Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Vydáno: 5 minut čtení

Vztah k právním předpisům

Související ustanovení:

 • § 109 , § 145 až 150 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • § 278 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., o občanském soudním řízení (v platném znění)
 • § 3 zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. , o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Pojmové znaky

Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů, mzda, plat, srážky ze mzdy/z platu

Základní pojmy

Dohoda - dvoustranné právní jednání, které se stane perfektním, jakmile se smluvní strany shodly na jeho obsahu

Mzda/plat - plnění, které náleží zaměstnanci za vykonanou práci

Srážky ze mzdy/z platu - slouží k zajištění dluhu; lze je provést jen na základě dohody, pokud nejde o případy v zákoně taxativně (výslovně) uvedené

Náležitosti

 1. označení smluvních stran
 2. označení plátce mzdy nebo jiných příjmů bývalého zaměstnance
 3. výše dlužné částky a právní titul, na jehož základě povinnost zaměstnance vznikla
 4. souhlas zaměstnance se způsobem provádění srážek
 5. výše srážek
 6. závazek zaměstnance informovat nového zaměstnavatele o uzavřené dohodě o srážkách ze mzdy
 7. závazek zaměstnance sdělit dosavadnímu zaměstnavateli v případě změny zaměstnání údaje o zaměstnavateli novém/
 8. datum a místo, razítko a podpis smluvních stran

Specifika

Dohodou o srážkách ze mzdy (event. z platu) uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je zajišťováno uspokojení zaměstnavatelova nároku vyjádřeného v penězích. Touto dohodou lze zajistit všechny nároky zaměstnavatele, které mají peněžitou povahu. Dohodu o srážkách ze mzdy lze uzavřít v době trvání pracovního poměru (před datem počátku splatnosti stanovené částky), ale i po jeho skončení, pokud existuje neuspokojený nárok zaměstnavatele vůči bývalému zaměstnanci.

Sjednané srážky ze mzdy (z platu, z odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, z náhrady mzdy či platu) smějí být prováděny jen za stejných podmínek stanovených v úpravě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy (tj. jako při exekuci) dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. . Nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody o srážkách jeho předchozího souhlasu.

Zánikem nároku zaměstnavatele (jeho uspokojením) zaniká i dohoda o srážkách ze mzdy.

Forma

Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu) musí být uzavřena písemně

Poznámka

Dohodu o srážkách ze mzdy (příp. z jiných příjmů) lze platně uzavřít i tehdy, jestliže splatnost nároku zaměstnavatele ještě nenastala. Se srážkami je však možno začít až po jeho splatnosti (za předpokladu, že zaměstnanec nárok dobrovolně neuspokojil).

Literatura a judikatura

Doporučená literatura:

 • Šubrt, B., Výpočet srážek ze mzdy a z platu v r. 2018, Práce a mzda 1/2018

Doporučená judikatura:

 • R 47/74,
 • PR 4/2003 s.204,
 • MS v Praze 12 Co 11/79, S IV, str.905,
 • NS 3 Cdon 1106/96, SJ č. 9/1997, str.205

Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Název zaměstnavatele ..................
se sídlem .............................
IČ ....................................
Jednající .............................
(dále jen "zaměstnavatel")

a

Jméno zaměstnance......................
Adresa bydliště .......................
narozen................................
(dále jen "zaměstnanec")

uzavírají tuto dohodu o srážkách ze mzdy (z platu):

 1. Zaměstnanec je povinen zaplatit zaměstnavateli částku .......... Kč, jako náhradu škody, kterou zaměstnavateli způsobil .......... [ztrátou notebooku typu ..........].
 2. Zaměstnanec se zavazuje zaplatit zaměstnavateli částku uvedenou v bodu 1. této dohody v ....... měsíčních splátkách po ........ Kč počínaje ......... spolu s úrokem z prodlení ve výši ..... % pro případ prodlení a pod ztrátou lhůt.
 3. Zaměstnanec souhlasí s tím, aby sjednané splátky byly sráženy zaměstnavatelem z jeho mzdy (platu) nebo z nemocenského až do úplného uhrazení celé částky uvedené v bodu 1. této dohody.
 4. V případě snížení mzdy (platu) zaměstnance, bude výše srážených částek upravena tak, aby jednotlivé splátky nečinily více než při výkonu rozhodnutí v občanském soudním řízení.
 5. Zaměstnanec se zavazuje, že v případě skončení tohoto pracovního poměru a uzavření nového pracovněprávního vztahu s jiným zaměstnavatelem, oznámí zaměstnavateli neprodleně přesný název a sídlo (jméno a bydliště) nového zaměstnavatele, aby mu mohla být sdělena výše zbývající dlužné částky.
 6. Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž oba účastníci obdrželi po jednom.

V .............. dne ............