z průměrného hodinového výdělku pro pracovněprávní účely vypočteného

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku

Související články

Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech

Související otázky a odpovědi

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Náhrada mzdy při DPN
Pracovní neschopnost zaměstnance
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
DPČ a nemoc
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Průměrný čistý výdělek z DPP

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce