Daňové aktuality

Vydáno: 6 minut čtení

Změna sazeb pro cestovní náhrady

Od 1. ledna 2018 se řídí výše zahraničního stravného, která náleží zaměstnancům za zahraniční pracovní cesty, vyhláškou č. 401/2017 Sb. ze dne 23. listopadu 2017 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018.

Zároveň je od 1. ledna 2018 taktéž účinná vyhláška č. 463/2017 Sb. ze dne 15. prosince 2017 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Vláda výše uvedenými vyhláškami zvýšila sazby pro poskytování cestovních náhrad připadajících zaměstnancům na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to na základě statisticky zjištěných hodnot. Cílem vyhlášek je zajistit zaměstnancům dostatečnou finanční kompenzaci nákladů, jež jim vznikají s pracovními cestami, na které jsou svým zaměstnavatelem vysíláni.

Zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě

Od ledna 2018 se zvýšilo daňové zvýhodnění na první dítě z dřívějších 13 404 Kč (1 117 Kč měsíčně) na 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně), tzn. o 150 Kč měsíčně. Částky daňového zvýhodnění na další děti zůstávají zachovány na úrovni roku 2017, tedy 19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně) na druhé dítě a 24 204 Kč ročně (2 017 Kč měsíčně) na třetí a další dítě.

Navýšení daňového zvýhodnění na první dítě bylo do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, aplikováno v souvislosti s přijetím novely zákona č. 200/2017 Sb. ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jehož účinnost je od 1. ledna 2018.

Zvýšení daňových odpočtů za dárcovství krve a jejích složek

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s účinností od roku 2018 navýšila možný odečet za dárcovství krve a jejích složek. Za jeden odběr krve a jejích složek si může poplatník odečíst od daňového základu při ročním zúčtování či daňovém přiznání za rok 2018 částku ve výši 3 000 Kč. Nutno podotknout, že se musí jednat o odběr jakožto bezúplatné plnění na zdravotnické účely, tedy nesmí být za odběr poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem.

Srážková daň u příjmů malého rozsahu

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), přinesla od roku 2018 změnu ve zdanění příjmů do 2 500 Kč měsíčně, tzv. příjmů malého rozsahu. Od ledna 2018 se příjmy, které v úhrnu od jednoho plátce daně za kalendářní měsíc nepřesahují částku 2 500 Kč, mohou zdaňovat zvláštní sazbou daně dle § 36 ZDP za předpokladu, že zaměstnanec u tohoto plátce neučinil prohlášení k dani anebo nevyužije-li postup § 36 odst. 7 a odst. 8 ZDP, a tedy nezahrne tyto příjmy do svého daňového přiznání. Má se v těchto případech za to, že příjmy podlehly finálnímu zdanění tzv. srážkovou daní.

Novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Dne 3. ledna 2018 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Právní úprava zákona je prováděna za účelem transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU (o správní spolupráci v oblasti daní), v souvislosti s přístupem daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (dále jen „Směrnice DAC 5“) do českého právního řádu.

Směrnice DAC 5 byla vydána s cílem umožnit správci daně pro účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní přístup k vybraným údajům získávaným za účelem boje proti praní špinavých peněz. V České republice tuto oblast upravuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Nicméně Směrnice DAC 5 požaduje nad rámec tohoto zákona přístup správce daně k informacím o skutečném vlastnictví právnických osob, včetně údajů o skutečné držené účasti, a informace o skutečném vlastnictví svěřeneckých fondů a obdobných entit. Dále Směrnice DAC 5 požaduje, aby měli správci daně přístup k informacím získaným povinnými osobami podle zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti při identifikaci klienta a částečně při kontrole klienta, včetně údajů o nastavení způsobu shromažďování těchto údajů.

Povinnými osobami jsou zejména banky a jiné finanční instituce, provozovatelé hazardních her, ale také například auditoři, daňoví poradci, účetní a soudní exekutoři. Část z nich je povinna poskytovat správci daně údaje již nyní, ale některé z těchto subjektů mají vůči němu uloženu povinnost mlčenlivosti. Specifickým způsobem je tedy aplikace Směrnice DAC 5 řešena v oblasti poskytování údajů ze strany advokátů, notářů, daňových poradců, auditorů a soudních exekutorů v zájmu ochrany práva na právní pomoc, u nichž je v souladu se Směrnicí DAC 5 omezen rozsah poskytovaných údajů.

Návrh zákona byl vládou předložen dne 4.1.2018 poslanecké sněmovně jako tisk č. 47.

Nový pokyn č. GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou

S účinností od 1. ledna 2018 vydalo Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) pokyn D-33 ke stanovení daně paušální částkou. Daň paušální částkou lze stanovit poplatníkovi, kterému kromě příjmů ze závislé činnosti, příjmů od daně osvobozených a příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně (tzv. srážkovou daní) plynou příjmy z podnikání, a to však pouze stanovené § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP. Podnikatelská činnost musí být provozována bez spolupracujících osob s výjimkou spolupráce manžela/ky, příjmy z ní plynoucí za předcházející 3 zdaňovací období nesmí přesáhnout 5 mil. Kč a zároveň poplatník nesmí být společníkem společnosti podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokyn blíže rozebírá způsob a obsah žádosti o stanovení daně paušální částkou, postupy při posuzování a stanovení daně, splatnost daně a další povinnosti poplatníka.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality
Roční zúčtování daně 2015
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

Související otázky a odpovědi

Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
student po maturitě a práce o prázdninách
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Doložení ukončení studia na střední škole
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Sleva na dítě v přiznání
Spolupracující osoba a paušální výdaje + bonus nad děti
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance