Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Základní informace

Poplatník – fyzická osoba, je daňovým nerezidentem, pokud v ČR

  • nemá bydliště,
  • ani se zde obvykle nezdržuje,
  • nebo se zde zdržuje pouze za účelem studia nebo léčení.

Jestliže fyzická osoba (poplatník) nenaplní kritéria daňového rezidentství v ČR stanovená dle ZDP, není nutné již zkoumat její daňový domicil v jiném státě. Tato osoba je bez dalšího považována za českého daňového nerezidenta. Není proto možné, aby se fyzická osoba stala daňovým rezidentem konkrétního státu jen na základě příslušné SZDZ, aniž by vznik jejího rezidentství zároveň nepředpokládala vnitrostátní legislativa daného státu.

Dojde-li u poplatníka ke změně v rozsahu jeho daňových povinností vůči ČR v průběhu zdaňovacího období v důsledku změny bydliště, posuzuje se statut za příslušné části roku samostatně. Pokud dojde ke vzniku neomezené daňové povinnosti v ČR v důsledku skutečnosti, že se zde poplatník obvykle zdržuje, pak se uplatní tento statut na celé zdaňovací období (spíše u nesmluvních států).

Nerezident ČR má daňovou povinnost pouze na příjmy, které mu plynou ze zdrojů na území České republiky. Jedná se výhradně o příjmy stanovené v § 22 ZDP.

Pro správné určení zdroje příjmů je důležité zjistit, kde je činnost vykonávána nebo kde je umístěna věc, s níž je daný příjem spjat. Není vždy rozhodující pouze skutečnost, kdo tento příjem vyplácí, či v jaké měně nebo z jakého účtu.

Poplatník – právnická osoba je daňovým nerezidentem, pokud nemá na území České republiky své sídlo nebo to o ní stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani - nerezident ČR
Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
Zaměstnanci nerezidenta
DPP na Slovensku
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Zdanění příjmu v Nizozemí
Zdanění a odvody ze mzdy zaměstnance
Zaměstnání na Novém Zélandu
Daňový nerezident
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Český občan podniká v USA
Zdanění švýcarského příjmu
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Výplata podílů na zisku do Německa
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Daňové zvýhodnění na dítě u zaměstnance z Ukrajiny
Daňový nerezident - Ukrajinec