Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění

Vydáno: 20 minut čtení

Zaměstnanci platí pojistné na zdravotní pojištění prostřednictvím svého zaměstnavatele. Na rozdíl od zbývajících skupin plátců (osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů) se tak zaměstnanci nemusí starat o placení pojistného, neboť v celkové platbě hrazené zaměstnavatelem je zahrnuta i částka placená zaměstnancem odpovídající jedné třetině této platby. K jejímu sražení zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance.

Vyměřovacím základem je u zaměstnance v pracovním poměru úhrn příjmů ze závislé činnosti, zdaňovaných ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), s výjimkou nezapočitatelných příjmů.

Mělo by být v osobním zájmu každého zaměstnance, aby v případě rozvázání pracovního poměru obdržel od svého zaměstnavatele všechny potřebné materiály dokladující (nejenom pro účely zdravotního pojištění) dobu trvání zaměstnání. Jedná se zejména o zápočtový list, případně dohodu o ukončení pracovního poměru či výpověď aj. Jestliže totiž zaměstnavatel například řádně nesplní oznamovací povinnost a nepřihlásí zaměstnance u jeho zdravotní pojišťovny, vznikne takto "mezera", časové období z hlediska zdravotního pojištění nekryté. V takovém případě pak musí pojištěnec předložit průkazný doklad o době trvání zaměstnání, neboť bude k tomuto zdravotní pojišťovnou vyzván.

V otázce trvání a skončení pracovního poměru hrají důležitou roli jak zákoník práce (dále jen ZP), tak podmínky specifikované v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této souvislosti je zdůrazněna nutnost písemné formy například u výpovědi z pracovního poměru, odstoupení od pracovní smlouvy, okamžitého zrušení pracovního poměru nebo u jeho zrušení ve zkušební době, jinak se k takovému právnímu jednání nepřihlíží.

Zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodů, které výslovně (taxativně) stanoví § 52 ZP. V písemné výpovědi musí zaměstnavatel uvést důvod výpovědi, prostý odkaz na ustanovení ZP nepostačuje. Výpověď daná zaměstnavatelem, která se opírá o jakýkoli jiný důvod, než stanoví ZP, nebo není vůbec odůvodněna, je neplatná a v případě soudního sporu je zaměstnavatel prakticky bez šance na úspěch. Také není možné u jedné a téže výpovědi dodatečně měnit výpovědní důvod.

Pro platnost výpovědi je -

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odstupné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Vlastní svatba
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Odstupné
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Písemnosti nad rámec právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související komentovaná judikatura

Přemístění sídla zaměstnavatele a právo na odstupné

Související otázky a odpovědi

Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Odstupné
Konkurenční doložka
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Neomluvená absence a krácení dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele