Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020

Vydáno: 18 minut čtení

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr představují již dlouhá léta poměrně intenzivně využívaný pracovněprávní institut, jakkoli je v ustanovení § 74 odst. 1 zákoníku práce stanoveno, že plnění svých úkolů má zaměstnavatel zajišťovat především prostřednictvím zaměstnanců v pracovním poměru.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr tedy představují svým charakterem (nejen ve zdravotním pojištění) značně specifickou problematiku. Ve zdravotním pojištění existuje na straně jedné návaznost na právní úpravu nemocenského pojištění, a to výší částek rozhodných u vybraných skupin zaměstnanců pro účast na pojištění, na straně druhé má samostatnou právní úpravu týkající se například plnění oznamovací povinnosti, a to v § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2015 se ve zdravotním pojištění sčítají příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Naopak, v rámci rozhodného období kalendářního měsíce nelze pro účel vzniku zaměstnání a návazně dodržení minimálního vyměřovacího základu sečíst u jednoho zaměstnavatele například příjem z dohody o pracovní činnosti nižší než 3 000 Kč (tato rozhodná částka platí pro roky 2019 i 2020) s příjmem z dohody o provedení práce nepřevyšujícím 10 000 Kč.

Pro vznik účasti na zdravotním pojištění rozhoduje výhradně výše zúčtovaného příjmu, přičemž není rozhodující, zda zaměstnání trvá celý kalendářní měsíc, část kalendářního měsíce nebo dokonce jen jeden den. V roce 2020 zaměstnání v kalendářním měsíci vzniká, pokud u jednoho zaměstnavatele příjem:

  • u dohody o provedení práce (jedné či více) převyšuje 10 000 Kč,
  • u dohody o pracovní činnosti (jedné či více) činí alespoň 3 000 Kč.
Poznámka:

Částka 3 000 Kč, platná i pro rok 2020, vychází z průměrné mzdy pro tento rok ve výši 34 835 Kč (viz nařízení vlády ČR č. 260/2019 Sb.).

V následujícím textu si blíže rozebereme vybrané situace, se kterými se u těchto dohod mohou zaměstnavatelé setkat na přelomu let 2019/2020.

I. Dohody o pracovní činnosti

Příkla

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné

Související články

Dohody a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Dohoda o provedení práce
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Odměna z dohody o provedení práce
Odstupné

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce