170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Schválený:
170/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2017,
kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 454/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se za slovo "se" vkládají slova "nebo trvající".
2. V § 4 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se za slovo "uspokojení" vkládá slovo "vlastní".
3. V § 4 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se za slova "prodeje nemovitých věcí" vkládají slova "nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem", za slovo "prodejem" se vkládají slova "nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim", za slovo "manželem," se vkládají slova "nebo o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním od takového zůstavitele", za slovo "prodávající" se vkládají slova "nebo spoluvlastník" a za slova "případě prodeje" se vkládají slova "nebo vypořádání spoluvlastnictví k".
4. V § 4 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 1 doplňují slova " , nebo vypořádání spoluvlastnictví k takovým nemovitým věcem".
5. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 4 se za slova "práva stavby" vkládají slova "nebo vypořádání spoluvlastnictví k právu stavby".
6. V § 4 odst. 1 písm. k) bodě 2 se za slovo "spolku" vkládají slova " , s výjimkou rodinné fundace".
7. V § 4 odst. 1 písm. s) úvodní části ustanovení se za slova "přeměnou obchodní korporace" vkládají slova " , nebo o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o úplatný převod podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem".
8. V § 4 odst. 1 písm. s) bodě 4 se za slova "podílu člena" vkládá slovo "nepeněžitým".
9. V § 4 odst. 1 písm. v) se za slovo "obstarání" vkládá slovo "vlastní", za slovo "došlo" se vkládají slova " ; nedojde-li ke splnění podmínek pro osvobození náhrady (odstupného), je tento příjem příjmem podle § 10 v posledním zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny" a slova "uspokojení bytové" se nahrazují slovy "uspokojení vlastní bytové".
10. V § 4 odst. 1 písm. w) se slova "připadající na podílový list" nahrazují slovy "připadajících na podílové listy" a na konci textu se doplňují slova " ; osvobození se nevztahuje na příjmy z kapitálového majetku a na příjmy z úplatného převodu cenných papírů nebo z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; jedná-li se o kmenový list, činí doba 5 let".
11. V § 4 odst. 1 písm. x) se za slovo "let;" vkládají slova "doba 3 let se zkracuje o dobu, po kterou byl tento cenný papír nebo podíl připadající na podílový list při zrušení podílového fondu ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o úplatný převod cenného papíru nebo podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem;".
12. V § 4 odst. 1 písm. x) se slova "při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup" nahrazují slovy "v důsledku nuceného přechodu".
13. V § 4 odst. 1 písmeno y) zní:
"y) příjem z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá,
1. je nájemcem této jednotky,
2. je členem této právnické osoby a
3. podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami,".
14. V § 4a písmeno h) zní:
"h) příjem plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle zákona upravujícího řešení úpadku,".
15. V § 4a písm. j) se slova "zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium," nahrazují slovy "vzdělávání, pokud tento příjem není příjmem ze závislé činnosti, nebo na" a na konci textu se doplňují slova " ; nedojde-li ke splnění podmínek pro osvobození příjmu, je tento příjem příjmem podle § 10 v posledním zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny".
16. V § 4a písm. m) bodě 1 se slova "dítěte manžela" nahrazují slovy "dítě manžela".
17. V § 4a písm. p) bodě 2 se slova "nově vzniklé" nahrazují slovem "vznikající".
18. V § 5 odst. 10 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
19. V § 6 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Příjmem zaměstnance se rozumí i plnění podle odstavce 9 písm. d) a e) poskytnuté zaměstnavatelem pro rodinného příslušníka zaměstnance.".
20. V § 6 odstavec 4 zní:
"(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1
a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.".
21. V § 6 odst. 6 větě druhé se slova "najaté vozidlo" nahrazují slovy "vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing".
22. V § 6 odst. 9 písm. d) bodě 1 se slova "použití zdravotnických," nahrazují slovy "pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití" a za bod 3 se doplňuje bod 4, který zní:
"4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,".
23. V § 6 odst. 9 písm. p) bodě 3 se za číslem "6" čárka zrušuje.
24. V § 6 odst. 9 se na konci textu písmene v) doplňují slova " ; majetkový prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje podle odstavce 3 a zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec".
25. V § 7 odst. 7 písm. a) se částka "1 600 000 Kč" nahrazuje částkou "800 000 Kč".
26. V § 7 odst. 7 písm. b) se částka "1 200 000 Kč" nahrazuje částkou "600 000 Kč".
27. V § 7 odst. 7 písm. c) se částka "600 000 Kč" nahrazuje částkou "300 000 Kč".
28. V § 7 odst. 7 písm. d) se částka "800 000 Kč" nahrazuje částkou "400 000 Kč".
29. V § 7 odst. 8 se za větu první vkládá věta "Pro účely odstavce 7 se příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.", za slova "uplatňuje výdaje" se vkládá slovo "způsobem" a za slovo "příjmech" se vkládají slova "podle odstavce 7".
30. V § 7 odst. 11 se číslo "12" nahrazuje číslem "11".
31. V § 7a odst. 1 větě první se za slovo "kromě" vkládají slova "příjmů podle § 6," za slovo "plynou" se vkládá slovo "pouze", slova "zaměstnanců nebo" se zrušují a text "5 000 000 Kč," se nahrazuje slovy "5 000 000 Kč a který".
32. V § 7a odst. 5 větě druhé se za slovo "částkou" vkládají slova "v části vztahující se na zdaňovací období, za které bylo toto přiznání podáno,".
33. V § 7a odst. 7 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".
34. V § 7a odst. 7 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 9d zrušuje.
35. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova "z obchodní korporace" nahrazují slovy "obchodní korporace nebo podílového fondu, je-li v něm podíl představován cenným papírem," a slova " , příjmy z vyrovnání společníkovi, který není účastníkem smlouvy (dále jen "mimo stojící společník"), dosažené na základě smlouvy o převodu zisku podle zvláštního právního předpisu (dále jen "smlouva o převodu zisku") nebo ovládací smlouvy podle zvláštního právního předpisu (dále jen "ovládací smlouva")" se zrušují.
36. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova "nebo rodinné fundace".
37. V § 8 odst. 7 větě poslední se slovo "příspěvku" nahrazuje slovem "příspěvků" a slova "v době delší než uplynulých 10 let a současně po 1. lednu 2001" se nahrazují slovy "po 1. lednu 2001 a které nebyly zdaněny z důvodu výplaty pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo předčasného ukončení pojistné smlouvy před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let".
38. V § 9 odst. 4 větě první se částka "600 000 Kč" nahrazuje částkou "300 000 Kč".
39. V § 10 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se za slovo "z" vkládá slovo "úplatného".
40. V § 10 odst. 3 písm. c) bodě 1 se slova "dítěte manžela" nahrazují slovy "dítě manžela".
41. V § 10 odst. 3 písm. c) se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:
"4. poplatníka z jeho majetku, který vložil do rodinné fundace, nebo z majetku, který byl do rodinné fundace vložen osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,".
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 5.
42. V § 10 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
43. V § 10 odst. 5 větě šesté se za slovo "akcie" vkládají slova "nebo kmenového listu".
44. V § 17a odst. 2 písmeno f) zní:
"f) rodinná fundace, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí nadace nebo nadační fond,
1. které podle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, nebo
2. jejichž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli.".
45. V § 18 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:
"4. pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.".
46. V § 19 odst. 1 písmena zg) a zh) znějí:
"zg) příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiných právních předpisů a příjem plynoucí jako náhrada za vyvlastnění na základě jiných právních předpisů,
zh) příjem České republiky z operací řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla,".
47. V § 19 odst. 1 písm. zi) se slova "republiky. Toto" nahrazují slovy "republiky; toto", slova "vypořádací podíly a" se nahrazují slovy "vypořádací podíly," a na konci textu písmene zi) se doplňují slova " , a na podíly na zisku, pokud má dceřiná společnost možnost snížit o ně základ daně".
48. V § 19 odst. 1 se písmena zn) až zp) včetně poznámky pod čarou č. 4c zrušují.
Dosavadní písmeno zq) se označuje jako písmeno zn).
49. V § 19 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
50. V § 19 odst. 3 písm. b) se za slovo "družstva" vkládají slova "svěřenský fond, rodinná fundace, obec, svazek obcí" a slova "a která má" se nahrazují slovy "pokud v jejich obchodním majetku je".
51. V § 19 odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo "až" nahrazuje slovy " , zf) a".
52. V § 19 odst. 4 písm. a) se slova "zf) až" nahrazují slovy "ze) bodu 2, písm. zf) a".
53. V § 19 odst. 4 písm. b) se slova "až zh)" nahrazují slovy "bodu 1 a písm. zf)".
54. V § 19b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku
1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě nebo
2. osobou, která se stane vlastníkem vznikající jednotky v tomtéž domě.".
55. V § 19b odst. 2 se na konci písmene b) doplňují body 3 a 4, které znějí:
"3. územním samosprávným celkem nebo jím zřízenou příspěvkovou organizací, dobrovolným svazkem obcí, veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou vysokou školou nebo Regionální radou regionu soudržnosti, mají-li sídlo na území České republiky,
4. právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, je-li jeho právní forma a předmět činnosti obdobný právní formě a předmětu činnosti poplatníka uvedeného v bodě 3,".
56. V § 19b odst. 3 se slova "uvedených v odstavci 2 písm. b)" nahrazují slovy "podle odstavce 2 písm. b) až d)", za slovo "ho" se vkládají slova "veřejně prospěšný" a za slovo "Rozhodnutí" se vkládají slova "veřejně prospěšného".
57. V § 20 odst. 7 větě první se za slovo "služby" vkládá čárka a slova "ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Obecně prospěšná společnost a ústav musí prostředky získané touto úsporou použít" se zrušují.
58. V § 21c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Pro účely daní z příjmů platí, že při plnění z rodinné fundace se nejdříve plní ze zisku fundace a až poté z ostatního majetku fundace.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
59. V § 21d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem," nahrazují slovy "hmotného majetku".
60. V § 21d odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova "užívané věci" nahrazují slovy "předmětu finančního leasingu", slovo "ní" se nahrazuje slovem "němu" a slovo "věci" se nahrazuje slovy "předmětu finančního leasingu".
61. V § 21d odst. 1 písm. b) se slova "užívaná věc byla při tomto odpisování již odepsána" nahrazují slovy "předmět finančního leasingu byl při tomto odpisování již odepsán".
62. V § 21d odst. 4 písm. a) se slova "předčasně ukončen" nahrazují slovy "ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu".
63. V § 21d odst. 4 písm. b) se slova "po uplynutí sjednané doby" zrušují.
64. V § 21d se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Finančním leasingem není přenechání
a) hmotného majetku vyloučeného z odpisování nebo
b) nehmotného majetku.".
65. V § 22 odst. 1 písm. d) se slovo "prodeje" nahrazuje slovem "převodu".
66. V § 22 odst. 1 písm. g) se na konci textu bodu 14 doplňují slova "neuvedené pod písmeny d), h) a i)".
67. V § 22 odst. 1 písm. i) se slovo "prodeje" nahrazuje slovem "převodu".
68. V § 23 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , nebo vedou jednoduché účetnictví".
69. V § 23 odst. 3 písm. a) se bod 8 zrušuje.
Dosavadní body 9 až 20 se označují jako body 8 až 19.
70. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 11 se slova "leasingu hmotného majetku" nahrazují slovem "leasingu".
71. V § 23 odst. 3 písm. a) se bod 12 zrušuje.
Dosavadní body 13 až 19 se označují jako body 12 až 18.
72. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se číslo "10" nahrazuje číslem "9".
73. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 13 a písm. b) bodě 6 se slova "která ovlivňuje výsledek hospodaření a" zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova " , pokud tato změna účetní metody následně ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu daně".
74. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 6 se číslo "12" nahrazuje číslem "11".
75. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 8 se číslo "16" nahrazuje číslem "14".
76. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 9 se slova "o tomto příjmu účtoval poplatník podle právních předpisů upravujících účetnictví ve výnosech" nahrazují slovy "poplatník zahrnul tento příjem do základu daně".
77. V § 23 odst. 4 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena j) až l).
78. V § 23 odst. 6 písm. b) bodě 2 se slova "a to" a slova "bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo" zrušují.
79. V § 23 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo "republiky" vkládá čárka.
80. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se slova "hmotného majetku" zrušují.
81. V § 23 odst. 9 písm. a) se text "l)" nahrazuje textem "k)".
82. V § 23c odst. 7 větě druhé se za slovo "nerezidentem" vkládá čárka.
83. V § 24 odst. 2 písm. h) bod 2 zní:
"2. úplaty u finančního leasingu za podmínky uvedené v odstavci 4; přitom u poplatníka, který vede daňovou evidenci, je tato úplata výdajem jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období; úplatou je u postupníka i částka jím hrazená postupiteli ve výši rozdílu mezi úplatou u finančního leasingu, která byla postupitelem zaplacena, a úplatou u finančního leasingu, která je u postupitele výdajem podle § 24 odst. 6 při postoupení smlouvy o finančním leasingu,".
84. V § 24 odst. 2 písm. h) se bod 3 a závěrečná část ustanovení zrušují.
85. V § 24 odst. 2 písm. ch) se za slovo "zaplaceny" vkládají slova "a nejsou součástí ocenění majetku".
86. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 1 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "nájmu" se vkládají slova "nebo užívaným na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu".
87. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 se za slovo "výpůjčce" vkládají slova " , s výjimkou smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu,".
88. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 4 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "nájmu" se vkládají slova "nebo užívaným na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu".
89. V § 24 odst. 2 písm. o) se za slovo "evidenci," vkládá slovo "uhrazená" a slova "plynoucích z jejich úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení" se nahrazují slovy "z této pohledávky".
90. V § 24 odst. 2 písmeno w) zní:
"w) nabývací cena akcie nebo kmenového listu, které nejsou podle právních předpisů upravujících účetnictví oceňovány reálnou hodnotou, a nabývací cena podílu na společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu, a to jen do výše příjmů z prodeje této akcie, tohoto kmenového listu nebo tohoto podílu; toto omezení se nepoužije u cenného papíru, který není podle právních předpisů upravujících účetnictví oceňován reálnou hodnotou pouze z toho důvodu, že poplatník daně z příjmů právnických osob je mikro účetní jednotkou podle právních předpisů upravujících účetnictví, nebo daňovým nerezidentem, který je povinen podle právního řádu státu, podle kterého je založen nebo zřízen, vést účetnictví, a příjem z prodeje cenného papíru není přičitatelný jeho stálé provozovně na území České republiky,".
91. V § 24 odst. 2 písmena zr) a zs) znějí:
"zr) výdaje na tvorbu
1. fondu kulturních a sociálních potřeb u veřejně prospěšného poplatníka nebo sociálního fondu u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí, do procentuální výše úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období, v jakém lze mzdu zaměstnance uplatnit jako výdaj související s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů, která je shodná s procentuální výší základního přídělu, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb,
2. fondu účelově určených prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí,
3. fondu provozních prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou,
4. stipendijního fondu u poplatníka, který je vysokou školou,
5. fondů k zabezpečení působnosti České kanceláře pojistitelů vymezené zákonem upravujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, s výjimkou výdajů na tvorbu fondu zábrany škod,
zs) výdaje v podobě
1. výdajů na provoz vlastního předškolního zařízení, nebo
2. příspěvku na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců,".
Poznámka pod čarou č. 26k se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
92. V § 24 odst. 2 písm. zt) větě třetí se slova "dle předchozí" nahrazují slovy "podle první".
93. Poznámka pod čarou č. 3d se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
94. V § 24 odst. 2 se na konci písmene zv) čárka nahrazuje tečkou a písmena zw) až zy) se zrušují.
95. V § 24 odst. 4 se slova "hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat" zrušují a slova "tento hmotný majetek" se nahrazují slovy "předmět finančního leasingu".
96. V § 24 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: "Pokud je poplatníkem úplatně nabyt majetek, který předtím úplatně užíval, a pokud nejsou splněny podmínky finančního leasingu, je úplata za užívání výdajem podle odstavce 1 pouze za podmínky, že poplatník zahrne tento majetek do obchodního majetku a cena za nabytí".
97. V § 24 odst. 6 se slova "předčasně ukončen finanční leasing" nahrazují slovy "finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu" a slova "podle odstavce 4" se zrušují.
98. Poznámka pod čarou č. 26b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
99. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení větě šesté se slova "o rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší vkladu vyplácený obchodní korporací jejímu členu nebo o část tohoto rozdílu, a dále" zrušují.
100. V § 24 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova "nebo které snížily základ daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně".
101. V § 24 odst. 12 písm. h) se slova "hmotného majetku" zrušují.
102. V § 25 odst. 1 písm. f) se za text "zi)," vkládají slova "úroky z posečkané částky, peněžité tresty,".
103. V § 25 odst. 1 písm. h) bodě 1 se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se čárka nahrazuje slovem "a" a doplňují se slova "tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,".
104. V § 25 odst. 1 písm. i) se slova " ; obdobně to platí pro použití" nahrazují slovy " , a pro použití".
105. V § 25 odst. 1 písm. k) se text "zw)" nahrazuje textem "zs)".
106. V § 25 odst. 1 písm. m) se slova " , převod zisku na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy, úhrada ztráty řízené osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy a dále vyrovnání poskytované mimo stojícím společníkům na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy" zrušují.
107. V § 25 odst. 1 písmeno y) zní:
"y) u poplatníků, kteří jsou účetními jednotkami, dílčí platba příspěvku na zajištění financování, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 prováděné provozovatelem kolektivního systému,".
Poznámka pod čarou č. 28c se zrušuje.
108. V § 25 odst. 1 písm. ze) se slova "hmotného majetku" zrušují.
109. V § 25 odst. 1 písm. zp) se za slovo "darováním" vkládají slova " , plněním ze svěřenského fondu nebo z rodinné fundace" a slovo "bezúplatný" se zrušuje.
110. V § 25 odst. 1 písm. zq) se za slovo "darováním" vkládají slova " , plněním ze svěřenského fondu nebo z rodinné fundace," a slovo "bezúplatný" se zrušuje.
111. V § 25 odst. 1 se na konci písmene zq) čárka nahrazuje tečkou a písmeno zr) se zrušuje.
112. V § 26 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví.".
113. V § 26 odst. 7 písm. b) se za číslo "10" vkládají slova "nebo který odpisuje podle § 30c odst. 2".
114. V § 26 odst. 7 písm. d) se text "§ 38m odst. 2" nahrazuje textem "§ 38ma odst. 1".
115. V § 27 písm. j) se za slovo "darováním" vkládají slova " , plněním ze svěřenského fondu nebo z rodinné fundace".
116. V § 28 odst. 1 písm. c) se za slovo "hospodařit" vkládají slova "nebo s právem hospodařit".
117. V § 28 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:
"d) příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření,
e) dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí,".
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena f) až h).
118. V § 28 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) U poplatníka, který není nájemcem ani uživatelem a kterému byl přenechán k užívání hmotný majetek, se u technického zhodnocení na tomto hmotném majetku postupuje obdobně jako u technického zhodnocení hrazeného nájemcem. Při ukončení takového užívání nebo zrušení souhlasu s odpisováním se postupuje obdobně jako při ukončení nájmu nebo zrušení souhlasu odpisovatele hmotného majetku s odpisováním nájemcem. Pro účely tohoto ustanovení je poplatník, kterému byl přenechán k užívání hmotný majetek, v postavení nájemce a poplatník, který přenechal k užívání tento majetek, v postavení odpisovatele hmotného majetku.".
119. V § 29 odst. 1 písm. a) se věta třetí nahrazuje větou "Nejsou-li při bezprostředním úplatném nabytí hmotného majetku po ukončení úplatného užívání dodrženy podmínky uvedené v § 24 odst. 4 nebo odst. 5, lze do vstupní ceny zahrnout úplatu za užívání, která byla uhrazena do data ukončení smlouvy a nebyla výdajem (nákladem) podle § 24; přitom u poplatníka, který nevede účetnictví, lze do vstupní ceny zahrnout i zálohy na úplatu za užívání do data ukončení smlouvy.".
120. V § 29 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno h), které zní:
"h) u veřejně prospěšného poplatníka ocenění převzaté od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala, v případě bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami podle právních předpisů upravujících účetnictví.".
121. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení větě páté se slova "a rovněž v případě přijatého bezúplatného příjmu" nahrazují slovy "Vstupní cena hmotného majetku se snižuje o bezúplatný příjem".
122. V § 29 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě stavebního díla odpisovaného podle tohoto zákona, které je likvidováno v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením, je součástí vstupní ceny nového stavebního díla zůstatková cena likvidovaného stavebního díla namísto zůstatkové ceny likvidovaného stavebního díla podle právních předpisů upravujících účetnictví.".
123. V § 29 odst. 6 závěrečné části ustanovení se za větu druhou vkládá věta "Nemá-li poplatník majetek, jehož vstupní cenu by bylo možné zvýšit, vznikne mu jiný majetek v ocenění, které by jinak zvyšovalo vstupní cenu.".
124. V § 29 odstavec 10 zní:
"(10) Vstupní cena hmotného majetku původního odpisovatele použitá při pokračování v odpisování se zvyšuje o částky, které se u poplatníka, který pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem, staly součástí ocenění tohoto majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví.".
125. V § 30 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Roční odpis práva stavby se stanoví jako podíl vstupní ceny a sjednané doby trvání práva stavby.".
126. V § 30 odst. 10 písmeno m) zní:
"m) poplatník, který převzal majetek v rámci změny příslušnosti hospodařit nebo práva hospodařit s majetkem státu,".
127. V § 30 odst. 10 se vkládají písmena n) a o), která znějí:
"n) příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření a její zřizovatel při zpětném předání tohoto majetku,
o) dobrovolný svazek obcí u majetku vloženého členskou obcí a člen dobrovolného svazku obcí při zpětném předání tohoto majetku.".
128. Za § 30b se vkládá nový § 30c, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 30c
Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
(1) Pokud dojde ke zvýšení spoluvlastnického podílu u poplatníka, slučuje se nově nabývaný spoluvlastnický podíl s dosavadním spoluvlastnickým podílem a poplatník pokračuje ve způsobu odpisování dosavadního hmotného majetku ze změněné vstupní ceny.
(2) Pokud dochází ke zvýšení spoluvlastnického podílu způsoby uvedenými v § 30 odst. 10, lze odpisy uplatnit jen do výše součtu zůstatkových cen. Do úhrnu zůstatkových cen se přitom nezahrnuje zůstatková cena majetku u spoluvlastnického podílu, který byl vyloučen z odpisování.
(3) Pokud nelze určit, který spoluvlastnický podíl je dosavadní, způsob odpisování si zvolí poplatník jako při pořízení nového majetku.".
129. V § 32a odst. 2 se slova "individuální referenční množství mléka," zrušují.
130. V § 32a odst. 4 větě druhé se za slovo "dílo106) " vkládá slovo "nejméně", za slovo "vývoje" se vkládá slovo "nejméně" a za slova "ostatní nehmotný majetek" se vkládá slovo "nejméně".
131. V § 32a odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "stanovenou v odstavci" nahrazují slovy "stanovenou podle odstavce".
132. V § 34b odst. 2 písm. b) bodě 1 se slovo "pořízené" nahrazuje slovem "pořízeny".
133. V § 35ba odst. 1 písm. b) se slova "manželku (manžela)" nahrazují slovem "manžela", slova "manželka (manžel) držitelkou průkazu" se nahrazují slovy "manželovi přiznán nárok na průkaz" a slova "manželky (manžela)" se nahrazují slovem "manžela".
134. V § 35ba odst. 1 písm. c) a d) se slova "pobírá-li poplatník" nahrazují slovy "je-li poplatníkovi přiznán".
135. V § 35ba odst. 1 písm. e) se slova "poplatník držitelem průkazu" nahrazují slovy "poplatníkovi přiznán nárok na průkaz".
136. V § 35bb odst. 1 se slova "vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení" nahrazují slovy "poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období".
137. V § 35c odst. 1 se částka "17 004 Kč" nahrazuje částkou "19 404 Kč" a částka "20 604 Kč" se nahrazuje částkou "24 204 Kč".
138. V § 35c odst. 1 větě poslední se slova "vyživováno více dětí" nahrazují slovy "více vyživovaných dětí poplatníka".
139. V § 35c odst. 4 větě první se slova " , 7, 8 nebo 9" nahrazují slovy "nebo 7" a část věty za středníkem se včetně středníku zrušuje.
140. V § 35c odst. 6 písm. b) úvodní části ustanovení se slovo "nepobírá" nahrazuje slovy "mu není přiznán".
141. V § 35c odst. 7 se slova "které je držitelem průkazu" nahrazují slovy "kterému je přiznán nárok na průkaz".
142. § 35ca se zrušuje.
143. V § 35d odst. 2 větě první se slovo "podepsaným" nahrazuje slovem "učiněným".
144. V § 36 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo "9" nahrazuje číslem "5".
145. V § 36 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 3, který zní:
"3. z bezúplatných příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. d), h) a i), jedná-li se o příjmy plynoucí od daňových rezidentů České republiky nebo od stálých provozoven daňových nerezidentů umístěných na území České republiky,".
146. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova " , s výjimkou příjmu uvedeného v bodě 5 tohoto písmene" zrušují.
147. V § 36 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje tečkou a body 4 a 5 se zrušují.
148. V § 36 odst. 2 úvodní části ustanovení se číslo "9" nahrazuje číslem "5".
149. V § 36 odst. 2 písm. a) se za slova "svěřenského fondu" vkládají slova "nebo rodinné fundace".
150. V § 36 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až u) se označují jako písmena g) až t).
151. V § 36 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až t) se označují jako písmena i) až s).
152. V § 36 odst. 3 větě sedmé se text "l)" nahrazuje textem "j)".
153. V § 36 odstavec 5 zní:
"(5) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % z úrokového příjmu z účtu a vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev u
a) veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným v § 18a odst. 5,
b) společenství vlastníků jednotek.".
154. V § 36 odst. 8 se za text "c)," vkládá text "d),", slova "f) a" se nahrazují textem "f)," a za číslo "14" se vkládají slova " , h) a i)".
155. V § 36 se odstavec 9 zrušuje.
156. V § 38a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) poplatník, který má daň stanovenou paušální částkou.".
157. V § 38c odstavec 1 zní:
"(1) Plátcem daně se rozumí poplatník se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, s výjimkou fondu penzijní společnosti, který je plátcem
a) příjmu ze závislé činnosti,
b) příjmu, z kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo
c) příjmu, z kterého se sráží úhrada na zajištění daně.".
158. V § 38d odst. 1 se slova "včetně záloh, pokud jejich poskytování není v rozporu se zvláštním právním předpisem" zrušují a za větu první se vkládá věta "Je-li plnění hrazeno formou záloh, je samostatným příjmem každá záloha i doplatek z vyúčtování celkového plnění.".
159. V § 38d odst. 2 větě první se slova "valná hromada nebo členská schůze schválila řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a rozhodla" nahrazují slovy "byla schválena účetní závěrka a bylo rozhodnuto" a ve větě druhé se slova "valná hromada schválila řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a rozhodla" nahrazují slovy "byla schválena účetní závěrka a bylo rozhodnuto".
160. V § 38d odst. 2 se věty šestá a osmá zrušují.
161. V § 38d odst. 3 větě třetí se slova "v hlášení" nahrazují slovy "na tiskopise vydaném Ministerstvem financí" a větě čtvrté se slova "povinnosti podat hlášení" nahrazují slovy "této oznamovací povinnosti".
162. V § 38d odst. 4 písm. a) úvodní části ustanovení se text "o)" nahrazuje textem "m)".
163. V § 38d odst. 4 písm. a) bodě 1 se slovo "podepíše" nahrazuje slovy "prokazatelně učiní".
164. V § 38d se doplňují odstavce 11 a 12, které znějí:
"(11) Vrací-li se vyplacená záloha na podíl na zisku poté, co došlo k převodu nebo přechodu podílu v obchodní korporaci, náleží právo na vrácení neoprávněně sražené daně vztahující se k vyplacené záloze na podíl na zisku poplatníkovi, kterému vznikla povinnost vrátit zálohu na podíl na zisku.
(12) Má-li poplatník pochyby o správnosti sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, může požádat plátce daně o vysvětlení do 2 let ode dne sražení daně; po uplynutí této lhůty může o vysvětlení požádat do 60 dnů ode dne, kdy se o výši sražené daně dozvěděl.".
165. V § 38g odst. 2 větě druhé se slovo "podepsal" nahrazuje slovem "učinil".
166. V § 38ga se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
167. V § 38ga se na konci textu písmene b) doplňují slova " , s výjimkou slevy na dani podle § 35".
168. V § 38gb odst. 2 větě první se slova "splňuje-li stanovené podmínky" nahrazují slovy "nebo se uplatní v daňovém přiznání podávaném osobou spravující pozůstalost za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem smrti poplatníka," a na konci textu odstavce se doplňují slova "nebo podaného osobou spravující pozůstalost za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem smrti".
169. V § 38h odst. 4 se slovo "podepsal" nahrazuje slovem "učinil".
170. V § 38h odst. 5 se slovo "nepodepsal" nahrazuje slovem "neučinil".
171. V § 38h odst. 7 se slovo "srazí" nahrazuje slovy "je povinen srazit".
172. V § 38h odst. 10 se slova "Plátce odvede" nahrazují slovy "Plátce daně je povinen odvést" a slova "odvede plátce" se nahrazují slovy "je povinen plátce daně odvést".
173. V § 38h odst. 15 větě třetí se slovo "podepsané" nahrazuje slovem "učiněné" a slovo "podepsáno" se nahrazuje slovem "učiněno".
174. V § 38ch odst. 1 větě první se slovo "podepsal" nahrazuje slovem "učinil" a slovo "písemně" se zrušuje.
175. V § 38k odst. 1 větě druhé se slovo "podepíše-li" nahrazuje slovem "učiní-li" a slovo "podepsaném" se nahrazuje slovem "učiněném".
176. V § 38k odst. 3 se slovo "podepíše" nahrazuje slovem "učiní".
177. V § 38k odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo "podepíše-li" nahrazuje slovem "učiní-li" a za slovo "poplatník" se vkládá slovo "prokazatelně".
178. V § 38k odst. 4 písm. b) se slovo "nepodepsal" nahrazuje slovem "neučinil".
179. V § 38k odst. 4 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo "vyživovaných" vkládá slovo "poplatníkem".
180. V § 38k odst. 4 písm. c) bod 3 zní:
"3. zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti vyživuje tytéž vyživované děti poplatníka i jiný poplatník, zda na ně uplatňuje daňové zvýhodnění a zda je zaměstnán,".
181. V § 38k odst. 4 písm. c) bodě 5 se slovo "nepobírá" nahrazuje slovy "mu není přiznán".
182. V § 38k odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo "podepsal" nahrazuje slovem "učinil", slova "podepíše-li poplatník" se nahrazují slovy "učiní-li poplatník prokazatelně" a slovo "písemné" se zrušuje.
183. V § 38k odst. 5 písmena a) a b) znějí:
"a) že není povinen podat daňové přiznání,
b) zda a od kterých plátců daně v uplynulém zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti,".
184. V § 38k odst. 6 se slovo "podepsat" nahrazuje slovem "učinit".
185. V § 38k odst. 7 se slovo "nepodepíše-li" nahrazuje slovem "neučiní-li", slovo "podepíše" se nahrazuje slovy "prokazatelně učiní" a slova "podepíše-li současně" se nahrazují slovy "učiní-li prokazatelně".
186. V § 38k odst. 8 se slovo "písemně" nahrazuje slovem "prokazatelně" a na konci věty první se doplňují slova "nebo v němž bylo o změně rozhodnuto".
187. V § 38l odst. 1 písmeno h) zní:
"h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a každoročně potvrzením penzijní společnosti o části měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, ke které náleží maximální státní příspěvek; smlouvou o penzijním pojištění nebo potvrzením instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně potvrzením instituce penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období,".
188. V § 38l odst. 2 se na konci textu písmena a) doplňují slova " , nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu".
189. V § 38l odst. 2 písm. b) se slovo "pobírá" nahrazuje slovy "mu je přiznán".
190. V § 38l odst. 2 písm. d) se slovo "a" nahrazuje slovy " , nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu,".
191. V § 38l odst. 2 písm. f) bodě 1 se slovo "a" nahrazuje čárkou.
192. V § 38l odst. 2 písm. f) bodě 2 se slova "v příslušném zdaňovacím" nahrazují slovy "za dané zdaňovací" a slovo "uhradil" se nahrazuje slovem "vynaložil".
193. V § 38l odst. 2 písm. f) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se bod 3, který zní:
"3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.".
194. V § 38l odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu".
195. V § 38l odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova " , případně, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje".
196. V § 38l odst. 3 písm. e) se slova "které nepobírá" nahrazují slovy "kterému není přiznán" a slova "nemůže se" se nahrazují slovy "které se nemůže".
197. V § 38mb písm. a) bodě 2 se číslo "9" nahrazuje číslem "8".
198. V § 38n odst. 4 se slova "první věty" zrušují.
199. Za § 38nc se vkládá nový § 38nd, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 38nd
Závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny
(1) Správce daně vydá na žádost daňového nerezidenta rozhodnutí o závazném posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.
(2) Předmětem závazného posouzení je určení, zda způsob určení základu daně nebo daňové ztráty daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny nevede k nižšímu základu daně či vyšší daňové ztrátě, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané za obdobných podmínek daňový rezident České republiky.
(3) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení daňový nerezident uvede:
a) jméno, bydliště nebo sídlo daňového nerezidenta, umístění předmětné stálé provozovny a daňové identifikační číslo včetně zahraničního, pokud bylo přiděleno,
b) popis organizační struktury, jejíž je daňový nerezident součástí, a popis všech jeho stálých provozoven, a to i mimo území České republiky,
c) popis obchodních činností daňového nerezidenta,
d) popis obchodních činností daňového nerezidenta vykonávaných prostřednictvím předmětné stálé provozovny a transakcí mezi touto stálou provozovnou a ostatními částmi daňového nerezidenta a předpokládané další příjmy daňového nerezidenta plynoucí ze zdrojů na území České republiky, které nejsou dosahovány prostřednictvím předmětné stálé provozovny,
e) zdaňovací období, na které se má rozhodnutí o závazném posouzení vztahovat,
f) popis a dokumentace způsobu, jakým byly přiřazeny předmětné stálé provozovně příjmy a výdaje; u údajů, které budou známy v budoucnu, se uvedou předpoklady, ze kterých se při odhadu hodnot těchto údajů vycházelo, včetně odůvodnění,
g) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.".
200. V § 38r odst. 2 větě první se slovo "Lze-li" nahrazují slovy "Bylo-li možné" a slovo "lze" se nahrazuje slovy "bylo možné".
201. V § 38r odst. 3 se slova "hmotného majetku" zrušují.
202. V § 38zb se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
203. Za § 38ze se vkládá nový § 38zf, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 38zf
Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku
Pokud poplatník podá daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.".
204. V příloze č. 2 bodě 3 se slova "leasingu hmotného majetku" nahrazují slovem "leasingu".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) bodu 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
3. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. zh) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
4. Ustanovení o finančním leasingu zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na smlouvy o finančním leasingu, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Poplatník, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uplatňoval výdaje na zřízení práva stavby podle § 24 odst. 2 písm. zx) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájí ode dne účinnosti tohoto zákona odpisování práva stavby podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ze vstupní ceny snížené o částky, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uplatněny jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to po zbývající dobu trvání práva stavby.
6. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jde o neaplikaci omezení tohoto ustanovení u poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je mikro účetní jednotkou podle právních předpisů upravujících účetnictví, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
7. Ustanovení § 28 odst. 1 písm. d) a § 30 odst. 10 písm. n) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí již pro zdaňovací období započaté v roce 2017. U hmotného majetku, který byl příspěvkové organizaci zřízené územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí předán k hospodaření před 1. lednem 2017, pokračuje příspěvková organizace při zachování způsobu odpisování v odpisování započatém poplatníkem, který je vlastníkem tohoto majetku, ze vstupní ceny, ze které odpisoval tento poplatník.
8. Vstupní cena hmotného majetku odpisovaného příspěvkovou organizací územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí se nesnižuje o investiční dotace z rozpočtu zřizovatele podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění účinném před 19. únorem 2015.
9. Ustanovení § 28 odst. 1 písm. e) a § 30 odst. 10 písm. o) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí již pro zdaňovací období započaté v roce 2017. U hmotného majetku, který byl vložen do dobrovolného svazku obcí členskou obcí před 1. lednem 2017, pokračuje dobrovolný svazek obcí při zachování způsobu odpisování v odpisování započatém členskou obcí, která tento majetek vložila do dobrovolného svazku obcí, ze vstupní ceny, ze které odpisovala tato členská obec.
10. Ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cenu technického zhodnocení dokončeného na stejném hmotném majetku a uvedeného do stavu způsobilého obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. Na zvýšení spoluvlastnického podílu, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. U nehmotného majetku, u něhož bylo zahájeno odpisování přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 32a odst. 4 a 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Jsou-li pro zdaňovací období roku 2017 u poplatníka splněny podmínky pro použití § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, toto ustanovení se nepoužije, pokud poplatník postupuje pro toto zdaňovací období podle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Ustanovení § 7a zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období roku 2017. Žádost o stanovení daně paušální částkou na toto zdaňovací období poplatník podá nejpozději do 31. května 2017 a správce daně daň na toto zdaňovací období stanoví po projednání s poplatníkem nejpozději do 15. září 2017.
15. Žádost o závazné posouzení podle § 38nd zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze podat před 1. lednem 2018.
16. Ustanovení § 8 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2017.
17. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. zi) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
18. Ustanovení § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
19. Ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bod 9 a § 29 odst. 1 věta šestá závěrečné části ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
20. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zr) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
21. Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2017. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2017 přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
22. Ustanovení § 38l odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl.III
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 304/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za slovo "příjmů1) " vkládají slova " , nebo položkou snižující základ daně z příjmů".
2. V § 2 odst. 1 se za slovo "činnost" vkládají slova " , rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů".
3. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova "organizací příslušnou hospodařit s majetkem státu12a) " nahrazují slovy "organizací příslušnou hospodařit nebo s právem hospodařit s majetkem státu, jsou příspěvkovou organizací územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření, jsou dobrovolným svazkem obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí".
Poznámka pod čarou č. 12a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
Čl.IV
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u rezerv a opravných položek za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl.V
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 4 písm. b) bodě 1 se slova "vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích" nahrazují slovy "motorové pozemní vozidlo".
2. V § 4 odst. 4 písmeno c) zní:
"c) obchodním majetkem majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností,".
3. V § 4 odst. 4 písm. d) se na konci textu bodu 1 doplňují slova " ; hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele".
4. V § 4 odst. 4 písm. d) bodu 3 se za slovo "účetnictví7d) " vkládají slova " ; pozemek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku bude převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele".
5. V § 4a se odstavec 3 zrušuje.
6. V § 4b odst. 2 se za slovo "fond" doplňují slova " , podílový fond, podfond investičního fondu".
7. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání ze zákona29) se ve vztahu k činnosti jimi prováděného rozhlasového a televizního vysílání vždy považují za osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost, a to i v případě, kdy jim za tuto činnost nenáleží úplata.".
8. V § 5a odst. 1 větě poslední se slova "a člen skupiny nesmí být současně společníkem společnosti" zrušují.
9. V § 5c se odstavce 3 a 4 zrušují.
10. § 6a se zrušuje.
11. V § 6d se za slovo "tuzemsko," vkládají slova "s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována,".
12. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Službou vztahující se k nemovité věci se pro účely stanovení místa plnění rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e).".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
13. V § 11 odst. 2 se slova "které pořizovatel poskytl osobě registrované k dani v jiném členském státě, která mu dodává zboží" nahrazují slovy "pod nímž pořizovatel zboží pořídil" a za větu první se vkládá věta "Je-li místo plnění stanoveno podle věty první v tuzemsku, pořizovatel nemá nárok na odpočet daně uplatněné při tomto pořízení zboží z jiného členského státu.".
14. V § 11 odst. 3 se slova " , protože daňové identifikační číslo, které pořizovatel poskytl osobě, která mu dodává zboží a která je registrovaná k dani v jiném členském státě, bylo vydáno v tuzemsku" nahrazují slovy "podle odstavce 2".
15. V § 13 odst. 3 písmeno d) zní:
"d) přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude převedeno na jeho uživatele.".
16. V § 13 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).
17. V § 13 odst. 4 písm. d) se slova "do obchodní korporace" zrušují.
18. V § 13 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) Není-li nadále plněna některá z podmínek, které jsou předpokladem pro postup podle odstavce 7, považuje se zboží za přemístěné z tuzemska do jiného členského státu. V takovém případě se má za to, že přemístění nastává v okamžiku, kdy dotčená podmínka přestane být plněna.".
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
19. V § 14 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
20. V § 14 odst. 3 písm. c) se slova "do obchodní korporace" zrušují.
21. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "z tohoto" nahrazují slovem "z".
22. V části první hlavě II se za nadpis dílu 4 vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 20a
Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby
(1) Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
(2) Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.
(3) Dodání zboží nebo poskytnutí služby je pro účely tohoto zákona známo dostatečně určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje:
a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a
c) místo plnění.".
23. V nadpisu § 21 se slova "a povinnost přiznat daň" zrušují.
24. V § 21 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 1 až 9.
25. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova "při prodeji podle kupní smlouvy" zrušují.
26. V § 21 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
27. V § 21 odstavec 3 zní:
"(3) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve.".
28. V § 21 odst. 4 písm. e) a f) se číslo "3" nahrazuje číslem "2".
29. V § 21 odst. 6 větě druhé se za slovo "plnění" vkládají slova "podle § 13 odst. 4 písm. e)" a slova " , za podmínek uvedených v § 13 odst. 4 písm. f)" se zrušují.
30. V § 21 odst. 7 se číslo "5" nahrazuje číslem "4".
31. V § 21 odstavec 8 zní:
"(8) Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato. Toto ustanovení se nepoužije v případech podle odstavce 4 písm. b).".
32. V § 21 odst. 9 se slova "2 až 9" nahrazují slovy "1 až 8".
33. Nadpis § 22 zní: "Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně".
34. V § 22 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.
35. V § 22 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
36. § 24 a 24a včetně nadpisů znějí:
 
"§ 24
Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku
(1) Při poskytnutí zdanitelného plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, je-li osobou povinnou přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je dané plnění poskytnuto, vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
(2) Zdanitelné plnění podle odstavce 1 se považuje za uskutečněné
a) dnem uskutečnění plnění stanoveným podle § 21, nebo
b) při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 dnem poskytnutí této služby.
(3) Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění podle odstavce 1 poskytnuta úplata, vzniká povinnost přiznat daň z poskytnuté částky ke dni poskytnutí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni poskytnutí úplaty známo dostatečně určitě.
(4) Je-li poskytováno zdanitelné plnění podle odstavce 1 po dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období nedojde k poskytnutí úplaty s povinností přiznat daň, považuje se plnění za uskutečněné posledním dnem každého kalendářního roku, pokud se jedná o
a) poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1,
b) dodání zboží s instalací nebo montáží,
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
 
§ 24a
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko
(1) Při poskytnutí služby nebo dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko vzniká povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění tohoto plnění, pokud se jedná o
a) poskytnutí služby,
b) dodání zboží s instalací nebo montáží,
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
(2) Plnění podle odstavce 1 se považuje za uskutečněné dnem
a) uskutečnění plnění stanoveným podle § 21,
b) poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1, na které se vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení.
(3) Je-li před uskutečněním plnění, u něhož vznikla povinnost přiznat plnění, přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.
(4) Je-li poskytováno plnění s místem plnění mimo tuzemsko po dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období nedojde k přijetí úplaty s povinností přiznat plnění, považuje se plnění za uskutečněné posledním dnem každého kalendářního roku, pokud se jedná o
a) poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1, na které se vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení,
b) dodání zboží s instalací nebo montáží,
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.".
37. V § 28 odst. 1 písm. e) se slova "a d)" zrušují.
38. V § 28 odst. 2 písm. c), v § 28 odst. 4, § 29 odst. 1 písm. h) a v § 29 odst. 3 písm. b) se slova "přiznat uskutečnění" nahrazují slovem "přiznat".
39. V § 32 odst. 1 se text "f)" nahrazuje textem "e)".
40. V § 36 odst. 3 písm. e) se slova "spojených s výstavbou, změnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou" nahrazují slovy "provedených na dokončené stavbě nebo spojených s výstavbou".
41. V § 36 odst. 6 písm. a) se text "e)" nahrazuje textem "d)".
42. V § 36 odst. 10 se text "f)" nahrazuje textem "e)".
43. V § 42 odst. 1 písm. d) se slova "dodání zboží" nahrazují slovy "převodu vlastnického práva ke zboží na jeho uživatele".
44. V § 42 odstavec 6 zní:
"(6) Oprava základu daně a výše daně se provede rovněž ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém
a) došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla poskytována dílčí plnění,
b) došlo k převodu vlastnického práva ke zboží na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d), nebo
c) nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k převedení vlastnického práva na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d).".
45. V § 42 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) V případě opravy základu daně a výše daně, pokud nedojde k převedení vlastnického práva na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d), plátce sníží výši daně o částku daně vypočítanou podle § 37 odst. 1 ze základu daně stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která plátci náleží za plnění podle § 13 odst. 3 písm. d), a částkou bez daně, která plátci náleží do dne zániku závazku převést vlastnické právo k užívanému zboží jiným způsobem než splněním.".
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.
46. V § 45 odst. 3 se číslo "7" nahrazuje číslem "8".
47. V § 45 se odstavce 5 a 6 zrušují.
48. V § 48 odst. 5 písm. e) se slovo "zařízení" nahrazuje slovy "stavba určená pro použití zařízením".
49. V § 51 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena b) až l).
50. V § 51 odst. 2 se věty první a druhá nahrazují větami: "U plnění, které je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost jej přiznat ke dni jeho uskutečnění. Je-li před uskutečněním plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty; to neplatí, není-li plnění osvobozené od daně ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.".
51. § 53 se zrušuje.
52. V § 54 odst. 1 písm. o) se slova "pro jiného" zrušují.
53. V § 57 odst. 1 písm. g) se slova "dětí a mládeže" nahrazují slovy "pro děti a mládež".
54. V § 57 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu, pokud jsou poskytovány
1. státem,
2. krajem,
3. obcí,
4. organizační složkou státu, kraje nebo obce,
5. dobrovolným svazkem obcí,
6. hlavním městem Prahou nebo jeho městskou částí,
7. příspěvkovou organizací, nebo
8. nestátní neziskovou organizací pro děti a mládež.".
55. V § 63 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "U plnění, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost jej přiznat ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak." a věta druhá se zrušuje.
56. V § 66 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Při dodání zboží do třetí země se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropské unie.
(4) Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat
a) rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, nebo
b) jinými důkazními prostředky v případě ústního celního prohlášení pro vývoz zboží.".
57. V § 68 odst. 10 písm. a) se za slovo "smlouvy" vkládají slova "nebo států zúčastněných v Partnerství pro mír".
58. V § 68 odst. 10 písm. b) se za slovo "smlouvy" vkládají slova "nebo státem zúčastněným v Partnerství pro mír".
59. V § 68 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
"(11) Státy zúčastněné v Partnerství pro mír mají nárok na osvobození od daně podle odstavce 10 pouze v rozsahu stanoveném příslušnou mezinárodní smlouvou.".
Dosavadní odstavce 11 až 14 se označují jako odstavce 12 až 15.
60. V § 68 odst. 14 se číslo "14" nahrazuje číslem "15".
61. § 69 včetně nadpisu zní:
 
"§ 69
Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
(1) Při vývozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí
a) přepravy zboží,
b) služby přímo vázané na vývoz zboží, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.
(2) Při dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí
a) přepravy zboží,
b) služby přímo vázané na dovoz zboží, je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.
(3) Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu zboží nebo vývozu zboží je plátce, který uskutečňuje přepravu při dovozu zboží nebo vývozu zboží, povinen doložit
a) přepravním dokladem,
b) smlouvou o přepravě věci, nebo
c) jinými důkazními prostředky.".
62. V § 71 odst. 2 písm. f) bodě 2 se slova "zdravotně postižených osob" nahrazují slovy "osob se zdravotním postižením".
63. V § 72 odst. 1 písm. e) a v § 72 odst. 4 se číslo "8" nahrazuje číslem "9".
64. V § 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) rozhlasového nebo televizního vysílání prováděného provozovateli vysílání ze zákona29).".
Poznámka pod čarou č. 29 zní:
"29) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.".
65. V § 73 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Lhůta podle věty první se neuplatní, pokud plátce má u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v krácené výši a vypořádací koeficient podle § 76 odst. 7 nebo 9 vypočtený z údajů za kalendářní rok, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve, je roven nebo vyšší než 95 %, s výjimkou případu, kdy přijatým zdanitelným plněním je dlouhodobý majetek.".
66. V § 73 se odstavec 7 zrušuje.
67. V § 74 odst. 1 se věty první a druhá nahrazují větami "Je-li provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za následek snížení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo nebo mělo být uskutečněno plnění, povinen provést opravu odpočtu daně, a to za zdaňovací období, ve kterém se o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. To neplatí, pokud plátce provedl opravu odpočtu daně podle odstavce 2.".
68. V § 74 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Plátce je povinen provést opravu odpočtu daně, který uplatnil z částky úplaty poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, pokud se dané zdanitelné plnění neuskutečnilo a úplata nebyla vrácena, ani použita na úhradu jiného plnění. Opravu plátce provede za zdaňovací období, ve kterém se o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
69. V § 75 odstavec 1 zní:
"(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci své ekonomické činnosti jak pro účely činností, které jsou předmětem daně, tak pro účely činností, které předmětem daně nejsou, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro činnosti, které jsou předmětem daně. Pro určení rozsahu použití se použije ekonomicky zdůvodnitelné kritérium. Pro plátce uvedené v § 5 odst. 5 se rozsah použití pro činnosti, které jsou předmětem daně, stanoví jako podíl hodnoty přijatých plnění určených k tvorbě, pořízení a zpřístupnění programového obsahu vysílaného na programu, v jehož rámci lze podle zvláštního právního předpisu29) uskutečňovat zdanitelná plnění, nebo na internetu, a hodnoty celkových přijatých plnění určených k tvorbě, pořízení a zpřístupnění programového obsahu vysílaného na všech programech nebo na internetu.".
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
70. V § 75 odst. 3 se za poslední větu doplňuje věta, která zní: "Obdobně se postupuje v případě přijatého zdanitelného plnění určeného k uskutečňování činností, které jsou předmětem daně, které plátce použije zčásti rovněž pro účely činností, které předmětem daně nejsou.".
71. V § 75 odst. 4 větě poslední se slova "uvede v daňovém přiznání" nahrazují slovem "provede".
72. V § 75 odstavec 4 zní:
"(4) Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a podílu použití tohoto plnění pro činnosti plátce, které jsou předmětem daně, a podílu použití pro ekonomické činnosti plátce (dále jen "poměrný koeficient"). Poměrný koeficient se vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru.".
73. V § 75 odstavec 5 zní:
"(5) Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně a tento nárok uplatnil, plátce do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro své činnosti, které jsou předmětem daně a pro své ekonomické činnosti v příslušném roce. Odchyluje-li se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití od poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů, výše uplatněného odpočtu daně se opraví. Je-li vypočtená částka opravy kladná, je plátce oprávněn výši uplatněného odpočtu daně opravit, je-li záporná, je plátce povinen výši uplatněného odpočtu daně opravit. Opravu plátce provede za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, jehož se oprava týká.".
74. V § 76 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slovo "uskutečnění" nahrazuje slovem "přiznat".
75. V § 76 odst. 7 poslední větě se slova "uvede do daňového přiznání" nahrazují slovem "provede".
76. V § 77 odst. 2 se na konci písmene a) slovo "nebo" zrušuje.
77. V § 77 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) plné nebo částečné výši a následně u tohoto majetku došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.".
78. V § 77 odst. 5 a v § 78 odst. 6 se slova "uvede v daňovém přiznání" nahrazují slovem "provede".
79. V § 78d se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a plátce ji provede za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění".
80. V § 78d se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která znějí: "nebo pro činnosti, které nejsou předmětem daně.".
81. Za § 78d se vkládá nový § 78e, který zní:
 
"§ 78e
(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k jeho zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově za zdaňovací období, ve kterém se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.
(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně podle odstavce 1 se stanoví jako součin částky vypočtené podle § 78a odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Ukazatelem nároku na odpočet daně je 0 %.
(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém nastaly skutečnosti podle odstavce 1.".
82. § 79b zní:
 
"§ 79b
Osoba spravující pozůstalost je povinna v posledním daňovém přiznání, které podává za zemřelého plátce, snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je obchodním majetkem zemřelého plátce a u kterého tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část, pokud dědic nepokračuje v uskutečňování ekonomické činnosti po zemřelém plátci.".
83. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 80a
Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko
(1) Mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem a která nemá v tuzemsku sídlo ani zastupitelství, má nárok na vrácení daně za nakoupené zboží a služby v rozsahu uvedeném v příslušné mezinárodní smlouvě, pokud je využije výlučně pro výkon činností v této smlouvě uvedených.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je pro účely vracení daně daňovým subjektem.
(3) Nárok na vrácení daně se uplatní podáním žádosti o vrácení daně s tím, že tuto žádost nelze podat elektronicky.
(4) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve po skončení kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, nejpozději však do 31. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém se toto plnění uskutečnilo. Uplynutím tohoto dne nárok na vrácení daně osobě uvedené v odstavci 1 zaniká.
(5) Osobě uvedené v odstavci 1 se vrací daň zaplacená v cenách zboží a služeb, pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom dni uvedená na jednom dokladu je vyšší než 4 000 Kč, s výjimkou pořízení pohonných hmot pro osobní automobil.
(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem, který je plátce uskutečňující zdanitelné plnění povinen na požádání osoby uvedené v odstavci 1 vystavit. Doklad musí obsahovat tyto údaje:
a) označení osoby, která uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) označení osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e) evidenční číslo dokladu,
f) den uskutečnění zdanitelného plnění,
g) základ daně,
h) sazba daně,
i) výši daně uvedená v české měně,
j) výši ceny včetně daně celkem.
(7) Daň, která má být vrácena, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(8) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek bez žádosti do 30 dnů od vzniku vratitelného přeplatku.
(9) Pro osobu uvedenou v odstavci 1 je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu.".
84. V § 81 odst. 6 větě druhé se slova "uplatnil daň na výstupu" nahrazují slovy "přiznal daň".
85. V § 82b odst. 10 se věta poslední zrušuje.
86. V § 82b odst. 11 se číslo "9" nahrazuje číslem "10" a za větu první se vkládá věta "Povinnost vrácení částky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode dne doručení rozhodnutí, kterým byl přiznán nárok na vrácení částky daně, jehož bylo dosaženo podvodně nebo jiným neoprávněným způsobem.".
87. V § 84 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Nárok na vracení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, pokud".
88. V § 84 odst. 2 písm. c) se slova "vyveze v cestovním styku" nahrazují slovy "do 3 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění uvedené na dokladu o prodeji zboží, vyveze v osobním zavazadle, které lze odnést".
89. V § 84 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.
90. V § 84 odstavce 5 a 6 znějí:
"(5) Celní úřad potvrdí splnění podmínek podle odstavce 2 na prvním vyhotovení dokladu o prodeji zboží, nebo elektronicky. Splnění podmínky vyvezení zboží potvrdí celní úřad uvedením dne výstupu zboží z území Evropské unie.
(6) Nárok na vrácení daně se uplatňuje u plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění. Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen daň vrátit zahraniční fyzické osobě nebo jiné osobě na základě jejího prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch zahraniční fyzické osoby, pokud předloží potvrzené první vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo první vyhotovení dokladu o prodeji zboží a potvrzení o tom, že splnění podmínek podle odstavce 2 bylo celním úřadem potvrzeno elektronicky.".
91. V § 84 odst. 7 větě druhé se slova "Potvrzené první" nahrazují slovem "První", za slovo "zboží" se vkládají slova "nebo potvrzení o tom, že splnění podmínek podle odstavce 2 bylo celním úřadem potvrzeno elektronicky," a slova "a § 35a" se zrušují.
92. V § 84 odst. 8 se slova "tato osoba nebo jiná osoba podle odstavce 7 písm. b) nepředloží první vyhotovení dokladu o prodeji zboží prodávajícímu" nahrazují slovy "nebylo první vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo potvrzení o tom, že splnění podmínek podle odstavce 2 bylo celním úřadem potvrzeno elektronicky, prodávajícímu předloženo".
93. V § 85 odst. 2 se za slovo "příspěvek" vkládají slova "podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením".
94. V § 85 odst. 7 se slovo "zakoupení" nahrazuje slovy "zvláštní pomůcku podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením na pořízení".
95. V § 85 odst. 9 písm. a) se slova "zdravotně postižené osoby" nahrazují slovy "osoby se zdravotním postižením".
96. V § 85 odst. 9 písm. c) se slova " , který byl vystaven plátcem" zrušují.
97. V § 85 se doplňují odstavce 11 a 12, které znějí:
"(11) V případě, že osoba se zdravotním postižením, které byla vrácena daň podle odstavce 8, ve lhůtě 60 měsíců od vrácení daně vlastnické právo k motorovému vozidlu převede nebo motorové vozidlo pronajme, je povinna vrátit vyplacenou částku, nebo její poměrnou část na účet příslušného správce daně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.
(12) Pro výpočet poměrné části vyplacené částky podle odstavce 11 se vychází z počtu měsíců, který zahrnuje měsíc, ve kterém osoba se zdravotním postižením vlastnické právo k motorovému vozidlu převedla nebo motorové vozidlo pronajala, do uplynutí lhůty podle odstavce 11.".
98. V § 86 odst. 1 písm. a) se slova "členem Organizace" nahrazují slovem "stranou" a za slovo "smlouvy" se vkládají slova "nebo zúčastněným státem v Partnerství pro mír".
99. § 91 se včetně nadpisu zrušuje.
100. V § 92 se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Ustanovení odstavce 8 písm. a) a b) se nevztahuje na dodání investičního zlata podle odstavce 1 písm. b) vydaného Českou národní bankou.".
101. V § 92b se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Při poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.".
102. V § 92d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.".
103. V § 92e se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.".
104. Za § 92e se vkládá nový § 92ea, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 92ea
Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech
Plátce použije režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí zdanitelného plnění plátci, pokud se jedná o:
a) dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, nebo
b) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.".
105. V § 94 odst. 2 se text "§ 6a" nahrazuje textem "§ 6b".
106. § 95 se zrušuje.
107. V § 95a odstavce 5 až 7 znějí:
"(5) Osoba povinná k dani je členem skupiny ode dne zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění
a) zanikajícího člena skupiny, pokud není v okamžiku zániku člena skupiny samostatnou osobou povinnou k dani, nebo
b) rozdělovaného člena skupiny, pokud je v okamžiku přeměny nově vznikající osobou povinnou k dani.
(6) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění
a) zanikajících nebo rozdělovaných členů více skupin, pokud není v okamžiku jejich přeměny samostatnou osobou povinnou k dani, nebo
b) zanikajícího nebo rozdělovaného člena skupiny, která je v okamžiku jeho přeměny osobou povinnou k dani.
(7) Přihlášku k registraci je plátce podle odstavce 6 povinen podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku.".
108. V § 99b odst. 1 se věta první zrušuje a věta druhá se nahrazuje větou "Zdaňovací období, v němž nastala účinnost rozhodnutí o úpadku, končí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nastala účinnost tohoto rozhodnutí.".
109. V § 99b odst. 2 se věty první a druhá zrušují.
110. V § 99b se odstavec 4 zrušuje.
111. V § 100 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
112. V § 101 odst. 1 písm. c) se za slovo "osoba," vkládají slova "která není plátcem a".
113. V § 101a odst. 3 úvodní části ustanovení a odst. 4 se za slovo "zprávou" vkládají slova "s využitím dálkového přístupu".
114. § 101b včetně nadpisu zní:
 
"§ 101b
Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání
(1) Daňové přiznání za zdaňovací období, v němž došlo k účinnosti rozhodnutí o úpadku plátce nebo člena skupiny, se podává do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, pokud ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání uplynulo méně než 30 dnů.
(2) Rozhodl-li soud o úpadku člena skupiny, je skupina povinna podat nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku tohoto člena skupiny daňové přiznání za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni účinnosti tohoto rozhodnutí.
(3) Daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo ke smrti zůstavitele, se podává pouze za celé zdaňovací období.
(4) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo ke smrti zůstavitele, do
a) 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, nebo
b) 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo ke smrti zůstavitele, jehož zdaňovacím obdobím bylo kalendářní čtvrtletí, pokud od posledního dne lhůty podle písmene a) do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo ke smrti zůstavitele, uplynulo méně než 25 dnů.
(5) Ve lhůtě podle odstavce 4 vzniká povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání v případě, kdy původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula.
(6) Lhůty podle odstavců 1, 2 a 4 nelze prodloužit.".
115. V § 101c se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
116. V § 102 odst. 1 písm. a) se za slovo "zboží" vkládají slova "z tuzemska".
117. V § 102 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.
118. V § 102 odst. 6 větě první se číslo "6" nahrazuje číslem "5" a ve větě druhé se číslo "5" nahrazuje číslem "4".
119. V § 104 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) uvedení skutečností rozhodných pro stanovení daně v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období ovlivní výši koeficientu pro výpočet odpočtu daně v poměrné výši podle § 75 nebo výši koeficientu pro výpočet odpočtu daně v krácené výši podle § 76,".
120. V § 104 odst. 3 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:
"b) plátce v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období uvede skutečnosti rozhodné pro stanovení daně za zdaňovací období, za které daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání je předmětem probíhajícího postupu k odstranění pochybností,
c) plátce uvede skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, která je předmětem probíhající daňové kontroly nebo předmětem výzvy správce daně k zahájení daňové kontroly poté, co plátce neumožnil daňovou kontrolu zahájit, která byla plátci oznámena, v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, nebo".
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).
121. V § 104 odst. 4 se slova "1 a 2" nahrazují slovy "2 a 3".
122. V § 106 se odstavec 7 zrušuje.
123. V § 106a odstavce 4 a 5 znějí:
"(4) Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem.
(5) Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem následujícím po dni, kdy tato skupina přestala být plátcem. Dojde-li k zániku členství člena skupiny, která je nespolehlivým plátcem, stává se tento člen nespolehlivým plátcem dnem následujícím po dni, kdy zaniklo jeho členství ve skupině.".
124. V § 106a se odstavec 6 zrušuje.
125. Za § 106a se vkládají nové § 106aa a 106ab, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 106aa
Nespolehlivá osoba
(1) Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou.
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a má odkladný účinek.
(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit.
(4) Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou okamžikem, kdy přestane být plátcem.
 
§ 106ab
Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu
(1) Nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba mohou požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými; žádost mohou podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,
a) že jsou nespolehlivými,
b) kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými, nebo
c) že je skupina, jejíž byli členové, nespolehlivým plátcem.
(2) Nespolehlivý plátce, který je skupinou, může požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem; žádost může podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy
a) se stal nespolehlivým plátcem, nebo
b) nabylo právní moci rozhodnutí, kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem.
(3) Správce daně na žádost nespolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby rozhodne, že nejsou nespolehlivými, pokud po dobu 1 roku závažným způsobem neporušují své povinnosti vztahující se ke správě daně.
(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že daná osoba je nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou.".
126. § 106c se zrušuje.
127. § 106e včetně nadpisu zní:
 
"§ 106e
Zrušení registrace skupiny
(1) Správce daně zruší registraci skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, pokud do konce měsíce října příslušného kalendářního roku skupina podá žádost o zrušení registrace.
(2) Pokud skupina nesplňuje podmínky podle § 5a, je zastupující člen povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně správci daně.
(3) Správce daně zruší registraci skupiny rovněž, pokud
a) skupina nesplňuje podmínky podle § 5a, nebo
b) zjistí, že žádný z členů skupiny nesplňuje podmínky pro členství ve skupině.
(4) Skupina přestává být plátcem dnem
a) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace, nebo
b) zrušení registrace, a to v případě zrušení registrace na žádost.
(5) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy skupina přestala být plátcem.".
128. V § 109 odst. 2 se na konci písmene b) slovo "nebo" zrušuje.
129. V § 109 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.".
130. V § 110f odst. 3 se číslo "4" nahrazuje číslem "10".
131. V § 110f se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Úrok z vratitelného přeplatku se nepřizná, nepřesahuje-li 10 EUR.".
132. Za § 110ze se vkládá nový § 110zf, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 110zf
Vymáhání daně
(1) Náklady za nařízení daňové exekuce a za výkon prodeje činí 2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, nejméně však 20 EUR a nejvýše 20 000 EUR. Takto vypočtené exekuční náklady se zaokrouhlují na jednotky nahoru a lze je požadovat u téhož nedoplatku jen jednou.
(2) Při přepočtu nedoplatku na českou měnu pro účely vymáhání daně se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný pro den stanovení daně. Výsledná částka se zaokrouhlí na jednotky nahoru.
(3) Pokud není nedoplatek plně uhrazen pouze v důsledku kurzového rozdílu vzniklého přepočtem české měny na eura, neuhrazená část tohoto nedoplatku zaniká.".
133. V příloze č. 3 se čísla " , 40, 48, 56, 61, 62" zrušují.
134. V příloze č. 5 se za položku "8112 52 00" vkládá nová položka, která zní:
"8112 92 10       Odpad a šrot hafnia".
Čl.VI
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Společníci společnosti mohou do 31. prosince 2018 postupovat podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, upravujících společnost, přitom postupují podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Pokud společníci společnosti již nepostupují podle bodu 2, oznámí určený společník tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo naposledy podle bodu 2 postupováno. Oznamovací povinnost nevzniká, pokud je tímto posledním zdaňovacím obdobím zdaňovací období, které končí 31. prosince 2018.
4. Obrat společníka společnosti se pro účely zrušení registrace plátce podle § 106b zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví podle § 106c odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za kalendářní měsíce předcházející nabytí účinnosti tohoto zákona nebo za kalendářní měsíce po dobu, kdy společníci společnosti postupují podle bodu 2, a podle § 4a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za kalendářní měsíce, kdy společníci společnosti nepostupují podle bodu 2.
5. Hmotný majetek podle zákona o daních z příjmů nebo pozemek, který je dlouhodobým majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví, přenechané k užití podle § 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se nepovažují za dlouhodobý majetek uživatele podle § 4 odst. 4 písm. d) bodu 1 nebo 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Ustanovení § 20a odst. 2 věta druhá zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije v případě zdanitelného plnění, k jehož uskutečnění dojde ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla v souvislosti s tímto plněním přijata úplata a z přijaté částky úplaty byla uplatněna daň podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Váže-li se úplata přijatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona k převodu poukazu, se kterým je spojena povinnost jej přijmout jako úplatu za dodání zboží nebo poskytnutí služby, při každém následném převodu tohoto poukazu se uplatní daň podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. V případě opravy základu daně a výše daně u předplacených telekomunikačních služeb uplatněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla přijatá úplata použita na úhradu jiného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 45 odst. 5 a 6 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o místních poplatcích
Čl.VII
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb. a zákona č. 266/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 1 větě třetí se slova "ke své hospodářské" nahrazují slovy "k podnikání nebo veřejně prospěšné".
2. V § 10 odst. 3 se slova "20 Kč za" nahrazují slovy "200 Kč za každý započatý".
3. V § 10b odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo "osoba" vkládají slova "podle odstavce 1 písm. a)".
4. V § 10b odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo" a písmeno c) se zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
5. V § 10c se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , kterou může obec vydat nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci rozhodnutí podle věty druhé".
6. V § 11 odst. 4 se za slovo "pokut" vkládají slova "a pokut za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy".
7. V § 14 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu.".
8. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.
9. Poznámka pod čarou č. 14a se včetně odkazu na ni zrušuje.
10. V § 14a se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 3, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.".
Čl.VIII
Přechodná ustanovení
1. Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 565/1990 Sb. a obecně závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé do konce roku 2017 a za poplatkové období roku 2017 se použijí § 11 odst. 4, § 14 odst. 2 a § 14a odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Pro poplatkové povinnosti u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatkové období roku 2017 se použije § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.IX
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákon č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb. a zákona č. 369/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 2 písm. e) se text "l)" nahrazuje textem "m)".
2. V příloze položce 1 bodu 1 písmeno d) zní:
"d) o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě
  rozložení její úhrady na splátky, nebo
  o změnu tohoto rozhodnutí          Kč    400".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna daňového řádu
Čl.X
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 33 odst. 3 se slova "stanovená dobou kratší než jeden den" nahrazují slovy "určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny,".
2. V § 33 odst. 4 se slova "kratší než jeden den" nahrazují slovy "určenou v kratších časových jednotkách, než jsou dny".
3. V § 35 odst. 1 se slova "dobou kratší než jeden den" nahrazují slovy "v kratších časových jednotkách, než jsou dny".
4. V § 52 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace získané při správě daní zveřejňované při plnění informační povinnosti poskytovatele veřejné podpory nebo podpory malého rozsahu podle jiného zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo rozhodnutí Evropské komise z oblasti veřejných podpor.".
5. V § 53 odst. 1 písm. b) se slova "Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže" nahrazují slovy "koordinačnímu orgánu veřejné podpory podle zákona upravujícího některé vztahy v oblasti veřejné podpory" a za slova "věci veřejné podpory" se vkládají slova "nebo podpory malého rozsahu".
6. V § 56 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 3, a jaká podání lze učinit tímto způsobem,".
7. V § 56 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) druhy daní, které lze platit bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet.".
8. V § 71 odst. 3 se slova "nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout," a slova "nebo opakováno" zrušují.
9. V § 72 odst. 3 a 4 se za slovo "zprávou" vkládají slova "s využitím dálkového přístupu".
10. V § 156 odst. 3 se slova "vyhověno žádosti o" nahrazují slovem "povoleno".
11. V § 156 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Na žádost daňového subjektu může správce daně změnit stanovenou dobu posečkání nebo změnit anebo doplnit další podmínky, na které je posečkání vázáno; při tom není vázán návrhem daňového subjektu.".
12. V § 157 odstavec 6 zní:
"(6) Úrok z posečkané částky nevzniká po dobu, kdy daňovému subjektu nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení z jiného důvodu, než je povolení posečkání.".
13. V § 160 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "nebo rozhodnutí, kterým se mění stanovená doba posečkání".
14. V § 166 odst. 1 písm. a) se slovo " , nebo" nahrazuje čárkou.
15. V § 166 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) u platby prováděné bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku, den, kdy ten, kdo daň platí, předal platební příkaz správci daně.".
16. V § 179 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " ; to neplatí, pokud se jedná o věc, která se rychle kazí".
17. V § 238 odst. 4 se věty druhá a poslední zrušují.
18. V § 238 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Správce daně oznámí příslušnému orgánu veřejné moci skutečnosti zjištěné při své činnosti nasvědčující naplnění podmínek stanovených jinými právními předpisy pro zrušení
a) právnické osoby,
b) živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti nebo
c) oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován správcem daně.
(6) Pokud je zrušení právnické osoby vázáno na návrh, podá jej správce daně v případě podle odstavce 5 písm. a) příslušnému soudu.".
19. V § 242 odst. 2 se slova "při přezkumném jednání" zrušují.
20. V § 243 odstavec 2 zní:
"(2) Ukončením přezkumného jednání nebo schválením zprávy o přezkumu soudem nabývá nepravomocné rozhodnutí v nalézacím řízení týkajícím se pohledávek, které nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou, právní moci.".
Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje.
21. V § 247 odstavec 3 zní:
"(3) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.".
22. V § 247 odst. 4 se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy " , které je důvodem k jejímu uložení".
23. V § 251 odst. 3 se slova "v rámci dodatečného platebního výměru" nahrazují slovy "platebním výměrem" a věta druhá se nahrazuje větou "Penále je splatné do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru, nejdříve však ke stejnému dni jako stanovená daň, ze které se toto penále vypočte.".
24. V § 254 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Tento úrok nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy.".
25. Nad § 254a se vkládá označení části páté, které včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ".
26. V § 254a odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Daňovému subjektu náleží úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně ode dne následujícího po uplynutí doby 4 měsíců od posledního dne lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, nebo ode dne, kdy bylo toto tvrzení podáno, pokud bylo podáno po lhůtě stanovené pro jeho podání, do dne vrácení daňového odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení.
(2) Běh doby podle odstavce 1 se staví a úrok z daňového odpočtu nevzniká ode dne vydání
a) výzvy k odstranění vad podání, které je učiněno v rámci nalézacího řízení týkajícího se daňového odpočtu, do dne, kdy dojde k odstranění těchto vad, nebo kdy dojde k marnému uplynutí lhůty stanovené v této výzvě,
b) výzvy k umožnění zahájení daňové kontroly do dne, kdy dojde k zahájení daňové kontroly,
c) rozhodnutí, kterým správce daně stanoví lhůtu, ve které se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění, do dne, kdy dojde ze strany daňového subjektu k požadovanému vyjádření, nebo kdy dojde k marnému uplynutí lhůty stanovené k vyjádření.".
27. V § 254a odst. 3 se slova "1 procentní bod" nahrazují slovy "2 procentní body".
28. Označení části páté nad § 255 se včetně nadpisu zrušuje.
29. V § 259a odst. 3 se slovo "dodatečného" zrušuje.
30. V § 261 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
Čl.XI
Přechodná ustanovení
1. Řízení nebo jiné postupy při správě daní, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Běh lhůty pro placení daně, která započala podle dosavadních právních předpisů a neskončila do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posuzuje podle zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. U daňového odpočtu uplatněného v řádném daňovém tvrzení nebo dodatečném daňovém tvrzení, u kterého lhůta pro jeho podání uplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní úrok z daňového odpočtu podle § 254a zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Čl.XII
Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, se mění takto:
1. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "na vnitrostátním trhu".
2. V § 9 odst. 2 písm. a) se za slovo "žádáno" vkládají slova " , nestalo-li se tak z důvodu hodného zvláštního zřetele".
3. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Pokud v souvislosti s opatřením na vnitrostátním trhu vznikla osobě, které bylo zboží zadrženo, újma v důsledku jednání držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh, je za tuto újmu odpovědný držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh.".
4. V § 16 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Lhůta pro podání žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty žádost podána u určeného celního úřadu.".
5. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) V případě, že určený celní úřad vyhoví žádosti podle odstavce 2, je držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh povinen do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí pro vnitrostátní trh oznámit celnímu úřadu, že podal návrh na zahájení soudního řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví. To neplatí v případě, že držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh podal návrh na zahájení zjednodušeného řízení o zničení zboží.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
6. V § 16 odst. 5 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:
"b) zboží nebylo zničeno ve zjednodušeném řízení o zničení zboží,
c) držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh ve lhůtě podle odstavce 4 nebo podle § 20 odst. 1 neoznámil celnímu úřadu, že podal návrh na zahájení soudního řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví,".
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena d) a e).
7. V § 18 odst. 1 písm. a) se za slovo "trh" vkládají slova " , který současně písemně prohlásí, že podle jeho přesvědčení zadržené zboží porušuje jeho právo duševního vlastnictví, a uvede pro toto přesvědčení důvody,".
8. V § 18 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Lhůta pro oznámení stanoviska k možnosti zničení zboží je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty toto stanovisko podáno u celního úřadu, který zboží zadržel.".
9. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Ustanovení § 38 odst. 3 se použije obdobně.".
10. V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) z moci úřední, pokud došlo ke změně údajů uvedených v rozhodnutí.".
11. V § 22 se na začátek odstavce 2 vkládá věta "Celní úřad informaci o zadržení nebo pozastavení propuštění zboží ústně oznámí osobě, která má zboží v době zadržení nebo pozastavení propouštění zboží u sebe, a poučí ji o právních důsledcích vyplývajících z možného zničení zboží podle nařízení Evropské unie.".
12. V § 23 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Souhlas se zničením zboží nelze vzít zpět. Lhůta pro oznámení stanoviska k možnosti zničení zboží je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty toto stanovisko podáno u celního úřadu, který zboží zadržel nebo pozastavil jeho propuštění.
(6) V případě, že deklarant nebo držitel zboží neoznámí celnímu úřadu svoje stanovisko k možnosti zničení zboží, použije se přiměřeně ustanovení § 18 odst. 2 písm. a).".
13. V § 53 odst. 1 se slova "4 písm. a) a b)" nahrazují slovy "5 písm. a) až d)".
14. V § 53 odst. 2 se číslo "10" nahrazuje číslem "5".
Čl.XIII
Přechodné ustanovení
Řízení nebo jiné postupy podle zákona č. 355/2014 Sb., které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 355/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl.XIV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.