Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce

Vydáno: 33 minut čtení
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s. r. o.
Dohoda o provedení práce
Základní informace
Nejčastěji využívaným smluvním typem pro účely zajištění výkonu určitých prací pouze příležitostně nebo v malém rozsahu (typicky v případě sezónních brigád či nepravidelné spolupráce) jsou
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
(„dohody“), tedy dohoda o provedení práce („DPP“) a dohoda o pracovní činnosti.
DPP musí být
uzavřena písemně, což
zahrnuje i možnost sjednání prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (tj. elektronicky), které bylo významně zjednodušeno
novelou zákoníku práce („“) účinnou od 1. 10. 2023 („
novela ZP
“)
.
Zaměstnanec musí obdržet jedno vyhotovení dohody – buď v písemné (papírové) podobě nebo na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil, pokud byla DPP uzavřena elektronicky.
Zaměstnanec může od DPP uzavřené elektronicky odstoupit od okamžiku jejího uzavření, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání vyhotovení DPP na elektronickou adresu zaměstnance dle předchozího odstavce, ovšem jen dokud zaměstnanec nezačal na základě DPP vykonávat práci. Odstoupení zaměstnance musí být písemné.
Upozornění:
Není-li DPP se zaměstnancem uzavřena v písemné formě, hrozí zaměstnavateli pokuta od inspekce práce ve výši až 10 000 000 Kč.
Povinné náležitosti DPP:
sjednané práce (například jako individuální pracovní úkol – posekání zahrady – nebo druhově – překládání textů), doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování.
Dále doporučujeme uvést: – místo výkonu práce, předpokládaný rozsah práce, povinnost mlčenlivosti a způsob nakládání s důvěrnými informacemi.
Zaměstnanci pracující na DPP mají nárok na následující informace vztahující se k právnímu vztahu založenému DPP, které musí zaměstnavatel poskytnout v písemné podobě, pokud nejsou obsaženy v samotné DPP:
a)
název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, příjmení a adresa zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
b)
bližší označení sjednané práce a místa výkonu práce,
c)
výměra dovolené a způsob určování délky dovolené,
d)
doba trvání a podmínky zkušební doby, je-li sjednána,
e)
postup, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování právního vztahu založeného DPP, a o délce a běhu výpovědní doby,
f)
odborný rozvoj, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
g)
předpokládaný rozsah pracovní doby za den nebo týden (orientační informace bez nároku na přidělení takové pracovní doby), způsob rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období podle § 76 odst. 3 ZP,
h)
rozsah minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
i)
odměně z dohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a o

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související články

Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce v bodech
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Jak doručovat písemnosti z oblasti bezpečnosti práce?
Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?
Homeoffice po novele zákoníku práce

Související pracovní situace

Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doručování písemností
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Doručení výpovědi
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Pracovní smlouva na dobu určitou
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Více pracovních poměrů
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Učitel AJ na DPČ
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Stravenkový paušál a DPP
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Archivace pracovních smluv
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci