Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění

Vydáno: 27 minut čtení

Ve zdravotním pojištění platí u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr základní zásada, podle které plní zaměstnavatelé zákonné povinnosti s přihlédnutím k částce zúčtovaného příjmu (vyměřovacího základu) za rozhodné období kalendářního měsíce.

V závislosti na výši zúčtovaného příjmu se tedy zaměstnavatel musí zabývat odvody na zdravotní pojištění v situaci, kdy:

  • příjem na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) činí alespoň 3 500 Kč (případně i s přihlédnutím k potřebě dodržet minimální vyměřovací základ),
  • příjem na dohodu o provedení práce (DPP) převyšuje 10 000 Kč. Podotýkám, že u DPP začali zaměstnavatelé plnit zákonné povinnosti až od data 1. 1. 2012 za podmínky, že příjem zaměstnance převyšuje 10 000 Kč. U DPP se zaměstnavatelé zabývají minimálním vyměřovacím základem od data 1. 1. 2017, kdy došlo ke zvýšení minimální mzdy jako měsíčního minimálního vyměřovacího základu zaměstnance na částku 11 000 Kč.

Sčítání příjmů u dohod

Ve zdravotním pojištění existuje právní opora pro sčítání příjmů u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Platí, že pokud se u téhož zaměstnavatele jedná o stejný typ dohody, pak se sčítají příjmy ze všech takových dohod. Zaměstnání tak vzniká:

  • v případě jedné nebo více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud příjem z jedné dohody, resp. součet příjmů z více dohod přesáhne 10 000 Kč,
  • v případě jedné nebo více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud příjem z jedné dohody, resp. součet příjmů z více dohod dosáhne alespoň 3 500 Kč.

Vznikne-li tímto způsobem z pohledu zdravotního pojištění zaměstnání (osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem), přihlašuje zaměstnavatel dotyčnou osobu jako zaměstnance ke dni, ve kterém poprvé po uzavření některé z dohod začala vykonávat sjednanou práci, a odvádí pojistné podle zákona, tedy případně i s ohledem na minimální vyměřovací základ 16 200 Kč, ev. na jeho poměrnou část.

Naopak, poklesne-li při trvajícím pracovněprávním vztahu příjem na dohodu (dohody) o pracovní činnosti pod 3 500 Kč nebo na dohodu (dohody) o provedení práce nepřevýší 10 000 Kč, to znamená, že není dosaženo tzv. rozhodných částek, musí být osoba jako zaměstnanec na příslušný kalendářní měsíc (měsíce) odhlášena.

Další podmínky pro zaměstnavatele a zaměstnance

U dohod platí ve zdravotním pojištění například následující:

  • ve zdravotním pojištění existuje návaznost na právní úpravu nemocenského pojištění pouze výší částek rozhodných pro účast na pojištění u obou typů dohod,
  • v rámci rozhodného období kalendářního měsíce nelze pro účel vzniku zaměstnání sečíst například příjem z DPČ (nižší než 3 500 Kč) s příjmem z DPP (nepřevyšujícím 10 000 Kč).
  • zaměstnanec se neodhlašuje například tehdy, pokud jsou u jednoho zaměstnavatele současně sjednány dva pracovněprávní vztahy, tedy příjem na základě pracovní smlouvy a souběžná dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, a příjem na dohodu poklesne pod rozhodnou částku.

Přihlašování a odhlašování osob jako zaměstnanců

Do konce roku 2007 byla účast zaměstnance na zdravotním pojištění navázána u DPČ na jeho účast na nemocenském pojištění, plnění povinností u DPP se datuje až od 1. 1. 2012. S účinností od 1. 1. 2008 má zdravotní pojištění specifickou právní úpravu, týkající se přihlašování a odhlašování zaměstnanců, zakotvenou v ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce

Související články

Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce
Vzor: Mzdový předpis

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Neomluvená absence a krácení dovolené
Konkurenční doložka
Odměna z dohody o provedení práce
Odstupné
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance