Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část

Vydáno: 6 minut čtení

V minulém čísle našeho časopisu jsme vás seznámili s některými důležitými údaji (nejen) z pracovněprávní oblasti a jejich případnými změnami od 1.1.2018. V tomto čísle pokračujeme druhou částí a dalšími důležitými čísly.

Výše srážek ze mzdy

(§ 276 až § 281 OSŘ, § 2045 OZ, NV a. 595/2006 Sb.)

Důležité údaje Výše v Kč
Životní minimum jednotlivce 3 410
Normativní náklady na bydlení 5 928
Částka, nad kterou lze srazit bez omezení (součet ŽM a NNB) 9 338
Nezabavitelná částka na osobu povinného
(2/3 ze součtu ŽM a NNB)
6 225,33
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu
(1/4 z NČ na povinného)
1 556,33
Maximální výše jedné třetiny (ze součtu ŽM a NNB) 3 112

* S účinností od 1. 1. 2018 změny v souvislosti s novou výší normativních nákladů na bydlení stanovenou nařízením vlády č. 407/2017 Sb.

 

Stravné při tuzemské pracovní cestě

(§ 163 a § 176 ZP, vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb.)

délka pracovní cesty v hodinách zaměstnavatel odměňující mzdou (v Kč) zaměstnavatel odměňující platem (v Kč)
5 až 12 nejméně 78 78 až 93
déle než 12, nejdéle 18 nejméně 119 119 až 143
déle než 18 nejméně 186 186 až 223

* S účinností od 1. 1. 2018 došlo k navýšení novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 463/2017 Sb.

 

Sazba základní náhrady za použití vozidla (za 1 km jízdy)

(§ 157 odst. 4 a 5 ZP, vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb.)

Typ vozidla Základní sazba v Kč (nejméně)
jednostopá vozidla a tříkolky 1,10
osobní silniční motorová vozidla 4,00
silniční motorová vozidla s přívěsem 4,60
nákladní automobily, autobusy a traktory 8,00

* S účinností od 1. 1. 2018 došlo k navýšení sazby pro osobní silniční motorová vozidla o 0,10 Kč (a tím pádem i sazeb pro další vozidla, které se z ní odvozují) novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 463/2017 Sb.

 

Průměrná cena pohonných hmot pro účely náhrady jízdních výdajů

(§ 158 odst. 3 ZP, vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb.)

Druh pohonné hmoty Cena za 1 litr v Kč
benzín 95 oktanů 30,50
benzín 98 oktanů 32,80
motorová nafta 29,80

 * S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke zvýšení průměrných cen novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 463/2017 Sb.

 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

[zákon č. 592/1992 Sb., § 5 písm. a) a § 9 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.]

Pojistné celkem 13,5 % VZ za rozhodné období kalendářního měsíce (zaokrouhleno na celou Kč nahoru)
Z toho zaměstnavatel 2/3
Z toho zaměstnanec 1/3

* S účinností od 1. 1. 2018 nedošlo k žádným změnám.

 

Sazba daně z příjmů a solidární zvýšení daně - záloha za kalendářní měsíc

(§ 38h odst. 2 a § 38ha zákona č. 586/1992 Sb.)

Ze zaokrouhleného základu daně pro výpočet zálohy 15 %
Solidární zvýšení daně z příjmu 7 %

* S účinností od 1. 1. 2018 nedošlo k žádným změnám.

 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

(zákon č. 589/1992 Sb.)

Zaměstnavatel 25 % VZ za rozhodné období (2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti)
Zaměstnanec 6,5 % VZ za rozhodné období

* S účinností od 1. 1. 2018 nedošlo k žádným změnám.

 

Základ pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti (tzv. superhrubá mzda)

(§ 38h odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.)

Úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený zaměstnanci za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma vyloučených příjmů
- částky, které jsou od daně osvobozeny
+ povinné pojistné, které odpovídá pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel (povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru)
Základ pro výpočet zálohy se zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.

* S účinností od 1. 1. 2018 nedošlo k žádným změnám.

 

Zvláštní sazba daně z příjmů a solidární zvýšení daně - záloha za kalendářní měsíc

(§ 36 zákona č. 586/1992 Sb.)

Samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou 15 % jsou u poplatníka, který u plátce daně nepodepsal prohlášení k dani, příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem daně plynoucí z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo příjmy ze závislé činnosti v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.
Samostatný základ daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů a daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

* S účinností od 1. 1. 2018 došlo zákonem č. 170/2017 Sb. ke změně co do výčtu případů, kdy se z příjmů ze závislé činnosti vybírá daň srážkou zvláštní sazbou (příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč).

 

Povinný podíl (odvod do státního rozpočtu)

(§ 81 a § 82 ZOZ, § 15 a násl. vyhlášky č. 518/2004 Sb.)

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 28 761 Kč
Sedminásobek PMM pro účely náhradního plnění 201 327 Kč
Osmadvacetinásobek PMM pro účely limitu dodavatele náhradního plnění (pro rok 2018) 805 308 Kč
Maximální odvod do státního rozpočtu za 1 osobu (2,5 x PMM) 71 903 Kč

* S účinností od 1. 1. 2018 nové výše v souvislosti se sdělením MPSV č. 447/2017 Sb. a novelou zákona o zaměstnanosti č. 327/2017 Sb. (změna limitu pro dodavatele náhradního plnění z 36násobku na 28násobek příslušné částky).

 

Slevy na dani z příjmů a daňová zvýhodnění u zaměstnanců (poplatníků) a daňový bonus

(§ 35ba, § 35bb, § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb.)

Poplatník Výše slevy (bonusu) za rok v Kč Výše slevy (bonusu) za měsíc v Kč
základní sleva na poplatníka 24 840 2 070
manžel/manželka    
(za předepsaných podmínek; obecně příjem nepřesahující 68 000 Kč za zdaňovací období) 24 840 0
základní sleva na invaliditu (invalidita prvního a druhého stupně za předepsaných podmínek) 2 520 210
rozšířená sleva na invaliditu (za předepsaných podmínek) 5 040 420
držitel průkazu ZTP/P 16 140 1 345
soustavná příprava na budoucí povolání 4 020 335
umístění dítěte v předškolním zařízení (za předepsaných podmínek a maximálně do výše minimální mzdy) 12 200 0
na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (za předepsaných podmínek)    
  • jedno dítě
15 204 1 267
  • druhé dítě
19 404 1 617
  • třetí a každé další dítě
24 204 2 017
maximální výše daňového bonusu 60 300 5 025
minimální výše daňového bonusu 100 50

 * Novelou č. 200/2017 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2018 ke zvýšení částky daňového zvýhodnění na první vyživované dítě o 150 Kč za měsíc (1 800 Kč za rok).

 

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku

Související články

Daňové aktuality
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Krácení cestovních náhrad
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Cesty z bydliště do sídla firmy
Teambuilding
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Hrazení nákladů kontraktorů
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Kdy vydávat stravenky?
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
463/2017 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
447/2017 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
327/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
200/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
99/1963 Sb. občanský soudní řád
89/2012 Sb. občanský zákoník
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
407/2017 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)