Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy

Vydáno: 17 minut čtení

Nařízení vlády č. 320/2018 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, přímo ovlivňuje výši nezabavitelné částky v r. 2019, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy.

Nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, se stanoví postup výpočtu nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena

  • ze životního minima jednotlivce, které je určeno v § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a činí 3 410 Kč,
  • z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a stanovených pro obec, která má 50 000 až 99 999 obyvatel.

Nařízením vlády se zvyšuje částka na bydlení ze stávající částky 5 928 Kč na 6 233 Kč.

Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí součet částky životního minima a shora uvedených nákladů na bydlení: 3 410 + 6 233 = 9 643 Kč.

Nejvyšší výše třetin v r. 2019 činí 3 214 Kč. (Výpočet: 9 643 - 1 = 9 642 Kč, 9 642 : 3 = 3 214 Kč.)

Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 2/3 z částky 9 643 Kč, tj. 6 428,67 Kč.

Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí 1/4 z částky 6 428,67 Kč, tj. 1 607,17 Kč (dále jen dílčí nezabavitelná částka).

Při výpočtu nezabavitelné částky se započte tato dílčí nezabavitelná částka tolikrát, kolika osobám je dlužník povinen poskytovat výživné. Vyživovací povinnost je obecně upravena § 910 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Vyživovací povinnost vůči dětem se týká pouze dětí vlastních, osvojených, adoptovaných a úředním rozhodnutím svěřených do péče. Vyživovací povinnost dětí není omezena věkem 26 let, jak tomu je u daňového zvýhodnění na dítě v oblasti daní a jak je tomu u studentů, kteří studují střední školu nebo vysokou školu v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zdravotního pojištění (tzv. pojištěnci státu) a daní.

Nařízení vlády č.

Související dokumenty

Související články

Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Exekuce a odstupné
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuce a odstupné
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Zaměstnanec v exekuci
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Související předpisy

320/2018 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
89/2012 Sb. občanský zákoník
460/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
99/1963 Sb. občanský soudní řád
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
294/2013 Sb. , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
40/1964 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Srážky ze mzdy - exekuce na výživné
Více postupných exekucí na mzdu zaměstnance
Přednostní a nepřednostní exekuce
Insolvence
Exekuce
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Exekuční srážky
Výživné a exekuce
Výpočet splátky pro insolvenci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Exekuce
Provádění srážek ze mzdy
Dohoda o provedení práce a exekuce
Přijetí zaměstnance s exekucí
Exekuce a jiné splátky
Exekuce
Exekuce
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem