Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020

Vydáno: 7 minut čtení

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, nabyl účinnosti 24. 4. 2020. Tímto právním předpisem dochází k mnoha změnám, přičemž některé jsou dočasného charakteru, jiné jsou změnami trvalými. Změny se týkají zmírnění dopadů epidemie koronaviru zvláštním ustanovením o možnosti prominutí zmeškání lhůt, zvláštním opatřením k insolvenčnímu právu, zvláštním opatřením k právnickým osobám, zvláštním opatřením ve vztahu k výkonu rozhodnutí a exekucím, zvláštním opatřením ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu a zvláštním opatřením ve vztahu k prodlení.

V oblasti výkonu rozhodnutí a exekučního řízení jde o prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii. Došlo-li ke zmeškání v souvislosti s opatřeními přijatými vládou nebo vybranými orgány veřejné moci za účelem ochrany veřejného zdraví, zákon umožňuje, aby soud či exekutor prominul zmeškání procesních lhůt. Lhůta pro podání žádosti na prominutí zmeškání lhůty je stanovena na sedm dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii.

Další opatření mají dočasnou povahu. Jde o omezení výkonu rozhodnutí (exekuce) prodejem movitých a nemovitých věcí po tzv. ochrannou dobu, tj. od 24. 4. 2020 do 30. 6. 2020, kdy soud neprovede výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem movitých a nemovitých věcí. U nemovitosti jen v případě, že v ní má dlužník trvalý pobyt. Po uplynutí ochr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odstupné
Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Zaměstnanec v exekuci
Exekuce a odstupné
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019

Související otázky a odpovědi

Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Srážky z odstupného při insolvenci
Výpočet splátky pro insolvenci
Exekuce/odstupné
Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky
Insolvence
Insolvence zaměstnance
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Zaměstnanec a insolvence
Přijetí zaměstnance s exekucí
Srážky ze mzdy - čistá mzda
Insolvence + daňový bonus
Srážky, exekuce, daňový bonus
Srážky z platu při prohlášení konkurzu na majetek
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Pořadí exekucí
Srážka ze mzdy na stravenky
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019

Související předpisy

191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Související judikáty

Exekuce. Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Odstupné