Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident

Základní informace

Poplatník je daňovým rezidentem ČR, pokud má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje. Rezident ČR má daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Bydlištěm na území ČR se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.

Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželkou, dětmi, rodiči, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod).

Poplatníkem obvykle se zdržujícím na území ČR je ten, který zde pobývá alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích. Do doby 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu.

Poplatník – právnická osoba je daňovým rezidentem České republiky, pokud má na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zahraničí.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy

Související otázky a odpovědi

Srážková daň a služby ze Seychel
Zdanění příjmů z USA - student
Zdanění švýcarského příjmu
Sleva na dani - nerezident ČR
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Zdanění souběhu důchodů tuzemského a zahraničního
Český občan podniká v USA
Srážková daň - účtování, daňové přiznání
Profesionální sportovec a DPFO
Daň z příjmů fyzických osob - daňový rezident a sleva na děti
Likvidační zůstatek společnosti ve Švýcarsku
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Daňový nerezident - Ukrajinec
Doplňující otázka k - Daňový nerezident - Ukrajinec
Zaměstnanec v EU – Slovák v ČR
Dohoda o provedení práce - slovenský student do 10 000 Kč
Zdanění příjmu z USA
DPP u zaměstnance pracujícího v Rakousku
Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska