Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce

Vydáno: 33 minut čtení
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s. r. o.
Dohoda o provedení práce
Základní informace
Nejčastěji využívaným smluvním typem pro účely zajištění výkonu určitých prací pouze příležitostně nebo v malém rozsahu (typicky v případě sezónních brigád či nepravidelné spolupráce) jsou
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
(„dohody“), tedy dohoda o provedení práce („DPP“) a dohoda o pracovní činnosti.
DPP musí být
uzavřena písemně, což
zahrnuje i možnost sjednání prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (tj. elektronicky), které bylo významně zjednodušeno
novelou zákoníku práce („“) účinnou od 1. 10. 2023 („
novela ZP
“)
.
Zaměstnanec musí obdržet jedno vyhotovení dohody – buď v písemné (papírové) podobě nebo na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil, pokud byla DPP uzavřena elektronicky.
Zaměstnanec může od DPP uzavřené elektronicky odstoupit od okamžiku jejího uzavření, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání vyhotovení DPP na elektronickou adresu zaměstnance dle předchozího odstavce, ovšem jen dokud zaměstnanec nezačal na základě DPP vykonávat práci. Odstoupení zaměstnance musí být písemné.
Upozornění:
Není-li DPP se zaměstnancem uzavřena v písemné formě, hrozí zaměstnavateli pokuta od inspekce práce ve výši až 10 000 000 Kč.
Povinné náležitosti DPP:
sjednané práce (například jako individuální pracovní úkol – posekání zahrady – nebo druhově – překládání textů), doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování.
Dále doporučujeme uvést: – místo výkonu práce, předpokládaný rozsah práce, povinnost mlčenlivosti a způsob nakládání s důvěrnými informacemi.
Zaměstnanci pracující na DPP mají nárok na následující informace vztahující se k právnímu vztahu založenému DPP, které musí zaměstnavatel poskytnout v písemné podobě, pokud nejsou obsaženy v samotné DPP:
a)
název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, příjmení a adresa zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
b)
bližší označení sjednané práce a místa výkonu práce,
c)
výměra dovolené a způsob určování délky dovolené,
d)
doba trvání a podmínky zkušební doby, je-li sjednána,
e)
postup, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování právního vztahu založeného DPP, a o délce a běhu výpovědní doby,
f)
odborný rozvoj, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
g)
předpokládaný rozsah pracovní doby za den nebo týden (orientační informace bez nároku na přidělení takové pracovní doby), způsob rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období podle § 76 odst. 3 ZP,
h)
rozsah minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
i)
odměně z dohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a o

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Novela zákoníku práce v bodech
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?
Jak doručovat písemnosti z oblasti bezpečnosti práce?
Jaké jsou formy průměrného výdělku?

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Doručení výpovědi
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Životní připojištění
Více pracovních poměrů
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
DPČ a hodinová mzda
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Pracovní smlouva na dobu určitou
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Den nástupu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce