Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022

Vydáno: 15 minut čtení

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr představují již dlouhá léta poměrně intenzivně využívaný pracovněprávní institut, jakkoli je v ustanovení § 74 odst. 1 zákoníku práce stanoveno, že plnění svých úkolů má zaměstnavatel zajišťovat především prostřednictvím zaměstnanců v pracovním poměru.

Z obecného pohledu lze konstatovat, že přínos dohod spočívá pro zaměstnavatele především v jejich flexibilitě, tedy v možnosti operativně zapojit zaměstnance k výkonu práce podle potřeb zaměstnavatele. Dalšími výhodami jsou jejich snadné navázání a ukončení a relativně nižší nákladovost. Výhody pro zaměstnavatele jsou „vyváženy“ nevýhodami pro zaměstnance. Dohody negarantují takovou pracovněprávní ochranu a stejné podmínky jako při výkonu pracovního poměru, kdy u dohod ze zákona přímo nevzniká například právo na cestovní náhrady, odstupné nebo dovolenou.

Výše zmíněnou flexibilitu hledejme u dohod především v tom, že na rozdíl od pracovního poměru není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu, což znamená, že po dobu trvání dohody může zaměstnanci přidělovat práci podle svých potřeb.

Každou z dohod limituje maximálně přípustný rozsah práce, čímž se také tyto dohody od sebe odlišují. Rozhoduje tedy nejvýše přípustný rozsah počtu hodin nebo pracovní doby, ve kterých lze na tyto dohody práci nebo činnost vykonávat. Rozsah prací je třeba v dohodách sjednat. Takovou formu ujednání může představovat například nejvýše sjednaný rozsah (třeba maximálně 220 hodin v kalendářním roce) u dohody o provedení práce nebo jen do výše poloviny stanovené týdenní pracovní doby u dohody o pracovní činnosti, což indikuje, že na základě této dohody lze práci konat i v rozsahu menším anebo budou práce podle ujednání vykonávány v konkrétně dohodnutém rozsahu.

Jak dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ), tak dohoda o provedení práce (dále jen DPP) musejí být uzavřeny písemně, jinak jsou neplatné. Jedno vyhotovení dohody předává zaměstnavatel zaměstnanci. V dohodě musí být specifikována doba, na kterou se uzavírá. Každá z dohod může být uzavřena jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou – tuto okolnost je nutno v dohodě uvést.

Podmí

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné

Související články

Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Dohoda o provedení práce
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Odměna z dohody o provedení práce
Odstupné

Související vzory

Vzor: Dohoda o provedení práce
Vzor: Dohoda o pracovní činnosti