Elektronické podpisy v HR

Vydáno: 19 minut čtení

Různé formy elektronizace a digitalizace HR jsou u zaměstnavatelů nejenom v České republice čím dál tím častějším jevem. Dokonce se jedná o zásadní nástroj zvýšení efektivnosti a snížení často zbytečné a náročné administrativy. Poslední velká novela zákoníku práce účinná od 1. 10. 2023 měla za cíl kromě transpozice evropských směrnic i zjednodušení digitalizace HR. Novelou se podařilo rozvolnit velice striktní a často nesplnitelná pravidla, za jakých se mohou pracovněprávní dokumenty digitalizovat – vytvářet, případně doručovat elektronicky.

Elektronické podpisy v HR
JUDr. Bc.
Michal
Peškar
Mgr.
Miroslav
Nerad
Cílem tohoto článku není přinést přehled změn či srovnání s předchozí právní úpravou. Naopak se chceme zaměřit na některé pojmy a souvislosti, se kterými se pravděpodobně většina čtenářů setkala, ale které mohou přinášet určitá úskalí. Nesdílíme totiž zcela nekritický pohled na možnosti využití jakýchkoliv forem elektronických podpisů a postupů, který se v souvislosti s novelou zákoníku práce v poslední době nejenom v odborných článcích vyskytuje. Nesouhlasíme také s názory a dedukcemi některých, že zákonodárce novelou zákoníku práce plošně schvaluje v pracovněprávních vztazích používání prostých elektronických podpisů, či toho, co je za ně v jejich širokém slova smyslu považováno.
Elektronická forma v pracovním právu
Obecným pravidlem soukromého práva je neformálnost právního jednání.1) To znamená, že pokud právní předpis výslovně nevyžaduje, aby bylo určité právní jednání učiněno v písemné formě, nebo pokud tak nevyžaduje dohoda stran, může být učiněno jakkoliv jinak. V restauraci, v obchodě ani na čerpací stanici se smlouva typicky neuzavírá písemně, ale jenom ústně nebo konkludentně („
osoba jedná, aniž používá slova, tak, že je objektivně, navenek, zřejmé, jakou vůli chce projevit
2), např. vhozením mince do parkovacího automatu).
Naopak zákoník práce pro celou řadu, a dovolíme si tvrdit že pro většinu, pracovněprávních jednání a dokumentů vyžaduje písemnou formu, ať už se jedná o ty základní a důležité, jako je pracovní smlouva, výpověď z pracovního poměru nebo vnitřní předpis, ale i ty méně důležité, jako je žádost o převod dovolené, cestovní příkaz3) nebo nově žádost o rodičovskou dovolenou. Samotný zákoník práce nedefinuje, co se rozumí písemnou formou. Zákoník práce pouze stanovuje pravidla doručování určitých jednostranných právních jednání, které musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem, pokud jsou doručovány prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.4) Naopak pokud jsou doručovány prostřednictvím datové schránky, tento požadavek chybí.5) To ale neznamená, že není nutné písemnost nikdy podepsat.

Související dokumenty

Související předpisy

40/1964 Sb. občanský zákoník
227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
262/2006 Sb., zákoník práce
300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
89/2012 Sb. občanský zákoník
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Jak doručovat písemnosti z oblasti bezpečnosti práce?
Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi
Odstupné a zdravotní pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Těhotenství a pracovní poměr
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co přináší novela zákoníku práce
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Pluralita odborových organizací u zaměstnavatele a kolektivní vyjednávání
Legislativní změny v oblasti nepřetržitého odpočinku
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce

Související pracovní situace

Doručování písemností
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Doručení výpovědi
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění