200/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
200/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. června 2017,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl.I
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 98/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo "7" nahrazuje číslem "5".
2. V § 5 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:
"2. výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3c),".
3. V § 5 odst. 2 se ve větě třetí slova "v tom kalendářním roce, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní rok, nebo" a slova "zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí," zrušují.
4. V § 5 odst. 2 se ve větě poslední slovo "čtvrtá" nahrazuje slovem "třetí".
5. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.
6. V § 5 odstavce 3 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 71 znějí:
"(3) Zjišťuje-li se rozhodný příjem za rozhodné období, započítávají se příjmy uvedené
a) v odstavci 1 písm. a) bodu 1 a v odstavci 1 písm. b) bodech 5, 7 až 10 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány,
b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 a v odstavci 1 písm. b), bodech 1 až 4 a 6, v odstavci 1 písm. c) a v odstavci 1 písm. d), f) až i) v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny.
(4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc
a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo
b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak.
(5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost71), započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.
(6) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, avšak v předcházejícím zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost nevykonávala, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu
a) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, částka odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, nebo
b) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost, částka, kterou uvede ve svém prohlášení o příjmu.
71) § 9 odst. 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".
7. V § 5 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Částka průměrné měsíční mzdy se zjišťuje za kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku a vyhlašuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem, s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.".
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.
8. V § 5 odst. 8 písm. b) se číslo "6" nahrazuje číslem "5".
9. V § 5 odstavec 9 zní:
"(9) Příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v odstavci 1 se započtou v tom rozhodném období, v němž byly vyplaceny. Je-li příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen v cizí měně, přepočte se na českou měnu podle příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou31) platného k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje rozhodný příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn podle věty druhé, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České republice k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje rozhodný příjem. Je-li příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů3), přepočte se na českou měnu způsobem platným pro účely daně z příjmů.".
10. § 6 zní:
 
"§ 6
Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je
a) u příspěvku na bydlení a přídavku na dítě období kalendářního čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje,
b) u porodného kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo.".
11. V § 7 odst. 3 písm. a) se slovo "výchovy" nahrazuje slovem "péče".
12. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
13. Poznámka pod čarou č. 7a zní:
"7a) § 907 občanského zákoníku.".
14. V § 12 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova "příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání".
15. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; výjimky podle písmene a) bodů 1 a 2 platí obdobně".
16. Poznámka pod čarou č. 10 zní:
"10) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.".
17. V § 17 se číslo "2,40" nahrazuje číslem "2,70".
18. § 18 včetně nadpisu zní:
 
"§ 18
Výše přídavku na dítě
(1) Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku
a) do 6 let 500 Kč,
b) od 6 do 15 let 610 Kč,
c) od 15 do 26 let 700 Kč.
(2) Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem
a) podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1, alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce8),
b) podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2,
c) z dávek nemocenského pojištění,
d) z dávek důchodového pojištění,
e) z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci4),
f) z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo
g) z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství, náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře.
(3) Výše přídavku na dítě ve zvýšené výměře činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku
a) do 6 let 800 Kč,
b) od 6 do 15 let 910 Kč,
c) od 15 do 26 let 1 000 Kč.".
19. V § 25 odst. 1 písm. a) se slova "a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, nejsou-li tyto náklady zahrnuty do nájemného" zrušují.
20. V § 25 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva; náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc.".
21. V § 25 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení rozepsány na jednotlivé položky podle odstavce 1, náklady za plnění poskytované s užíváním bytu se prokazují podrobným rozpisem jednotlivých služeb. Náklady placené zálohově musí být v pravidelném zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
22. V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen "vícerčata"), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 220 000 Kč.".
23. V § 30 odst. 2 se slova "podle odstavců 3 a 4" zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova "(dále jen "denní vyměřovací základ")".
24. V § 30 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.
(4) Dojde-li v rodině ke změně osob, které jsou pro stanovení výše rodičovského příspěvku posuzovány jako rodiče, a v souvislosti s tím dojde ke změně výše denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek podle nově splněných podmínek, a to od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž ke změně podmínek došlo.".
25. V § 30 se odstavce 5 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6.
26. V § 30 odst. 5 se slova "nebo ke změně podle odstavce 5" zrušují.
27. V § 30 odstavec 6 zní:
"(6) Jestliže by po odpočtu úhrnu částky rodičovského příspěvku, která náleží za aktuální kalendářní měsíc, a všech částek rodičovského příspěvku již vyplacených za předchozí období od celkové částky 220 000 Kč zbývala částka, která je nižší než částka, která náleží za aktuální kalendářní měsíc, vyplatí se tato zbývající částka rodičovského příspěvku spolu s částkou náležející za aktuální kalendářní měsíc.".
28. V § 30 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Jestliže rodič čerpal na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku v jiném státě, odečte se z celkové částky 220 000 Kč rodičovského příspěvku částka vyplacená na totéž dítě jiným státem.".
29. V § 30a se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Je-li dítě rozhodnutím soudu svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu37), nárok na rodičovský příspěvek nevzniká.".
30. V § 30b odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova " , s výjimkou pěstounské péče na přechodnou dobu37)".
31. V § 30b odst. 2 se slova "nebo 4" zrušují.
32. Za § 30b se vkládá nový § 30c, který zní:
 
"§ 30c
(1) V případě, že rodič přestane pečovat o jedno nebo více dětí z vícerčat, dojde k přehodnocení nároku na rodičovský příspěvek a jeho celkovou výši. Pro nové stanovení nároku, popřípadě nároků na rodičovský příspěvek a jeho výši se z částky nově stanoveného nároku na rodičovský příspěvek odečte dosud vyplacená částka rodičovského příspěvku pro vícerčata. K přehodnocení nároku na rodičovský příspěvek a jeho celkovou výši dojde rovněž v případě, kdy rodič začne pečovat o 2 nebo více dětí z vícerčat s tím, že i v tomto případě se z částky nově stanoveného nároku na rodičovský příspěvek odečte dosud vyplacená částka rodičovského příspěvku na všechny tyto děti.
(2) Pokud by při novém posouzení nároku na rodičovský příspěvek podle odstavce 1 bylo zjištěno, že z důvodu rozdělení nebo sloučení vícerčat již byla přečerpána celková výše rodičovského příspěvku, nepovažuje se tato situace za přeplatek na dávce.".
33. V § 31 odstavec 2 zní:
"(2) Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, s výjimkou svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu37), dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela nebo partnera31a). Je-li rodičem dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek nezletilá osoba, lze jí přiznat rodičovský příspěvek, jen jestliže soud nerozhodl o pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče. Je-li rodičem dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek osoba, u které soud rozhodl o omezení její svéprávnosti v oblasti výkonu rodičovské odpovědnosti, lze jí přiznat rodičovský příspěvek, jen jestliže soud u tohoto rodiče rozhodl o zachování výkonu povinnosti a práva péče o dítě.".
34. V § 50 se za větu první vkládá věta "Pro nárok na výplatu rodičovského příspěvku se nevyžaduje podmínka písemného souhlasu rodiče, který neuplatnil nárok na rodičovský příspěvek." a ve větě poslední se slovo "druhá" nahrazuje slovem "třetí".
35. V § 51 odstavec 1 zní:
"(1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě se prokazuje výše rozhodných příjmů. Je-li přídavek na dítě vyplácen k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, jen jestliže se nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího kalendářního čtvrtletí prokáže výše rozhodných příjmů za rozhodné období. Neprokáže-li se do této doby rozhodný příjem, zastaví se výplata přídavku na dítě od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se měl přídavek na dítě vyplácet, nárok na dávku zaniká.".
36. V § 51 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě ve zvýšené výměře se prokazuje vedle výše rozhodných příjmů, také druh těchto příjmů podle § 18 odst. 2, který zakládá nárok na zvýšenou výměru přídavku na dítě. Je-li přídavek na dítě ve zvýšené výměře vyplácen k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, jen jestliže se nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího kalendářního čtvrtletí prokáže výše a druh rozhodných příjmů za rozhodné období. Neprokáže-li se do této doby druh rozhodných příjmů, vyplatí se přídavek na dítě ve výši podle § 18 odst. 1. Neprokáže-li se do této doby ani výše rozhodných příjmů, postupuje se podle odstavce 1 věty druhé a třetí.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
37. V § 51 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Pokud trvá nárok na přídavek na dítě i za čtvrté čtvrtletí kalendářního roku, náleží výplata dávky pouze tehdy, jestliže je pro nárok na tuto dávku prokázáno trvání podmínky nezaopatřenosti dítěte. Neprokáže-li se nezaopatřenost dítěte do 31. října daného kalendářního roku, zastaví se výplata přídavku na dítě od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat nezaopatřenost dítěte. Neprokáže-li se nezaopatřenost dítěte ani do konce tohoto čtvrtého kalendářního čtvrtletí, nárok na přídavek na dítě zaniká.
(4) Prokáže-li se nárok na výplatu přídavku na dítě za dobu, za kterou výplata této dávky podle výše zmíněných odstavců nenáležela, přídavek na dítě se doplatí zpětně za dobu, kdy se tato dávka nevyplácela. Prokáže-li se nárok na přídavek na dítě za dobu po zániku nároku na tuto dávku podle výše zmíněných odstavců, nárok na přídavek na dítě opětovně vznikne zpětně za celou dobu, za niž byly podmínky pro nárok splněny. Zpětně lze přídavek na dítě přiznat podle věty první a druhé nejdéle na dobu stanovenou v § 54 odst. 2 větě první.".
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.
38. V § 54a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
39. V § 64 odst. 7 se za slovo "příjem" vkládají slova "za třetí kalendářní čtvrtletí roku".
40. V § 67 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Řízení o změně výše dávky a řízení o zastavení její výplaty se nevede v případě vyplacení zbývající částky rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 6; o této skutečnosti se vydává oznámení.".
41. V § 67 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Brání-li zletilé oprávněné osobě duševní porucha samostatně právně jednat, může ji v řízení o dávkách zastupovat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování této osoby bylo schváleno soudem72).".
Poznámka pod čarou č. 72 zní:
"72) § 49 až 54 občanského zákoníku.".
42. V § 68 odst. 1 písm. c) se bod 4 zrušuje.
Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.
43. V § 68 odstavec 2 zní:
"(2) Rozhodné příjmy v rozhodném období se prokazují dokladem, kterým je
a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené
1. v § 5 odst. 1 písm. a) bodech 1, 2 a 4 a písm. c), d) a h),
2. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 2 až 10,
3. v § 5 odst. 1 písm. e), jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v bodu 1 a lze je prokázat potvrzením,
b) prohlášení o výši příjmu, jde-li o ostatní příjmy.".
44. V § 68 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
45. V § 68 odst. 3 se slova "a v odstavci 3 písm. b)" zrušují.
46. V § 69 odst. 1 písm. c) se za slova "nejde-li o případ uvedený v" vkládá text "§ 30 odst. 6,".
47. V § 69 odst. 1 písm. g) se text "a 30a" zrušuje.
48. V § 70 odstavec 2 zní:
"(2) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit námitky do 30 dnů ode dne výplaty
a) první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky,
b) první splátky rodičovského příspěvku po změně jeho výše, nebo
c) zbývající částky rodičovského příspěvku spolu s částkou náležející za předcházející kalendářní měsíc podle § 30 odst. 6.".
49. V § 70 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) O zvýšení či snížení přídavku na dítě provede krajská pobočka Úřadu práce na základě získaných údajů pouze záznam, který založí do spisu. Proti tomuto postupu lze uplatnit námitky, pro jejichž podání platí odstavce 2 a 3 obdobně.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne 1. října 2017, se poprvé postupuje u přídavku na dítě náležejícího za měsíc říjen 2017.
2. Přídavek na dítě náležející za měsíce předcházející 1. říjnu 2017 se poskytuje podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. října 2017, a to i když řízení o přídavku na dítě bylo zahájeno po tomto datu nebo nebylo pravomocně dokončeno do tohoto data.
3. Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví částky přídavku na dítě ve zvýšené výměře podle § 18 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bez žádosti. O změně výše přídavku na dítě se učiní záznam do spisu.
4. Při stanovení nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se přihlíží k částce rodičovského příspěvku vyplacené při péči o více dětí narozených současně za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud již došlo k zániku nároku na rodičovský příspěvek z důvodu vyčerpání částky 220 000 Kč a rodič nadále pečuje alespoň o 2 děti narozené současně ve věku do 4 let, vzniká mu ode dne 1. ledna 2018 nárok na rodičovský příspěvek ve výši 110 000 Kč. Přiznání nároku na rodičovský příspěvek i zvýšení dosavadní částky se provede na žádost.
5. Přídavek na dítě ve zvýšené výměře ve výši podle § 18 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží poprvé od splátky náležející za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyde účinnosti.
6. Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu doručí příjemcům přídavku na dítě nejpozději do obdržení výplaty přídavku na dítě ve zvýšené výměře za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyde účinnosti, písemné sdělení o změně výše přídavku na dítě; toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.
7. Rodičovský příspěvek, který byl přiznán pěstounovi na přechodnou dobu podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vyplatí naposledy za kalendářní měsíc předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Při stanovení nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží k částce rodičovského příspěvku vyplacené pěstounovi na přechodnou dobu za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.III
V § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 125/2016 Sb., se částka "13 404 Kč" nahrazuje částkou "15 204 Kč".
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl.V
V § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 150/2017 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno r), které zní:
"r) osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o vysokých školách
Čl.VI
V § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 110/2009 Sb. a zákona č. 137/2016 Sb., se slova "kalendářní rok uvedený v potvrzení" nahrazují slovy "třetí kalendářní čtvrtletí roku" a slova "roku, za který" se nahrazují slovy "čtvrtletí, za které".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl.VII
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 47f odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc
a) 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
b) 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
c) 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
d) 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.
(4) Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte
I--------------I-------------------I---------------------------I-------------------I-------------------I
I Dítě ve věku I  Dítě ve stupni I   Dítě ve stupni    I Dítě ve stupni  I  Dítě ve stupni I 
I       I  závislosti I  I    závislosti II    I závislosti III  I  závislosti IV  I 
I       I (lehká závislost) I (středně těžká závislost) I (těžká závislost) I (úplná závislost) I
I       I     Kč    I      Kč       I    Kč     I     Kč    I     
I--------------I-------------------I---------------------------I-------------------I-------------------I
I Do 6 let   I    5 115    I      6 105      I    6 490    I    7 040    I
I--------------I-------------------I---------------------------I-------------------I-------------------I
I 6 - 12 let  I    6 215    I      7 480      I    7 975    I    8 635    I
I--------------I-------------------I---------------------------I-------------------I-------------------I
I 12 - 18 let I    7 095    I      8 580      I    9 130    I    9 570    I
I--------------I-------------------I---------------------------I-------------------I-------------------I
I 18 - 26 let I    7 425    I      8 910      I    9 460    I    9 900    I
I--------------I-------------------I---------------------------I-------------------I-------------------I
                                                   ".
2. V § 47j odstavec 1 zní:
"(1) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,
a) 12 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě,
b) 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
c) 30 000 Kč,
1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
2. je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžké závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
d) 20 000 Kč, jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě.".
3. V § 47j odst. 2 se slova "podle odstavce 1 písm. c) bod 3 nebo písm. d)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. d)".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o sociálních službách
Čl.VIII
V § 21 odst. 2 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., se slova "příspěvku na bydlení" nahrazují slovy "přídavku na dítě".
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou čl. I bodů 1, 3 až 10, 35, 37 až 39, 43 až 45 a části čtvrté a šesté, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2017.
v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.