Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020

Vydáno: 7 minut čtení

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, nabyl účinnosti 24. 4. 2020. Tímto právním předpisem dochází k mnoha změnám, přičemž některé jsou dočasného charakteru, jiné jsou změnami trvalými. Změny se týkají zmírnění dopadů epidemie koronaviru zvláštním ustanovením o možnosti prominutí zmeškání lhůt, zvláštním opatřením k insolvenčnímu právu, zvláštním opatřením k právnickým osobám, zvláštním opatřením ve vztahu k výkonu rozhodnutí a exekucím, zvláštním opatřením ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu a zvláštním opatřením ve vztahu k prodlení.

V oblasti výkonu rozhodnutí a exekučního řízení jde o prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii. Došlo-li ke zmeškání v souvislosti s opatřeními přijatými vládou nebo vybranými orgány veřejné moci za účelem ochrany veřejného zdraví, zákon umožňuje, aby soud či exekutor prominul zmeškání procesních lhůt. Lhůta pro podání žádosti na prominutí zmeškání lhůty je stanovena na sedm dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii.

Další opatření mají dočasnou povahu. Jde o omezení výkonu rozhodnutí (exekuce) prodejem movitých a nemovitých věcí po tzv. ochrannou dobu, tj. od 24. 4. 2020 do 30. 6. 2020, kdy soud neprovede výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem movitých a nemovitých věcí. U nemovitosti jen v případě, že v ní má dlužník trvalý pobyt. Po uplynutí ochr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odstupné
Výpočet mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Zaměstnanec v exekuci
Exekuce a odstupné
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Exekuce a odstupné
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Zaměstnanec v exekuci
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Související předpisy

191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Související judikáty

Exekuce. Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Odstupné

Související otázky a odpovědi

Insolvence
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Srážky z odstupného při insolvenci
Výpočet splátky pro insolvenci
Insolvence + daňový bonus
Přijetí zaměstnance s exekucí
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Srážky, exekuce, daňový bonus
Srážky z platu při prohlášení konkurzu na majetek
Srážky ze mzdy - čistá mzda
Exekuce/odstupné
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Zaměstnanec a insolvence
Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky
Insolvence zaměstnance
Dohoda o provedení práce a insolvence
Exekuce
Insolvence
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Exekuční srážky