340/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
340/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014 Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb., nařízení vlády č. 278/2015 Sb., nařízení vlády č. 273/2016 Sb., nařízení vlády č. 316/2016 Sb. a nařízení vlády č. 168/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
"(3) Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis1) nestanoví jinak, a jestliže
a) důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo
b) jiný právní předpis30) stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1 nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.
30) Například § 34 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.".
2. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis1) jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,
a) až na dobu 4 roků,
b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.".
3. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
4. § 5 včetně nadpisu zní:
 
"§ 5
Platový tarif
(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 4 a 6, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 5, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Zaměstnanci, který je
a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
b) úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle odstavce 5 nebo 6.
(5) Zaměstnanci, který je
a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 3,
b) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 6,
přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
(6) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(7) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.".
5. V § 7 odst. 1 se částka "1 400 Kč" nahrazuje částkou "1 800 Kč".
6. V § 8 odst. 1 se číslo "7" nahrazuje číslem "8".
7. V § 8 odstavec 2 zní:
"(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 400 až 1 300 Kč,
b) II. 600 až 2 500 Kč,
c) III. 1 000 až 5 000 Kč,
d) IV. 1 500 až 7 500 Kč,
e) V. 2 000 až 10 000 Kč.".
8. V § 8 odst. 3 větě první a druhé se číslo "10" nahrazuje číslem "9" a číslo "7" se nahrazuje číslem "8".
9. V § 8 odst. 3 větě čtvrté se slova "střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu" nahrazují slovy "uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k tomuto nařízení".
10. Přílohy č. 1 až 7 včetně nadpisů znějí:
 
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                                Platová třída                                 I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 8 760 I 9 510 I 10 310 I 11 160 I 12 100 I 13 140 I 14 240 I 15 450 I 16 760 I 18 200 I 19 730 I 21 400 I 23 190 I 25 160 I 27 330 I 29 630 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 9 070 I 9 850 I 10 690 I 11 590 I 12 560 I 13 620 I 14 790 I 16 020 I 17 410 I 18 870 I 20 490 I 22 210 I 24 070 I 26 120 I 28 360 I 30 740 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 9 430 I 10 230 I 11 090 I 12 030 I 13 050 I 14 130 I 15 340 I 16 650 I 18 060 I 19 600 I 21 260 I 23 050 I 25 000 I 27 100 I 29 440 I 31 900 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 9 780 I 10 610 I 11 530 I 12 490 I 13 550 I 14 680 I 15 920 I 17 260 I 18 750 I 20 330 I 22 060 I 23 920 I 25 930 I 28 130 I 30 550 I 33 100 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 10 150 I 11 020 I 11 950 I 12 940 I 14 060 I 15 220 I 16 520 I 17 930 I 19 450 I 21 120 I 22 870 I 24 800 I 26 910 I 29 190 I 31 680 I 34 360 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 10 550 I 11 420 I 12 410 I 13 460 I 14 590 I 15 820 I 17 150 I 18 610 I 20 190 I 21 930 I 23 760 I 25 760 I 27 920 I 30 300 I 32 890 I 35 660 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 10 940 I 11 880 I 12 890 I 13 960 I 15 150 I 16 410 I 17 790 I 19 300 I 20 960 I 22 740 I 24 660 I 26 720 I 28 980 I 31 430 I 34 130 I 36 990 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 11 360 I 12 340 I 13 360 I 14 480 I 15 710 I 17 020 I 18 470 I 20 020 I 21 740 I 23 590 I 25 580 I 27 740 I 30 080 I 32 630 I 35 410 I 38 380 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 11 800 I 12 800 I 13 880 I 15 050 I 16 330 I 17 670 I 19 180 I 20 780 I 22 570 I 24 500 I 26 560 I 28 770 I 31 200 I 33 850 I 36 760 I 39 840 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 12 230 I 13 280 I 14 390 I 15 600 I 16 930 I 18 340 I 19 910 I 21 580 I 23 420 I 25 410 I 27 560 I 29 860 I 32 390 I 35 130 I 38 120 I 41 330 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 12 700 I 13 790 I 14 940 I 16 190 I 17 580 I 19 030 I 20 670 I 22 390 I 24 290 I 26 370 I 28 600 I 31 000 I 33 600 I 36 460 I 39 570 I 42 890 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 13 180 I 14 330 I 15 540 I 16 800 I 18 240 I 19 730 I 21 470 I 23 230 I 25 230 I 27 380 I 29 680 I 32 170 I 34 870 I 37 820 I 41 070 I 44 510 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                                Platová třída                                 I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 7 960 I 8 640 I 9 370 I 10 140 I 11 000 I 11 940 I 12 940 I 14 040 I 15 230 I 16 540 I 17 930 I 19 450 I 21 080 I 22 870 I 24 840 I 26 930 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 8 240 I 8 950 I 9 710 I 10 530 I 11 410 I 12 380 I 13 440 I 14 560 I 15 820 I 17 150 I 18 620 I 20 190 I 21 880 I 23 740 I 25 780 I 27 940 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 8 570 I 9 300 I 10 080 I 10 930 I 11 860 I 12 840 I 13 940 I 15 130 I 16 410 I 17 810 I 19 320 I 20 950 I 22 720 I 24 630 I 26 760 I 29 000 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
    I  4  I  do 6 let  I 8 890 I 9 640 I 10 480 I 11 350 I 12 310 I 13 340 I 14 470 I 15 690 I 17 040 I 18 480 I 20 050 I 21 740 I 23 570 I 25 570 I 27 770 I 30 090 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 9 220 I 10 010 I 10 860 I 11 760 I 12 780 I 13 830 I 15 010 I 16 300 I 17 680 I 19 200 I 20 790 I 22 540 I 24 460 I 26 530 I 28 800 I 31 230 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 9 590 I 10 380 I 11 280 I 12 230 I 13 260 I 14 380 I 15 590 I 16 910 I 18 350 I 19 930 I 21 600 I 23 410 I 25 380 I 27 540 I 29 900 I 32 410 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 9 940 I 10 800 I 11 710 I 12 690 I 13 770 I 14 910 I 16 170 I 17 540 I 19 050 I 20 670 I 22 410 I 24 290 I 26 340 I 28 570 I 31 020 I 33 620 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 10 320 I 11 210 I 12 140 I 13 160 I 14 280 I 15 470 I 16 790 I 18 200 I 19 760 I 21 440 I 23 250 I 25 210 I 27 340 I 29 660 I 32 190 I 34 890 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 10 720 I 11 630 I 12 610 I 13 680 I 14 840 I 16 060 I 17 430 I 18 890 I 20 510 I 22 270 I 24 140 I 26 150 I 28 360 I 30 770 I 33 410 I 36 210 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 11 110 I 12 070 I 13 080 I 14 180 I 15 390 I 16 670 I 18 100 I 19 610 I 21 290 I 23 100 I 25 050 I 27 140 I 29 440 I 31 930 I 34 650 I 37 570 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 11 540 I 12 530 I 13 580 I 14 710 I 15 980 I 17 300 I 18 790 I 20 350 I 22 080 I 23 970 I 26 000 I 28 180 I 30 540 I 33 140 I 35 970 I 38 990 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 11 980 I 13 020 I 14 120 I 15 270 I 16 580 I 17 930 I 19 510 I 21 110 I 22 930 I 24 890 I 26 980 I 29 240 I 31 700 I 34 380 I 37 330 I 40 460 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                                Platová třída                                 I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 9 070 I 9 850 I 10 670 I 11 570 I 12 530 I 13 590 I 14 740 I 16 000 I 17 360 I 18 810 I 20 450 I 22 160 I 24 020 I 26 070 I 28 290 I 30 710 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 9 400 I 10 210 I 11 070 I 12 010 I 13 040 I 14 120 I 15 290 I 16 610 I 18 000 I 19 530 I 21 210 I 22 980 I 24 940 I 27 040 I 29 360 I 31 860 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 9 750 I 10 610 I 11 490 I 12 460 I 13 520 I 14 650 I 15 880 I 17 240 I 18 690 I 20 280 I 22 050 I 23 860 I 25 880 I 28 080 I 30 470 I 33 050 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 10 110 I 11 000 I 11 940 I 12 930 I 14 040 I 15 210 I 16 480 I 17 900 I 19 400 I 21 050 I 22 860 I 24 740 I 26 840 I 29 130 I 31 620 I 34 300 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 10 520 I 11 420 I 12 390 I 13 420 I 14 570 I 15 790 I 17 110 I 18 580 I 20 130 I 21 840 I 23 720 I 25 690 I 27 860 I 30 220 I 32 810 I 35 590 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 10 930 I 11 850 I 12 840 I 13 920 I 15 120 I 16 370 I 17 760 I 19 300 I 20 880 I 22 650 I 24 620 I 26 660 I 28 910 I 31 350 I 34 040 I 36 920 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 11 330 I 12 320 I 13 340 I 14 460 I 15 680 I 17 000 I 18 410 I 20 010 I 21 700 I 23 520 I 25 560 I 27 670 I 30 000 I 32 550 I 35 330 I 38 310 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 11 760 I 12 780 I 13 850 I 15 000 I 16 280 I 17 630 I 19 100 I 20 770 I 22 510 I 24 400 I 26 510 I 28 730 I 31 130 I 33 770 I 36 680 I 39 760 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 12 200 I 13 250 I 14 380 I 15 570 I 16 900 I 18 300 I 19 830 I 21 550 I 23 350 I 25 330 I 27 500 I 29 800 I 32 300 I 35 060 I 38 060 I 41 250 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 12 690 I 13 780 I 14 920 I 16 160 I 17 550 I 19 000 I 20 560 I 22 380 I 24 240 I 26 270 I 28 540 I 30 930 I 33 530 I 36 380 I 39 510 I 42 790 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 13 150 I 14 270 I 15 490 I 16 770 I 18 220 I 19 720 I 21 370 I 23 240 I 25 160 I 27 280 I 29 620 I 32 090 I 34 790 I 37 760 I 40 990 I 44 430 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 13 660 I 14 820 I 16 080 I 17 400 I 18 920 I 20 460 I 22 170 I 24 120 I 26 110 I 28 320 I 30 750 I 33 300 I 36 110 I 39 180 I 42 520 I 46 110 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                            Platová třída                             I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 10 120 I 10 980 I 11 900 I 12 910 I 13 990 I 15 170 I 16 470 I 17 870 I 19 360 I 21 050 I 22 800 I 24 710 I 26 830 I 29 110 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 10 520 I 11 390 I 12 360 I 13 420 I 14 520 I 15 750 I 17 090 I 18 540 I 20 090 I 21 830     I 23 650 I 25 670 I 27 830 I 30 220 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 10 920 I 11 820 I 12 820 I 13 920 I 15 070 I 16 340 I 17 750 I 19 240 I 20 870 I 22 690 I 24 570 I 26 640 I 28 900 I 31 370 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 11 320 I 12 290 I 13 300 I 14 450 I 15 650 I 16 970 I 18 420 I 19 970 I 21 660 I 23 520 I 25 470 I 27 630 I 29 980 I 32 540 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 11 750 I 12 750 I 13 810 I 14 990 I 16 240 I 17 620 I 19 120 I 20 720 I 22 480 I 24 410 I 26 440 I 28 680 I 31 110 I 33 770 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 12 190 I 13 230 I 14 320 I 15 570 I 16 850 I 18 280 I 19 850 I 21 490 I 23 310 I 25 340 I 27 440 I 29 750 I 32 270 I 35 040 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 12 680 I 13 730 I 14 890 I 16 140 I 17 490 I 18 950 I 20 610 I 22 320 I 24 200 I 26 290 I 28 480 I 30 880 I 33 520 I 36 360 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 13 150 I 14 250 I 15 430 I 16 770 I 18 140 I 19 660 I 21 390 I 23 170 I 25 110 I 27 300 I 29 550 I 32 050 I 34 760 I 37 750 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 13 630 I 14 790 I 16 020 I 17 400 I 18 840 I 20 410 I 22 180 I 24 020 I 26 060 I 28 310 I 30 670 I 33 240 I 36 080 I 39 180 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 14 170 I 15 360 I 16 630 I 18 070 I 19 550 I 21 170 I 23 030 I 24 940 I 27 050 I 29 390 I 31 830 I 34 510 I 37 450 I 40 650 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 14 690 I 15 930 I 17 260 I 18 760 I 20 290 I 21 990 I 23 910 I 25 900 I 28 080 I 30 470 I 33 030 I 35 800 I 38 870 I 42 180 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 15 250 I 16 550 I 17 900 I 19 470 I 21 060 I 22 810 I 24 820 I 26 870 I 29 150 I 31 640 I 34 280 I 37 160 I 40 330 I 43 760 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                            Platová třída                             I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 11 140 I 12 080 I 13 090 I 14 210 I 15 390 I 16 690 I 18 120 I 19 660 I 21 300 I 23 160 I 25 080 I 27 190 I 29 520 I 32 030 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 11 580 I 12 530 I 13 600 I 14 770 I 15 980 I 17 330 I 18 800 I 20 400 I 22 100 I 24 020 I 26 020 I 28 240 I 30 620 I 33 250 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 12 020 I 13 010 I 14 110 I 15 320 I 16 580 I 17 980 I 19 530 I 21 170 I 22 960 I 24 960 I 27 030 I 29 310 I 31 790 I 34 510 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 12 460 I 13 520 I 14 630 I 15 900 I 17 220 I 18 670 I 20 270 I 21 970 I 23 830 I 25 880 I 28 020 I 30 400 I 32 980 I 35 800 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 12 930 I 14 030 I 15 200 I 16 490 I 17 870 I 19 390 I 21 040 I 22 800 I 24 730 I 26 860 I 29 090 I 31 550 I 34 230 I 37 150 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 13 410 I 14 560 I 15 760 I 17 130 I 18 540 I 20 110 I 21 840 I 23 640 I 25 650 I 27 880 I 30 190 I 32 730 I 35 500 I 38 550 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 13 950 I 15 110 I 16 380 I 17 760 I 19 240 I 20 850 I 22 680 I 24 560 I 26 620 I 28 920 I 31 330 I 33 970 I 36 880 I 40 000 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 14 470 I 15 680 I 16 980 I 18 450 I 19 960 I 21 630 I 23 530 I 25 490 I 27 630 I 30 030 I 32 510 I 35 260 I 38 240 I 41 530 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 15 000 I 16 270 I 17 630 I 19 140 I 20 730 I 22 460 I 24 400 I 26 430 I 28 670 I 31 150 I 33 740 I 36 570 I 39 690 I 43 100 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 15 590 I 16 900 I 18 300 I 19 880 I 21 510 I 23 290 I 25 340 I 27 440 I 29 760 I 32 330 I 35 020 I 37 970 I 41 200 I 44 720 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 16 160 I 17 530 I 18 990 I 20 640 I 22 320 I 24 190 I 26 310 I 28 490 I 30 890 I 33 520 I 36 340 I 39 380 I 42 760 I 46 400 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 16 780 I 18210 I 19 690 I 21 420 I 23 170 I 25 100 I 27 310 I 29 560 I 32 070 I 34 810 I 37 710 I 40 880 I 44 370 I 48 140 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6 (v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I          Platová třída           I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 27 110 I 28 860 I 32 610 I 36 540 I 38 810 I 41 300 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 27 890 I 29 720 I 33 550 I 37 540 I 39 920 I 42 490 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 28 750 I 30 630 I 34 520 I 38 600 I 41 070 I 43 720 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 29 590 I 31 530 I 35 510 I 39 680 I 42 240 I 45 010 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 30 470 I 32 500 I 36 560 I 40 810 I 43 480 I 46 330 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 31 400 I 33 500 I 37 640 I 41 970 I 44 740 I 47 700 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 32 370 I 34 540 I 38 760 I 43 220 I 46 060 I 49 130 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
    I  8  I  do 19 let  I 33 360 I 35 620 I 39 920 I 44 470 I 47 450 I 50 630 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 34 370 I 36 730 I 41 120 I 45 790 I 48 880 I 52 160 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 35 450 I 37 890 I 42 390 I 47 150 I 50 350 I 53 750 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 36 550 I 39 100 I 43 700 I 48 570 I 51 880 I 55 420 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 37 710 I 40 340 I 45 040 I 50 030 I 53 460 I 57 150 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7 (v Kč měsíčně)
I---------I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                     Platová třída                      I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 2 let  I 12 310 I 13 360 I 14 450 I 15 660 I 19 850 I 24 810 I 25 020 I 25 470 I 26 020 I 26 650 I 27 640 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 6 let  I 12 770 I 13 840 I 15 050 I 16 300 I 20 420 I 25 030 I 25 250 I 25 910 I 26 570 I 27 460 I 28 940 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 12 let  I 13 570 I 14 760 I 16 010 I 17 440 I 20 960 I 25 320 I 25 640 I 26 250 I 27 630 I 28 610 I 30 500 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 19 let  I 14 510 I 15 760 I 17 120 I 18 530 I 21 920 I 25 850 I 26 430 I 27 230 I 28 790 I 30 710 I 33 030 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 27 let  I 15 430 I 16 790 I 18 230 I 19 830 I 22 900 I 26 650 I 27 270 I 28 380 I 30 580 I 33 070 I 36 290 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 32 let  I 16 750 I 18 210 I 19 740 I 21 450 I 24 520 I 28 010 I 28 780 I 29 950 I 33 140 I 35 800 I 39 220 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I nad 32 let  I 17 220 I 18 700 I 20 290 I 22 050 I 25 220 I 28 650 I 29 400 I 30 760 I 33 930 I 36 700 I 40 160 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
                                                              ".
11. Doplňuje se příloha č. 8, která včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek
I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.
2. Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.
3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.
4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající
4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,
4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.
5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.
7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.
II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
1. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních.
1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.
2. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.
3. Soustavné poskytování zdravotních služeb na
3.1. operačních a porodních sálech,
3.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,
3.3. jednotkách intenzivní péče,
3.4. onkologických odděleních.
4. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb
4.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
4.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,
4.3. s tělesným nebo mentálním postižením.
5. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami v rámci trestního řízení.
6. Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech.
7. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.
8. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.
9. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.
III. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.
2. Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí.
3. Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu.
4. Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
5. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, jestliže
5.1. spočívají v manipulaci s výbušninami,
5.2. jsou trvale vykonávané v podzemí,
5.3. jsou vykonávané pozemním leteckým personálem.
6. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům
6.1. spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti orgánu Celní správy České republiky,
6.2. vykonávané zaměstnanci státu v orgánu Celní správy České republiky, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti.
7. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.
8. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností.
9. Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.
IV. skupina - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům vykonávané zaměstnanci státu v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu.
2. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, spočívající v
2.1. řízení letového provozu,
2.2. činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře,
2.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.
3. Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1. Práce výkonného letce.
2. Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.