Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident

Základní informace

Poplatník je daňovým rezidentem ČR, pokud má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje. Rezident ČR má daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Bydlištěm na území ČR se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.

Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželkou, dětmi, rodiči, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod).

Poplatníkem obvykle se zdržujícím na území ČR je ten, který zde pobývá alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích. Do doby 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu.

Poplatník – právnická osoba je daňovým rezidentem České republiky, pokud má na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zahraničí.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku

Související otázky a odpovědi

Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Penzijní pojištění vyplácené z EU
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Sleva na vyživované dítě
Výplata podílů na zisku do Německa
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnání na Novém Zélandu
Rezident x nerezident ČR
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Závislá činnost na Slovensku
Český občan podniká v USA
Zdanění souběhu důchodů tuzemského a zahraničního
Srážková daň a služby ze Seychel
Zdanění příjmů z USA - student
Zdanění švýcarského příjmu
Sleva na dani - nerezident ČR
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí